středa 14. prosince 2016

Jak katolíci upadají do liberalismu (1884)

 
Jak katolíci upadají do liberalismu (1884)
Dr. Don Félix Sardá Y Salvany
Způsoby, jimiž je věřící křesťan vtažen do omylu liberalismu, jsou rozličné.
Velmi často je zkaženost srdce důsledkem omylů rozumu, ale ještě častěji následují omyly rozumu zkaženost srdce. Dějiny herezí ukazují tuto skutečnost velice jasně. Jejich počátky takřka vždy prezentují tutéž povahu – buď zraněnou sebelásku, nebo pocit křivdy, která má být pomstěna; buďto je to žena, která přiměje hereziarchu ztratit svou hlavu a svou duši, nebo je to pytel zlata, za nějž prodá své svědomí.
Omyl takřka vždy má svůj původ nikoliv v hlubokomyslných a pracných studiích, ale v trojhlavé nestvůře, kterou sv. Jan popisuje a nazývá Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, superbia vitae (žádostivost těla, žádostivost očí, pýcha života). Zde jsou zdroje všeho omylu, zde jsou cesty k liberalismu. Krátce si je rozebereme.  1. Lidé se stali liberály kvůli přirozené touze po nezávislosti a po snadném životě. Liberalismus je nutně nakloněný narušené přirozenosti člověka, stejně jako katolicismus vůči ní stojí zásadně v protikladu. Liberalismus je osvobozením od omezení; katolicismus je omezováním vášní. Padlý člověk skrze velice přirozený sklon miluje systém, který legitimizuje a posvěcuje jeho pýchu rozumu a oprávněnost vášní. Proto Tertullian říká: „Duše, ve svých vznešených touhách, je přirozeně křesťanská“. Podobně se dá říct, že člověk, skrze poskvrnění svého původu, se přirozeně rodí liberálem. Logicky se pak prohlašuje v určité podobě za liberála, když objeví, že liberalismus nabízí ochranu pro jeho vrtochy a omluvu pro jeho slabosti.
2. Lidé se stávají liberály z touhy po kariérním postupu v životě. Liberalismus je dnes dominující ideou; vládne všude a zvláště ve sféře veřejného života. Je tudíž jistým doporučením k veřejné oblibě.
Na počátku života se mladý muž rozhlíží kolem sebe po rozličných stezkách, které vedou ke štěstí, slávě a vidí, že takřka nepostradatelnou podmínkou dosažení vytouženého cíle je, přinejmenším v naší době, stát se liberálem.
Nebýt liberálem, znamená dát mu do cesty hned na počátku to, co se zdá být nepřekonatelnou překážkou. Musí být heroický, aby vzdoroval Pokušiteli, který mu ukazuje, jako to učinil Ježíši Kristu na poušti, skvělou budoucnost, a říká: Haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Hrdinové jsou vzácní, a je přirozené, že většina mladých mužů na počátku své kariéry se přidá k liberalismu. Slibuje jim pomoc mocného tisku, doporučení mocných ochránců, silný vliv tajných společností, záštitu uznávaných lidí. Ubohý ultramontán potřebuje tisíckrát větší zásluhy, aby sám sebe učinil známým a získal si jméno, a mládí je obyčejně málo zásadové.
Liberalismus je navíc v podstatě příznivě nakloněn veřejnému životu, jejž tento věk tak horlivě provozuje.
Jako pokušitelskou návnadu nabízí veřejné úřady, pověření, výnosné posty atd., které utvářejí organismus této oficiální mašinérie. Zdá se být absolutní podmínkou pro politický postup. Potkat ambiciózního mladého člověka, jenž pohrdá zrádným člověkem, který korumpuje, a nesnáší jej, je zázrakem Boží milosti.
3. Lidé se stávají liberály z chamtivosti nebo z lásky k penězům. Vyjít se světem, uspět v obchodu, je vždy stálým pokušením liberalismu. Mladý muž na to naráží na každém rohu. Kolem sebe tisíci způsoby cítí utajené či otevřené nepřátelství nepřátel své víry. V obchodním životě nebo v povolání je opomíjen, přehlížen, ignorován. Nechte jej trochu polevit ve víře, přidat se k tajné společnosti a hle, závory a mříže jsou odstraněny; získává „sezame, otevři se“ k úspěchu! Pak nespravedlivá diskriminace vůči němu mizí v bratrském objetí nepřítele, který odměňuje jeho zradu tak, že mu tisíci způsoby umožňuje postup. Takovému pokušení ambiciózní člověk obtížně odolá. Buď liberálem, připusť, že neexistuje žádná velká odlišnost mezi náboženskými vírami lidí, že jsou konec konců všechny v podstatě stejné. Ukaž hloubku svého myšlení tím, že připustíš, že jiná náboženská přesvědčení jsou pro druhé lidi stejně dobrá, jako je tvoje víra pro tebe; pokud je známo, oni jsou stejně dobří jako ty; to, čemu člověk věří, je z velké části otázka vzdělání a temperamentu; a jak rychle jsi poplácán po zádech jako člověk s „širokým rozhledem“, který unikl úzkým omezením své víry. Budeš do velké míry podporován, protože liberalismus je ke svým konvertitům velmi štědrý. „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět,“ říká Satan na poušti Ježíši Kristu.
Takové jsou obvyklé případy uchýlení se k liberalismu, z nich vyplývají všechny ostatní. Kdokoliv, kdo má nějakou zkušenost se světem a lidským srdcem, může snadno najít další.
Zdroj: Liberalism is a Sin, Dr. Don Félix Sardá Y Salvany, kapitola 25
Překlad: D. Grof