pondělí 23. září 2013

Komentář Eleison CCCXXIII – Hrozný pád III (2013)

 
Komentář Eleison CCCXXIII – Hrozný pád III (2013)
(323)
21. září 2013
HROZNÝ PÁD III
Letos v červnu byl čtenářům těchto „Komentářů“ slíben třetí článek o hrozném pádu Bratrstva sv. Pia X., aby mohli zvážit, co se dá dělat. Jen nedávno se na webových stránkách „Avec l´Immaculée“ objevil článek s některými dobrými odpověďmi na tuto otázku a začínal otázkou, zda katolíci mohou navštěvovat mše FSSPX. Shrnuji a upravuji:
V roce 1984 indult z Říma dovolil, aby se za jistých podmínek v rámci oficiální Církve sloužila tridentská mše. Když se arcibiskupa Lefebvra ptali, zda mohou katolíci navštěvovat tyto mše, odpověděl brzy poté, že by je neměli navštěvovat, protože znovuvstoupení těchto katolíků do konvenčního rámce za těchto podmínek by se rovnalo přijímání Druhého vatikánského koncilu a následných reforem. Kněží sloužící indultní mše nemohli hovořit svobodně a tím, že indultem nepřímo přijímali novou mši, riskovali sklouznutí do nového koncilního náboženství a to, že s sebou stáhnou své lidi.
V roce 2012 biskup Fellay prohlásil, že nová mše byla legitimně promulgována, což se rovná tomu, jako by řekl, že je legitimní. Potlačuje kritiky Druhého vatikánského koncilu, a zatímco ohledně toho, o co mu jde, pořád udržuje kněze a lidi natolik v temnotě, nakolik je to možné, vytrvale prosazuje myšlenky své prokoncilní Deklarace z dubna 2012. Proto stejně jako arcibiskup vylučoval návštěvy indultních mší, i nyní by jako obecné pravidlo měla být vyloučena návštěva mší FSSPX, protože i když je tato konkrétní mše stále slavena v souladu s Tradicí, je FSSPX celkově přetvářeno jako struktura v rámci níž se stále méně odmítá nové koncilní náboženství, takže existuje větší a větší nebezpečí při navštěvování jeho mší.
Konkrétní kněží FSSPX se však různí od ryze tradičních po prakticky koncilní. Očividně existuje menší nebezpečí navštěvovat mše těch prvních, než těch druhých, ale pokud dotčený kněz buď obhajuje a schvaluje nové směřování vedení FSSPX, nebo pokud perzekuuje a vylučuje ze svátostí kohokoliv, kdo se účastní Odporu, jsou to dvě znamení, že bychom se měli takových mší vyvarovat, zvláště, je-li zde docela nablízku mše vzdorujícího kněze. Do hry však vstupují také okolnosti, takže když například člověk riskuje, že bude jeho dítě vyhozeno ze stále ještě slušné školy FSSPX, může to ospravedlnit, že pořád ještě navštěvuje místní mši FSSPX. Hnije-li kmen stromu, stále ještě mohou existovat větve, které nesou zelené listy.
Zůstává faktem, že kmen FSSPX je smrtelně napaden, lidsky řečeno, bez naděje na zotavení. Stejně jako Synagoga mezi smrtí Našeho Pána na Kříži a zničením Jeruzaléma v roce 70 po Kr., nese v sobě FSSPX smrt, ale ještě neumřelo. Apoštolové tam učili a dobří Židé ji stále navštěvovali, byli však všichni pronásledováni a nakonec vyhozeni. Jestliže dnes katolík vidí, že tělem FSSPX proniká od hlavy dolů smrtící virus skrytého koncilního způsobu myšlení, musí podniknout kroky na pomoc k záchraně tolika duší, kolik je možné, předtím než ztroskotají ve víře spolu s potápějícím se záchranným člunem.
Nechme tohoto katolíka vytvářet si svá vlastní přesvědčení, číst vše, nač dosáhne, počínaje výměnou dopisů mezi třemi biskupy a biskupem Fellayem v dubnu 2012. Nechme jej hovořit ke kněžím a svým spolufarníkům, koordinovat například shánění útočiště pro kněze, kteří by se k akci jinak neodhodlali. Je toho potřeba udělat mnoho, jakkoliv je zde, alespoň v tuto chvíli, málo těch, kteří by to učinili. Bůh je s těmito nemnohými.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof