pondělí 24. června 2024

Komentář Eleison DCCCLXXXIV – List Římanům IX

 

Komentář Eleison DCCCLXXXIV – List Římanům IX

(884)

22. června 2024

LIST ŘÍMANŮM IX

Když dnešní Izraelci pokračují v nezmenšené krutosti vůči Palestincům ve svém středu, což je zatím jejich nejkrutější „sekání trávníku“ (to je jejich vlastní termín) od založení Izraele v roce 1948, je vhodná chvíle zamyslet se nad povahou Židů a nad tím, odkud pocházejí a jak to vidí sám jejich Stvořitel v textu Svého Písma svatého. Vždyť v ne méně než třech celých kapitolách největšího listu svatého Pavla, Římanům IX až XI, se apoštol Nežidům snaží vysvětlit, jak je možné, že většina Židů, kteří byli dva tisíce let skutečně vyvoleným plemenem od Abraháma až po Krista, svého vlastního Mesiáše ukřižovala, když se konečně objevil, a stala se nikoli konvertity k Jeho Církvi, ale jejími nejhoršími pronásledovateli.

Sv. Pavel musel vědět, jak jej Židé jeho doby, stejně jako naší, zavrhnou jako toho, kdo „nenávidí Židy“ neboli jako „antisemitu“, protože tyto tři kapitoly začíná informací o svém „zármutku a bolesti“, že není schopen přivést ke Kristu své soukmenovce Židy (verš 2), protože se jako Izraelité těšili od Boha množství jedinečných výsad. Jestliže Židé dodneška dominují v tolika různých oblastech, je to jen proto, že jim Bůh neodňal přirozené dary rozumu a chápání, které potřebovali, aby Mesiáši poskytli Jeho lidskou kolébku ku prospěchu celého lidstva.

Neschopnost nadaných Židů navázat ze Starého zákona na Nový zákon také neznamená žádné selhání všemohoucího Boha (verš 6), protože to bylo Jeho vlastní rozhodnutí, které předcházelo jakémukoli lidskému rozhodnutí, že dopustí, aby od něj Židé odpadli, zatímco nad Nežidy se smiluje. Tak jsou všichni rodilí Židé tělesným Izraelem, představovaným Agarem, Izmaelem a Ezauem, zatímco všichni katolíci, ať už Židé nebo Nežidé, jsou vírou v Ježíše Krista duchovním Izraelem, představovaným Sárou, Izákem a Jákobem, jemuž je tělesný Izrael pouze předobrazem. Celý Starý zákon existoval pouze pro Nový zákon.

Námitka: Pokud však Boží volba předchází všem lidským volbám, pak je to Boží vina, když Židé odmítnou Krista.

Odpověď: Ne, Bůh má svrchovanou svobodu zvolit si, nad kým se smiluje a komu dovolí zatvrdit své srdce skrze svobodnou volbu zla, aby ukázal Svou vlastní moc a spravedlnost (verše 14–16). Po téměř dva tisíce let, od Ukřižování, tedy zvláštní pronásledování Církve ze strany Židů sloužilo ke zdůraznění Božího milosrdenství vůči všem katolíkům z víry v Krista, ať už jsou to podle původu Židé nebo Nežidé. To, že Bůh ve skutečnosti otevře Svůj Nový zákon Nežidům i Židům, bylo předpovězeno na mnoha místech Starého zákona (verše 24–29). Svatý Pavel uvádí čtyři takové citáty v Listu Římanům XV, 9–12.

Když to na závěr shrneme, zatímco Nežidé jsou ospravedlněni svou vírou v Ježíše Krista (verš 30), všichni Židé, kteří klopýtnou o Ježíše Krista, protože místo toho spoléhají na své dobré skutky, nejsou ospravedlněni, ale zavrženi (verše 31–33). Stále mohou patřit do tělesného Izraele, toho Izraele Starého zákona a židovského zákona, ale od chvíle, kdy Ježíš Kristus zemřel na kříži, nemohou patřit do pravého duchovního Izraele, pokud nemají víru v Ježíše Krista jako svého Pána, Vykupitele a Spasitele.

Dva tisíce let od Ukřižování vlastně ukázaly, jak Židé odpadli i od pravého Starého zákona, protože uchovávají ve svých postkřesťanských synagogách původní text, nepochybně jako důkaz jejich slavného původu a úžasného povolání, ale základní smysl a obsah tohoto textu odmítají, protože každá stránka Starého zákona, když člověk ví, jak jej číst, ukazuje na Ježíše Krista. Samozřejmě. Židé si tedy během několika set let vytvořili svou vlastní náhražku Starého zákona, totiž Talmud, který Našeho Pána zmiňuje, jen aby se mu rouhal. A tak je posvátným textem Židů v dnešních synagogách Talmud, nikoliv Starý zákon. Tento rozdíl je nejdůležitější. Talmudští Židé pokračují ve falešném Izraeli. Židé katolíci vírou patří k duchovnímu Izraeli, kterým je katolická Církev.

Kyrie eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof