sobota 19. dubna 2014

Komentář Eleison CCCLIII – Navrhovaná rovnováha (2014)


Komentář Eleison CCCLIII – Navrhovaná rovnováha (2014)
(353)
19. dubna 2014
NAVRHOVANÁ ROVNOVÁHA

„Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo.“ Tento příkaz Pána Boha, který měl Mojžíš předat Izraelitům (Deut. V, 32), je jistě platný i pro Boží vyvolený lid Nového Zákona (Řím. IX, 25-26), ale není jej tak snadné aplikovat v naší vlastní době, když pastýř Nového Zákona je bit a my ovce jsme se rozprchly (Zach. XIII, 7). Je papež bit tak mírně, že se katolíci nemusí starat o to, jak jej poslouchají? Nebo je bit tak vážně, že nemůže být papežem? V každém případě jsou ovce rozptýlené a rozptýlené zůstanou, dokud nebude Rusko zasvěceno Neposkvrněnému Srdci.
Zatím, jak se mi zdá, se dopis publikovaný v posledním čísle Angelus, oficiálním časopise Bratrstva sv. Pia X. v USA, uchyluje doleva. Otec S. má několik důvodů, proč nabádat FSSPX, aby se vydalo „do rukou...papeže, co nejdříve“. Za prvé, myslet si, že římští duchovní jsou úmyslnými ničiteli Církve je skrytý sedesvakantismus. Já ale nemusím být žádný sedesvakantista, skrytý či otevřený, abych si uvědomil, že jejich subjektivní úmysly nijak nezmenšují objektivní škodu, kterou učinili Církvi, a kterou by učinili FSSPX, pokud se dostane pod jejich kontrolu. Za druhé, aby FSSPX čekalo na plné naukové obrácení Římanů, aby se vydalo do jejich rukou, je nerealistické. Jedna hereze je však dost na to, aby vytvořila nepřítele Víry, a modernismus je všeobjímající herezí (Pascendi, Pius X.). Příliš mnoho styků s Římany již svedlo vůdce FSSPX.
Za třetí, FSSPX musí Římu co nejdříve vrátit nauku a praxi pravé Víry. Kdyby však byl Řím pořád jen zpola modernistický, znamenalo by takové navrácení házení perel před svině (Mt. VII, 6). Za čtvrté, FSSPX si tak dlouho udržovalo odstup od Říma, že riskuje ztrátu veškerého katolického smyslu pro hierarchii, poslušnost a autoritu. Pravá Víra si však musí udržovat bezpečný odstup od všeobjímající hereze. Není-li hereze mou vinou, Bůh může dohlížet nad mým katolickým smyslem, dokud jsem mu věrný, po 40 či více let v poušti, stejně jako dohlížel na věrné Izraelity (Exod. – Deut.) A za páté, takzvaný „Odpor“ rozděluje a oslabuje pravý odpor FSSPX vůči koncilnímu Římu. Ale jednota kolem jakéhokoliv nevěroučného porozumění s modernisty, bude jednotou kolem omylu, která bude pro FSSPX arcibiskupa Lefebvra fatální. Stručně, otec S. pustil ze zřetele, jak vábivý a smrtící je pro Víru omyl modernismu.
Na druhou stranu, jak se mi zdá, kněz, který již nyní odmítá zmiňovat papežovo jméno v mešním kánonu, je v nebezpečí, že se uchýlí napravo. Vidím-li smrtící nebezpečí modernismu pro Víru, zajisté vidím i ohromnou objektivní škodu činěnou Církvi ze strany koncilních papežů. Mohu ale pravdivě říci, že v nich již nezbylo vůbec nic katolického? Například, jak by řekl otec S., cožpak nemají přinejmenším dobré subjektivní úmysly? Nezamýšlejí všichni přinejmenším sloužit Církvi? Nemohu v takovém případě slavit mši v jednotě s čímkoliv, co je v nich ještě katolické? Konvenční Církev může být smrtelně nemocná, já však za sebe nemohu tvrdit, že se v ní neděje vůbec nic katolického. Ještě není zcela mrtvá.
„V nutném jednota, v nerozhodnutém svoboda, ve všem láska.“
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof