čtvrtek 29. prosince 2016

Proroctví pro svaté posledních dní (2016)


Proroctví pro svaté posledních dní (2016)
Naše Paní a islám
Matt Gaspers
Poznámka Fatima Crusader: Následující článek je výňatkem z přednášky Matta Gasperse v St. Louis v USA.
***
Posledních několik let bylo kromě islámu jedním z mých hlavních zájmů to, o čem Písmo svaté někdy mluví jako o „posledních dnech“ (1) nebo „dnech konce“ (2), tj. období vedoucí k druhému slavnému příchodu Krista. (3) Můj zájem o toto téma mě přivedl k četbě několika zajímavých zdrojů včetně dvou knih, které poskytují stručný, přesto však důkladný pohled na autentickou katolickou nauku týkající se konce časů. Těmi knihami jsou Catholic Prophecy: The Coming Chastisement od Yvese Duponta a Prophecy for Today: A Summary of the Catholic Tradition Concerning the End-Time Era od Edwarda Connora. Obě tato díla prezentují velký soubor proroctví ze spolehlivých katolických zdrojů spolu s komentářem autorů, a pokrývají taková témata jako vzrůstající důležitost Panny Marie před druhým příchodem [Krista], nástup velkého katolického Monarchy a vládu mimořádně svatého papeže. Konečné zničení islámu, jak za chvíli uslyšíte, je předpovězeno v kontextu těchto specifických témat.
Dřív než však prozkoumáme prorocké texty samotné, stojí za to slyšet svědectví pana Duponta, týkající se důležitosti proroctví. V Úvodu ke své knize říká:
Proroctví jsou skutečně pro naše poučení: Vrhají světlo na mnoho problémů; varují nás před omyly; připravují nás na nebezpečí, které má přijít; a jsou projevem Boží moci. Zároveň jsou povzbuzením a útěchou. Současná krize v Církvi a ve světě byla předpovídána před dlouhou dobou, ale také bylo předpovídáno konečné vítězství křesťanských sil; to je povzbuzením a útěchou. (4)
Nyní s vámi budu sdílet malý vzorek těchto proroctví citovaných Dupontem a Connorem v jejich knihách, z nichž některá se nacházejí v obou. Začnu těmi, které předpovídají narůstající důležitost Naší Paní v posledních dnech. O tomto časovém období se obvykle mluví jako o „Věku Panny Marie“ a zdá se být provázané s vládou Velkého monarchy a Andělského papeže (více o těchto tématech za chvíli):
I. Co se týká Věku Panny Marie
Blahoslavená Marie z Agredy (1602-1665), proslulá františkánská mystička ze Španělska, která obdržela početná vidění života Blahoslavené Panny Marie, dosvědčovala:
Bylo mi zjeveno, že skrze přímluvu Matky Boží vymizí všechny hereze. Vítězství nad herezemi bylo Kristem rezervováno pro Jeho Blahoslavenou Matku. V posledních dnech Pán zvláštním způsobem bude šířit věhlas Své Matky. Maria započala spásu a skrze její přímluvu bude dokončena. Před druhým příchodem Krista musí Panna Maria víc než kdy jindy zářit v milosrdenství, moci a milosti, aby přivedla nevěřící ke katolické víře. Moc Panny Marie v posledních dnech bude velice výrazná. Maria rozšíří vládu Krista nad pohany a mohamedány a bude to doba velké radosti, až bude Maria povýšena na Paní a Královnu Srdcí. (5)
Je velice zajímavé poznamenat, že v Mystickém městě Božím (psaném záznamu jejich vidění) popisuje Blahoslavená Marie z Agredy to, jak takřka ihned po vykupitelské smrti Našeho Pána ďábel a jeho přisluhovači vymysleli ohromné množství herezí, aby odvedli duše od Krista, včetně [hereze] „mohamedánské sekty“. (6)
Dále máme Sv. Ludvíka z Montfortu (1673-1716), opravdového apoštola Naší Paní, který byl Klementem X. jmenován apoštolským misionářem. Ten prohlásil:
„Moc Marie nad všemi démony bud obzvláště mimořádná v posledním období času. Rozšíří Království Kristovo nad modláři a muslimy a nastane slavné období, v němž Maria bude vládcem a Královnou lidských srdcí.“ (7)
Ludvík z Montfortu rozsáhle psal o vzrůstající důležitosti Naší Paní vedoucí k druhému příchodu Jejího Božského Syna ve svém klasickém díle O pravé mariánské úctě. Následující je jednou takovou pasáží, kterou Dupont ani Connor nezahrnuli ve svých knihách:
„Maria musí v těchto posledních dnech zářit víc než kdy jindy v milosrdenství, v moci a v milosti: v milosrdenství, aby přivedla zpět a láskyplně přijala ubohé zbloudilé hříšníky, kteří budou obráceni a vrátí se do katolické Církve; v moci, proti Božím nepřátelům, modlářům, schizmatikům, mohamedánům, židům a duším zatvrzelým v bezbožnosti, kteří povstanou ve strašlivé vzpouře proti Bohu, aby svedli všechny ty, kteří se jim budou protivit a aby je sliby a hrozbami přiměli padnout; a nakonec ona musí zářit v milosti, aby povzbuzovala a zachovávala statečné vojáky a věrné služebníky Ježíše Krista, kteří budou bojovat za Jeho zájmy.“ (38)
Všimněte si, jak blahoslavená Marie a sv. Ludvík oba předpovídají konečný zánik islámu speciálně skrze zásah Naší Paní. Pokračujme v tomto tématu a vraťme se na chvíli ke knize arcibiskupa Sheena The World´s First Love, v níž napsal:
Pevně věříme, že obavy, které někteří mají, pokud jde o muslimy, se nerealizují, ale že islám bude namísto toho nakonec obrácen ke křesťanství – a to způsobem, který by ani někteří naši misionáři nepředpokládali. Věříme, že se to nestane skrze přímé hlásání křesťanství, ale skrze povolání muslimů k uctívání Matky Boží. (9)
Dále vysvětluje, že ačkoliv muslimové vehementně odmítají Kristovo Božství, paradoxně mají velkou oddanost k Jeho Matce. Ve skutečnosti v koránu existuje verš, který se zdá nepřímo vyjadřovat víru v Neposkvrněné početí, a kterou cituje: „Marie, Bůh si tě věru vyvolil a čistou tě učinil a vyznamenal tě mezi ženami lidstva veškerého.“ [Sura 3:42] (10)
A nakonec arcibiskup Sheen vytváří rozhodující spojení mezi obrácením muslimů a Naší Paní z Fatimy:
Maria je tedy pro muslimy skutečná Sayyida neboli Paní [ve smyslu křesťanského Madona – pozn. překl.]. Jedinou její možnou vážnou soupeřkou v jejich víře by byla Fatima, dcera samotného Mohameda. ... Protože nikdy nic se nestane bez nebe s výjimkou jemných odstínů všech detailů, věřím, že Blahoslavená Panna Maria si zvolila být známá jako „Naše Paní z Fatimy“ jako příslib a znamení naděje muslimskému lidu a jako ujištění, že oni, kteří ji prokazují tolik úcty, jednoho dne také přijmou jejího Božího Syna. ... Misionáři v budoucnu čím dál více uvidí, že jejich apoštolát mezi muslimy bude úspěšný do té míry, do jaké hlásají Naší Paní z Fatimy. (11)
Poznámky:
(1) Viz Dan. 10:14.
(2) Viz II Tim. 3:1, II Pet. 3:3.
(3) Je zajímavé poznamenat, že sestra Lucie během svého rozhovoru s P. Augustinem Fuentesem v roce 1975 odhalila následující: „Otče, Nejsvětější Panna Maria mi neřekla, že jsme v posledních časech světa, ale učinila, že jsem to pochopila...“ (http://www.fatima.org/essentials/opposed/frfuentes.asp).
(4) Yves Dupont, Catholic Prophecy: The Coming Chastisement (Rockford: TAN Books and Publishers, Inc., 1970), str. 9.
(5) Dupont, Catholic Prophecy, str. 33; Edward Connor, Prophecy for Today: A Summary of the Catholic Tradition Concerning the End-of-Time Era (Charlotte: TAN Books, 2010), str. 49.
(6) The Mystical City of God, zkrácená verze (Rockford: TAN Books and Publishers, Inc., 1978), str. 584.
(7) Dupont, Catholic Prophecy, str. 33; Connor, Prophecy for Today, str. 49.
(8) True Devotion to Mary, n. 50, § 6 (str. 29 vydání publikovaného v TAN Books v roce 1985).
(9) Sheen, The World’s First Love, str. 205.
(10) Ibid., str. 206.
(11) Ibid., str. 206-208.
Překlad: D. Grof