neděle 18. května 2014

Dopis abp. Lefebvra americkým přátelům a dobrodincům (1983)


Dopis abp. Lefebvra americkým přátelům a dobrodincům (1983)
28. dubna 1983
Ridgefield, Connecticut
Drazí přátelé a dobrodinci,
to, co bylo po mnoho let latentní ve vztazích mezi většinou kněží Severovýchodního distriktu a Bratrstva sv. Pia X. a bylo předmětem nepřetržitých potíží, právě vyšlo na veřejnost tím, že tito kněží podpořili odmítnutí liturgie Bratrstva ze strany jednoho ze tří mladých kněží, které jsem vysvětil v Oyster Bay Cove 3. listopadu 1982.
A tak se jejich dlouhotrvající neshoda se mnou a Bratrstvem stala nyní veřejnou vzpourou. Je to výsledek extrémistického způsobu myšlení a sklonu ke schizmatu na poli liturgie, papežství a svátostí reformy.
Odmítají liturgii, která vždy byla užívána v Bratrstvu a považují ji za špatnou, liturgii papeže Pia XII., podepsanou papežem Janem XXIII. a tedy liturgii předcházející koncilu. Myslí a jednají, jako by zde nebyl žádný papež a potlačují všechny modlitby za papeže. V praxi mají sklon považovat takřka všechny svátosti nových obřadů za neplatné.
Tento radikalismus není postojem Bratrstva.
Základním principem myšlení a jednání Bratrstva v této bolestné krizi, jíž Církev prochází, je princip vyučovaný sv. Tomášem Akvinským v Summě Teologické (II, II, q. 33, a. 4), že člověk nemůže odporovat autoritě Církve s výjimkou případu bezprostředního ohrožení Víry. V liturgii papeže Pia XII. a papeže Jana XXIII. neexistuje velké ohrožení Víry, zatímco je velké ohrožení Víry v liturgii papeže Pavla VI., která je nepřijatelná.
Bratrstvo vychází z předpokladu, že papež Jan Pavel II. je papežem a tak se za něj modlí a usiluje o to, přivést jej zpět k Tradici tím, že se za něj modlí, tím, že se setkává s těmi z jeho okolí a tím, že mu píše.
Bratrstvo neříká, že všechny svátosti dle pokoncilních obřadů jsou neplatné, ale že kvůli špatným překladům, nedostatku intence a změnám zavedeným v materii a formě vzrůstá počet neplatných a pochybných svátostí. Aby se tedy dosáhlo rozhodnutí v praktickém řádu týkajícím se pochybnosti nebo neplatnosti svátostí udělovaných kněžími naplněnými idejemi koncilu, je nutné seriózní prostudování rozličných okolností.
Mnozí z vás znají těžkosti, které vyvstaly kvůli postoji těchto kněží. Mnozí z vás tím trpěli a nebudou tedy překvapeni tímto vyjasněním situace.
Litujeme, že nejsme schopni okamžitě přijít na pomoc těm, kteří chtějí zůstat s Bratrstvem, budeme však věnovat pozornost žádostem věřících a s Boží milostí vám přijdeme na pomoc a udržíme vás v jednotě s [věčným] Římem a Církví všech časů.
Od nynějška již tedy P. K---- není představeným distriktu; P. C---- již není kvestorem distriktu; P. S---- již není rektorem semináře. Tito kněží a kněží, kteří je následují, a kdokoliv ze seminaristů, kteří je mohou následovat, již ke dni 27. dubna 1983 nejsou členy Bratrstva sv. Pia X. Nadále již nemají jakoukoliv pravomoc, ani nezastávají jakýkoliv úřad ve jménu Bratrstva.
Máte-li od nynějška jakékoliv dotazy týkající se Bratrstva v Severovýchodním distriktu, kontaktuje P. Richarda Williamsona v semináři Sv. Tomáše Akvinského v Ridgefieldu, který byl prozatímně jmenován představeným distriktu, nebo P. Rogera Petita, který byl jmenován kvestorem distriktu.
Většina seminaristů zůstává s námi a my, dá-li Bůh, budeme pokračovat ve svěceních v prvních listopadových dnech.
Spoléháme se na vaše modlitby, abychom mohli pokračovat v díle Bratrstva v Severovýchodním distriktu a zvláště v semináři od nynějška svěřeném P. Richardu Williamsonovi. Žádáme vás, abyste nám nadále pomáhali, abychom mohli dále budovat tradiční katolickou Církev v Americe. Prosím, modlete se za 24 nových kněží, které budu světit 29. června.
Kéž vám Bůh na přímluvu blahoslavené Panny Marie žehná.
+Marcel Lefebvre,
generální představený Bratrstva sv. Pia X.
 
Zdroj: CathInfo   
Překlad: D. Grof