středa 16. dubna 2014

Strach (1917)

 
Strach (1917)
Léon Bloy
COEPIT PAVERE. Ježíš počal se strachovati, jest řečeno u svatého Marka. Mistr tedy znal strach. Třásl se, vida, jak se blíží hodina jeho Umučení, a jeho úzkost se až potila krví. Strach, který jde až do potu krvavého: nižádnému člověku není možno, aby toto si představil. Věru jsme donuceni sobě říci, že takový strach byl nade vším, co může myslí býti pojato. Pomněte přec! Strach božský, agonie strachu v SVĚTLE světa. Bylo dlužno vší nezbytnosti, aby nekonečně přesahoval všecky strachy, jako Ježíš všecko přesahoval. Jest to strach triumfální, možno-li říci.
Nedostatečnost slov lidských jest zde tím zjevnější, že běží o věc, která zneuctívá, o potupu přílišnou, která podstatně jest odporná Slávě. Vykupitel jest zděšen svou obětí, a zvláště následky své oběti, neužitečné pro tak veliký počet. Věda předobře, že kalich nemůže od něho býti vzdálen, přes to prosí svého Otce, by jej odňal, jest-li to možno. Ale ne, dlužno vypíti jej, třeba jej polknouti, a sestoupiti pak v umrlčí sklep veliké hanby, kterého se hrozí lidé nejpovrženější a pod kterým již není nic.
Tehdy kterak bych se nestrachoval já, jenž jsem přeubohý člověk? Přiznávám se prostince, přepokorně, mám veliký strach. Nebojím se toliko o svoje tělo, které ovšem by mohlo býti vydáno na strašná muka, ale bojím se zvláště o svou duši, která jistě neunikne svému údělu pozorovatelky pekelných zžertvení, jež vidím přicházeti. Byla sdostatek předpověděna samou Matkou Boží, a kněžský zločin, že udusili její Hlas, nebyl právě tím, čeho by bylo bývalo třeba, aby se odzbrojilo rozhorlení Toho, jehož Hněv oznamovala.
Dnes hora la Salettská, která ohrožovala svět svým pádem, kývavší se šedesát osm let, posléze se sřítila s nesmírným rachotem a již se nezastaví až na dně jícnu, všecko zničivši. Může ještě snažně prositi o milost lítostí, kdo není naprosto zatracen, ale záhy nebude již ani možno nabídnouti svůj život, který nikomu již nebude náležeti.
„To bude čas Temnot,“ pravila Svatá Panna, „ohavnost spuštění na místech svatých, hniloba květů Církve, a Démon králem srdcí... Bude všeobecná strašlivá válka... Nebude již viděti než vraždění, nebude již slyšeti nežli třeskot zbraní a rouhačstva... Země stane se jakoby pouští...“
Možno již míti nějakou předtuchu těchto hrůz. Aby se nemluvilo než o hladu a moru, jež by mohly býti vražednější nežli střelba, možno čekati na ďábelské sobectví velikého počtu dítek démonových, odjakživa ochotných ke všem hanebnostem neb nespravedlnostem, které jsou výnosny, a na zoufalství rozezlených davů.
Zdaž nenastala chvíle úkonu, kterého nižádný světec do dneška, zdá se, si nedovolil: následování svatého Strachu Ježíše Krista v Zahradě jeho Agonie?
Co se stane s převzácnými dítkami Božími, kterých prvá vraždění ušetří? Nevím, zda všichni budou míti strach, ale vím dobře, že se třesu předem za sebe a za mnoho jiných neschopných viděti, co mi bije v oči již čtyřicet let.
Zajisté, historie jest tkání mrzkostí, ale ty byly vždycky střídavé a místní. Zatím co národové se hubili v Asii, jiní si vydychovali na několik dní neb několik let na Západě. Hněv někdy odpočíval, vymršťoval se, náhle se přenášel, nenadále se vracel. Bral se tu i tam, vrhaje se z čista jasna na ten neb onen bod, a všude jinde vzdávali díky Bohu, že se ukrotil na nějaký čas.
Nyní Hněv se vznáší nad celou zemí. Jest jako nesmírný černý mrak, velice nízký, který by přikrýval vše, neponechávaje nikomu žádné čáky, že unikne zhoubě. Cosi podobného dálo se patrně v předvečer Potopy, když Noe sestavoval Archu, v níž osmero duší toliko bylo zachráněno. Hrozba jest tím strašlivější, že nepochopitelná slepota bystrozrakých jim nedovoluje viděti ji. Jaký křik posledního ražení po všem světě, až se počne trhati závoj podob a náhle spatřeno bude srdce Propasti!
Zdroj: Léon Bloy, V temnotách (kapitola V), nakl. J. Friče, Vranov nad Dyjí, 1993
Zpracoval: D. Grof