středa 12. března 2014

P. Fahey: O obvinění z antisemitismu v naší době (1950)

 
P. Fahey: O obvinění z antisemitismu v naší době (1950)
S ohledem na zmatení duší obecně rozšířeném mezi katolíky a týkajícím se otázky antisemitismu, se k němu musí říci pár slov na závěr tohoto Úvodu [článek je původně částí textu jedné z knih P. Faheyho. – pozn. překl.].
Ve vynikající recenzi mé knihy The Kingship of Christ and Organized Naturalism, jež se objevila v jezuitském časopise v březnu 1947, recenzent kladl zvláštní důraz na rozlišování, které jsem dělal ve všech svých knihách. Napsal následující: „Autor chce, aby se jasně rozlišovalo mezi nenávistí k židovskému národu, což je antisemitismus, a odporu k židovskému a zednářskému naturalismu. Tento odpor ze strany katolíků musí být převážně pozitivní tím, že se uznávají, nejen individuálně, ale i společensky, práva nadpřirozeného kralování Krista a Jeho Církve a tím, že se politicky usiluje o to, aby byla tato práva uznána ze strany států a ve veřejném životě. Pro tento nepostradatelný úkol...je naprosto potřeba...aktivní a účinná jednota katolíků.“
Prostor nám nedovoluje dlouhé citace z papežských dokumentů, abychom ukázali, že svrchovaní papežové na jedné straně trvají na tom, že katolíci musí nekompromisně stát za integrálními právy Krista Krále, jak jsou obsaženy v papežských encyklikách, zatímco na druhé straně musí udržet svou mysl a srdce prosté nenávisti k vlastnímu národu Našeho Pána. Na jednu stranu musejí bojovat za práva Krista Krále a nadpřirozené organizace společnosti, jak se ustanovuje v encyklice Quas Primas, a [zároveň] jednoznačně vyhlašovat, že odmítnutí Našeho Pána Ježíše Krista, pravého Mesiáše, ze strany jeho národa, a tvrdošíjná opozice tohoto národa k Němu, jsou základním zdrojem nepořádku a konfliktů ve světě. Na druhou stranu by katolíci, jako údy Našeho Pána Ježíše Krista, neměli ani nenávidět členy tohoto národa, v němž skrze blahoslavenou Matku, lilii Izraele, nabyla Druhá osoba Nejsvětější Trojice svou lidskou přirozenost, ani jim jako lidem upírat jejich legitimní práva. Nadpřirozené povznesení duše a srdce a neochvějná síla, které jsou požadovány od údů Krista v naší době, mohou být zachovány pouze za pomoci Toho, který plakal nad odmítnutím řádu ze strany Jeruzaléma. Když moc protinadpřirozených sil ve světě roste, bude to nevyhnutelně znamenat utrpení pro věrné údy Krista. Avšak i uprostřed svého utrpení musí Kristovy údy mít na mysli, že nadejde slavné vítězství Krista Krále až, jak říká sv. Pavel v epištole Římanům (XI, II-33), dojde k upřímnému návratu židovského národa do Mystického Těla pravého Mesiáše.
Dva důvody lze připsat skutečnosti, že věrné údy Našeho Pána budou často zrazovány těmi, kteří by měli být na straně Krista Krále. Za prvé, mnozí katoličtí autoři hovoří o papežském odsouzení antisemitismu, aniž by vysvětlili smysl tohoto pojmu, a dokonce ani nikdy nepřímo nepoukážou na dokumenty, které se domáhají práv Našeho Božského Pána, Hlavy Mystického Těla, Kněze a Krále. Proto je velmi mnoho lidí zcela neznalých povinnosti všech katolíků pozitivně se v protikladu k židovskému naturalismu stavět za vládu Našeho Pána ve společnosti. Výsledkem je, že tolik katolíků je tak neznalých nauky, že chrlí obvinění z antisemitismu vůči těm, kteří bojují za práva Krista Krále, čímž účinně pomáhají nepřátelům Našeho Božského Pána. Za druhé, mnoho katolických spisovatelů slepě kopíruje to, co čte v naturalistickém či protinadpřirozeném tisku, a nerozlišují mezi antisemitismem ve správném katolickém smyslu, jak bylo vysvětleno výše, a „antisemitismem“, jak jej chápou Židé.
Pro Židy je „antisemitismem“ cokoliv, co je v opozici k jejich naturalistické mesiánské nadvládě jejich národa nad všemi jinými. Vůdci židovského národa docela logicky zastávají názor, že stavět se za práva Krista Krále, znamená být „antisemitský“.
Termín „antisemitismus“ se všemi svými očerňujícími konotacemi v myšlení nemyslících, se rozšiřuje tak, aby zahrnul jakoukoliv formu opozice k naturalistickým cílům židovského národa a jakémukoliv odhalení metod, které si osvojuje k dosažení těchto cílů.
„V naší době více než kdy jindy,“ řekl svatý Pius X. při beatifikaci Johanky z Arku (13. prosince 1908), „je největší výhodou těch, kteří jsou nakloněni ke zlému, zbabělost a slabost dobrých lidí, a všechna síla Satanovy vlády existuje díky nevzrušené ochablosti katolíků. Oh! Kdybych se mohl zeptat Božího Spasitele, jako to v duchu učinil prorok Zachariáš: Jaké to máš rány na rukou svých?, odpověď by byla jistá. Těmito ranami jsem byl zbit v domě těch, kteří mě milují. Byl jsem zbit Svými přáteli, kteří neučinili nic na Mou obranu, a kteří se při každé příležitosti stali spolupachateli Mých protivníků. A tato výčitka může být adresována na slabé a bázlivé katolíky všech zemí.“
Zdroj: soukromý archiv překladatele
Překlad: D. Grof