neděle 14. dubna 2024

Komentář Eleison DCCCLXXIV – Vymírající biskupové? (2024)

Komentář Eleison DCCCLXXIV – Vymírající biskupové? (2024)

(874)

13. dubna 2024


VYMÍRAJÍCÍ BISKUPOVÉ?

Loni na podzim jsem obdržel následující dopis, níže jen mírně zkrácený, od jednoho bývalého kolegy, který je stále knězem FSSPX (možná proto, že pro ně může být větší hrozbou zvenčí než zevnitř Novobratrstva, dokud bude respektovat jejich autoritu). Bůh buď s biskupem Huonderem, který zemřel po napsání následujících řádků. Člověk si může myslet, že byl méně lstivý než darebáci, kteří ho použili jako nástroj.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. se z toho, jaké bylo 21 let za arcibiskupa Lefebvra (1970–1991), stalo velmi liberálním a od roku 2012 fakticky celé opustilo jím nastolený směr. Nazývat ho dnes „Novobratrstvem“ znamená pojmenovat ho v souladu s realitou. Bohužel. A myslím, že všechny problémy tohoto „Novobratrstva“ v tuto chvíli vyvrcholily s biskupem Huonderem.

1. Byl vysvěcen na kněze a biskupa novými světícími obřady. Tato skutečnost už v Novobratrstvu není vnímána jako problém. Výzva, že by se měl nechat podmínečně přesvětit bohužel neměla žádný účinek. Novobratrstvo opustilo klasickou církevní zásadu „tutiorismu“, totiž že se rozhoduje pro jistě platný postup vždy, když se vyskytne sebemenší pochybnost o platnosti přijímaných svátostí, jako je tomu v případě biskupských svěcení Novocírkve, ne-li také kněžských svěcení.

2.  Biskup Huonder kritizuje papeže Františka, Druhý vatikánský koncil a novou mši jen polovičatě. A to stačí k tomu, aby ho velká část laiků Novobratrstva nazývala „naším člověkem, naším biskupem“. Ve skutečnosti ale nikdy jasně neodsoudil ani Druhý vatikánský koncil (revoluci v katolické Církvi), ani novou mši (Lutherovu mši). Biskup Huonder jednomu člověku řekl, že slouží novou mši důstojně, že ji vnímá jako zcela důstojnou formu mše. To jasně ukazuje, jak chce smířit starou mši s Novocírkví, zcela v duchu papeže Benedikta XVI., ale v naprostém rozporu se zesnulým arcibiskupem Lefebvrem.

3. Na svých přednáškách biskup Huonder otevřeně připouští, že má stále za úkol přivést Novobratrstvo pod Řím. Je tedy infiltrovaným agentem papeže Františka. Stejně jako papež František v průběhu tří let (2015–2017) použil „salámovou metodu“, když legitimizoval zpovědi, sňatky a pak svěcení u Novobratrstva, aby Novobratrstvo přitáhl do molochu Novocírkve, tak si i biskup Huonder klade přesně stejný úkol. A stejně jako představení Novobratrstva při oficiální legalizaci svých zpovědí, svěcení a sňatků volali směrem k Římu: „Ó, Svatý otče, děkujeme vám!“ tak se i naši ubozí představení nyní nechávají inspirovat biskupem Huonderem a radují se, že biskup Novocírkve našel cestu k Novobratrstvu a tím, že žije v jednom z našich domů, se k Novobratrstvu otevřeně připojuje jako skrytá hrozba. Jak slepými se naši představení stali.

4. Biskup Huonder psal svou disertační práci o židovském problému ve středověku. Biskup Huonder zavedl do církve ve Švýcarsku Židovský den. Zdá se, že ani jeden z členů Novobratrstva se nezeptal, zda biskupův vztah k Židům odpovídá tradičnímu pohledu katolické Církve na ně.

5. Jeden kolega mi napsal, že pokud by se ukázalo, že nový obřad biskupského svěcení je neplatný, mělo by to hrozivé důsledky. Od začátku 70. let 20. století by už nebyli žádní platní kněží a biskupové. To by znamenalo, že všechny kongregace s tradičním ritem oficiálně uznané v rámci Novocírkve jako je Bratrstvo sv. Petra či Institut Krista Krále by ani neměly žádné platné kněze. To by znamenalo, že pouze v Novobratrstvu by stále ještě existovala Kristova Církev. Ani papež Benedikt XVI., ani arcibiskup Viganó by nebyli platnými biskupy. Tyto závěry, které mají určitou logiku, je potřeba vzít v úvahu.

Generální představený Novobratrstva, P. Pagliarani, tuto otázku vznesl na konferenci v Écône 8. září loňského roku, ale pokud chce být Novobratrstvo bezpodmínečně milováno a uznáváno zednářským a modernistickým Římem, pak takovou otázku prostě nelze vznést. Proto zaujal jasný postoj – svěcení v novém obřadu jsou platná. Může být takový nesmírně závažný závěr pravdivý? Neustále slýcháme, že Bergoglio zamýšlí reformovat novou mši, že v reformě reformy už nebudou konsekrační slova pronášená nad chlebem a vínem, což by znamenalo úplný zánik mše. Mimoto jsou dle mého názoru asi dvě ze tří nových mší již neplatné, protože kněz už nevěří v reálnou Přítomnost Krista. Je-li však možný naprostý zánik mše, proč ne také úplný zánik skutečně vysvěcených biskupů?

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof