neděle 3. února 2013

Deklarace Ut Fideles Inveniamur (2013)

Deklarace Ut Fideles Inveniamur (2013)
Následujíce příkladu a učení arcibiskupa Lefebvra a stejně tak i biskupa de Castro Mayera:
Celým svým srdcem a celou svou duší lpíme na katolickém Římu, strážci katolické víry a oněch tradic nezbytných pro zachování víry, na věčném Římu, učiteli moudrosti a pravdy. Na druhou stranu odmítáme a vždy jsme odmítali následovat Řím neomodernistických a neoprotestantských sklonů, takových, které se jasně projevily během Druhého vatikánského koncilu a ve všech z něj plynoucích reformách po koncilu.
(Deklarace arcibiskupa Lefebvra z 21. listopadu 1974)
Tato slova arcibiskupa Lefebvra vymezují náš postoj ke koncilní Církvi, která blahořečila papeže Jana Pavla II. a prohlašuje, že papež Pavel VI. praktikoval heroické ctnosti. Tato koncilní Církev, která obnovila pohoršení z Assisi a znovu potvrzuje nauky Druhého vatikánského koncilu, je chce zavést do Tradice Církve a nedbá při tom na učení, definice a odsouzení všech papežů před Druhým vatikánským koncilem. Z tohoto důvodu přijímáme za vlastní požadavky vznesené arcibiskupem Lefebvrem, které by prověřily a potvrdily návrat Říma k Tradici:
Nemáme stejný náhled na smíření. Kardinál Ratzinger jej vidí jako naše omezení, přivedení nás zpět k Druhému vatikánskému koncilu. My jej vidíme jako návrat Říma k Tradici. Neshodujeme se; rozhovory jsou u konce. Nemohu mnoho hovořit o budoucnosti, mám ji za sebou, ale budu-li ještě chvíli naživu a za předpokladu, že nás Řím vyzve k obnovení rozhovorů, pak stanovím podmínky. Nepřijmu, abych byl v pozici, v níž jsem byl během rozhovorů. Již ne. Položím rozhovory na doktrinální úroveň: Souhlasíte s velkými encyklikami všech papežů, kteří vás předcházeli? Souhlasíte s Quanta Cura Pia XI., Immortale Dei a Libertas Lva XIII., Pascendi Gregis Pia X., Quas Primas Pia XI., Humani Generis Pia XII.? Souzníte plně s těmito papeži a jejich učením? Přijímáte ještě celou Protimodernistickou přísahu? Jste za společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista? Nepřijímáte-li nauku svých předchůdců, je zbytečné se bavit! Dokud nepřijmete opravu koncilu s přihlédnutím k nauce těchto papežů, svých předchůdců, není možný žádný dialog. Je zbytečný. Pozice pak budou učiněny jasnějšími. (Msgr. Lefebvre, Fideliter č. 66, listopad-prosinec 1988, str. 12-13)
Proto majíce na paměti slova arcibiskupa Lefebvra „bez jakéhokoliv ducha vzpoury, zatrpklosti nebo zášti“, máme v úmyslu pokračovat ve svém díle na obranu Tradice za užití všech prostředků, které Prozřetelnost dovoluje, a pracovat pro spásu duší při formování kandidátů na kněžství, formování řeholníků, zachovávání katolických škol, pomoci katolickým rodinám a práci na návratu společnosti k podrobení se sladkému jhu Našeho Pána Ježíše Krista, Krále všech národů a veškerenstva.
Vyzýváme všechny, kteří sdílejí stejný ideál, aby se s námi sjednotili, aby posun ke katastrofálnímu podrobení se modernistickému Římu v srdci Tradice nezvítězil. Toto směřování k modernistickému Římu se jasně manifestuje v dopisech, deklaracích a dalších dokumentech současných představených Bratrstva sv. Pia X. v posledních měsících.
S milostí Boží a pomocí Panny Marie, sv. Josefa a sv. Pia X. se rozhodujeme zůstat věrní Římskokatolické církvi a všem nástupcům sv. Petra a stejně tak i arcibiskupu Lefebvrovi, abychom dále byli „věrnými služebníky Kristovými a správci tajemství Božích“. (I Kor. 4:1)
29. ledna 2013
Sv. Františka Saleského
(Přítomní v Brazílii)
Dom Tomas de Aquino, OSB (Brazílie)
Dom Jahir Britto, FBVM (Brazílie)
P. Ernesto Cardozo, FSSPX (Argentina)
P. Joseph Pfeiffer, FSSPX (USA)
P. David Hewko, FSSPX (USA)
P. Joaquim Daniel Maria de Sant’Ana, FBVM (Brazílie)
P. Rene Trincado, FSSPX (Chile)

(V nepřítomnosti)
Biskup Richard Williamson, FSSPX (Velká Británie)
P. Jean Michel Faure, FSSPX (Francie)
P. Ronald Ringrose, (USA)
P. Richard Voigt, SDB (USA)
P. Juan Carlos Ortiz, FSSPX (Kolumbie)
P. Brendan Dardis, (USA)
P. Arturo Vargas, FSSPX (Mexiko)
P. Dominic Mary of the Pillar, OP (USA)
P. Francois Chazal, FSSPX (Francie)
Poznámka autora blogu: Tato deklarace byla původně sepsána v portugalštině P. Tomasem de Aquino během kněžského setkání v klášteře Mosteiro de Santa Cruz v Nova Friburgo v Brazílii 29. ledna 2013. Zveřejněna byla 2. února 2013 v Quitu v Ekvádoru pod ochranou Naší Paní z Quita.
Překlad: D. Grof