sobota 16. listopadu 2013

Komentář Eleison CCCXXXI - Zítřejší vůdci (2013)

Komentář Eleison CCCXXXI – Zítřejší vůdci (2013)
(331)
16. listopadu 2013
ZÍTŘEJŠÍ VŮDCI
Existují dva dobré důvody, proč by dokonce ani duchovně založení katolíci neměli opovrhovat ekonomickými otázkami. Potřebují jako jednotlivci pro vedení své vlastní domácnosti v této oblasti zdravý rozum, který se nyní velmi přehlíží. A společensky potřebují určité pochopení toho, co se děje ve společnosti kolem nich, protože tato pravda je velmi deformována vědomými či nevědomými agenty protikřesťanského Nového světového řádu (NWO), který má za cíl donutit všechny duše skončit v pekle.
Nejednou jim čtenáři zde doporučovali zdravý rozum a pravdu amerického komentátora Dr. Paula Craiga Robertse. Ten nedávno napsal článek polemizující o tom, že skutečnou krizí ve vládě USA není zastavení provozu, o kterém se tehdy mnoho mluvilo, ale její trvalá zásadní neschopnost udržet svůj rozpočet vyrovnaný kvůli příliš malému příjmu a příliš velkým výdajům. On nepřičítá příliš malý příjem na vrub výdajům na sociální zabezpečení, které je soběstačné, ale desetiletím out shoringu [vyjádření, které kombinuje odborné výrazy off shore a out sourcing – pozn. překl.] americké výroby do cizích zemí s lacinou pracovní sílou, který tak ožebračil americké spotřebitele, že daňové výnosy silně poklesly. Příliš velké výdaje přičítá vyčerpávajícím nákladům na jednu zahraniční válku za druhou. Takto analyzuje, že americká vláda, aby vyřešila svou skutečnou krizi, musí přinést pracovní místa zpět domů a zastavit zahraniční války. Ale „mocné organizované zájmy takovým opatřením odporují a tak ani Kongres nic neučiní“.
Ve skutečnosti Dr. Roberts dodává, že podle jeho názoru nemůže být americká ekonomika ve své současné podobě zachráněna, protože nerozumné užívání technologií vyčerpává životní prostředí. Protože jsou mimoto ekonomové „neschopni originálního myšlení“ a „zvolení zástupci jsou závislí na soukromých zájmech, které financují jejich volební kampaně“, pak „se v tuto chvíli kolaps zdá nejpravděpodobnější předpovědí“. A teprve z ruin vzejde něco inteligentnějšího, říká, pokud zde budou vůdci, kteří by ukázali cestu.
Tento doktor vykresluje temný obraz, ale musí se dbát zdravého rozumu a pravdy. Zdravý rozum káže, že významný rozpočet se musí vyřešit významným nárůstem v příjmech nebo významnými škrty v nákladech nebo obojím. Nedá se vyřešit tím, že se půjde ještě do ohromnějšího dluhu. Jednou pravdou, kterou zmiňuje, je pošetilost ekonomů bez zdravého rozumu, například jejich předstírání, že výrobní místa, protože jsou zastaralá, mohou být také zadána subdodavatelům [out-sourcována]. Další pravdou je moc „organizovaných zájmů“, které prosazují zahraniční války, a „soukromých zájmů“, které podle všeho kontrolují demokratické volby.
Jaký však takové zájmy mohou mít motiv pro to, že si přejí dovést ekonomiku Spojených států ke kolapsu? Agenti NWO tvrdě pracují, aby rozložili Spojené státy a všechny západní národy s jakoukoliv národní identitou či hrdostí, aby se nechaly snadněji pohltit NWO. Ekonomové budou ohloupeni v ekonomických školách a volení zástupci budou štědře zaplaceni, aby zapletli své země do dluhů, protože Písmo sv. říká, že dlužník ze sebe činí sluhu nebo otroka věřitele. Tak se problém západních vlád činí záměrně tak neřešitelným, že pokušení rozptýlit zotročené národy třetí světovou válkou se nakonec stane neodolatelné. Cožpak se mu právě nevzdorovalo v nedávném nátlaku na útok na Sýrii? Katolíci, budete muset být zítra těmi vůdci, v něž dnes Dr. Roberts doufá. Jenom vy máte úplný obraz. Studujte a modlete se.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof