sobota 12. dubna 2014

Komentář Eleison CCCLII – Francouzské turné (2014)


Komentář Eleison CCCLII – Francouzské turné (2014)
(352)
12. dubna 2014
 

FRANCOUZSKÉ TURNÉ
Opět dobré zprávy, tentokrát z Francie. Znovu je to malé počtem, ale velké kvalitou. Hrstka dobrých kněží se seskupuje a koná, aby zajistila, že se Víra bude nadále bránit v linii stanovené arcibiskupem Lefebvrem, a drží se mezi sedesvakantismem napravo a konciliarismem – seshora. Vedení FSSPX bude zanecháno, aby pohřbilo své stoupence, zatímco zbytek spokojených kněží bude pokračovat v posilování sebe sama pravým náboženstvím pro další fázi svého pronásledování.
Toto jsem pozoroval při čtvrtém přednáškovém turné od loňského podzimu v centrech ve Francii, kde mají laici zájem o antiliberální nauku katolických papežů od Pia VI. (1717-1799) po Pia XII. (1876-1958). Tato nauka nebyla nová ani na začátku onoho století a půl, během nějž byla rozpracována. Byla pouze tou specifickou částí věčné nauky Církve, která od chvíle, kdy byl křesťanský společenský řád patnácti století podkopán a vytěsněn Francouzskou revolucí v roce 1789, potřebovala občerstvit.
Tato revoluce byla zednářským liberalismem vedoucím válku proti Bohu tím, že se snažila svrhnout trůn a oltář. Od té doby byly katolické trůny fakticky svrženy „demokracií“, zatímco katolické oltáře byly fakticky svrženy na Druhém vatikánském koncilu oním koncilním obratem k náboženství člověka. Arcibiskup Lefebvre, který se přimknul k náboženství Boha, však chtěl, aby jeho seminaristé důkladně znali protirevoluční nauku Církve, aby věděli, jak zaujmout svůj katolický postoj uprostřed liberálního světa. Z toho plyne, že katoličtí laici, kteří vidí, jak je arcibiskupovo Bratrstvo sv. Pia X. vychytrale přetvářeno v Novobratrstvo, mají zájem o papežské encykliky oněch 150 let před Druhým vatikánským koncilem. Na prvním z mých čtyř přednáškových turné jsem měl pět zastávek. Při posledním, mezi březnem a začátkem dubna, jich bylo devět a existuje riziko dalších pozvání. Po celou dobu se ohledně toho, jak je Bratrstvo sváděno na scestí, probouzí čím dál více francouzských laiků.
Bohužel je příliš mnoho kněží FSSPX stále fascinováno mistrem svádění, ztraceném ve svém světském snu. Několik jsem jich na tomto posledním turné potkal. Jsou to bezpochyby dobří lidé, jsou dobrými kněžími, mají oči otevřené a vidí mnoho věcí, když však jsou opět vystaveni onomu svůdci, jejich vidění potemní a jejich vůle je zmatená. Řecké slovo „diaballein“, z nějž pocházejí česká slova „ďábelský“ a „ďábel“, znamená převrátit vzhůru nohama, zmást.
Tito zmatení kněží kontrastují s oním výše zmíněným půltuctem těch, kteří vidí jasně a konají s ohledem na to, co vidí. Napětí, které je mučilo, dokud se snažili zůstat loajální ďábelským vůdcům, je věcí minulosti. Jsou vyrovnaní a spokojeně tvoří plány na pokračování arcibiskupova díla. P. de Mérode, vysvěcený před mnoha lety, opustil FSSPX sám od sebe, zakoupil jeden dům v Lurdech a kupuje další na jihozápadě Francie. Budou fungovat jako základny pro apoštolát pro mnoho zainteresovaných duší v tomto regionu, i jako útočiště pro kněze, kteří se budou potřebovat někde zotavit. Mohu doplnit, že jsem v Lyonu potkal ctihodnou duši, která v tomto městě nabízí svůj ateliér kterémukoliv knězi rovněž hledajícímu přístřeší. Také dům „Odporu“ v Broadstairs v Anglii je nyní otevřen a může přijímat kněžské návštěvy. Jedna již dorazila. Diskrétnost zaručena.
Arcibiskupe, vně struktury pokřivené,
Vaše vznešené dílo pokračuje,
jak bylo Vámi zamýšlené.
 
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof