neděle 28. května 2023

Komentář Eleison DCCCXXVIII – Boj ohledně svěcení – II (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXXVIII – Boj ohledně svěcení – II (2023)

(828)

27. května 2023

BOJ OHLEDNĚ SVĚCENÍ – II

Tento „Komentář“ vícekrát zdůrazňoval důležitost biskupů pro celou katolickou Církev. Pokud jsou biskupové katoličtí, bude katolická i Církev. Pokud biskupové nejsou katoličtí, nebude katolická ani Církev. Od Druhého vatikánského koncilu (1962–1965) jsou biskupové a duchovní povšechně modernističtí namísto toho, aby byli katoličtí. Arcibiskup Lefebvre (1905–1991) založil Bratrstvo sv. Pia X. k obraně pravé katolické Víry a všeho, co se s ní pojí, před bezprecedentním zkažením Víry prostřednictvím bezprecedentní hereze modernismu, která nenapadá žádné dogma konkrétně, ale tím, že zcela podkopává veškerý cit pro pravdu, končí podkopáváním každého jednotlivého dogmatu.

Jinak řečeno, modernismus dnešních nejvyšších oficiálních představitelů Církve a pravý katolicismus jsou nutně a svou podstatou ve vzájemném protikladu jako led a sluneční svit. Jakmile se sluneční svit stane dostatečně žhavým, nutně rozpustít led, který je mu vystaven. Jakmile se ztráta objektivní pravdy u moderních lidí stane dostatečně silnou, nutně podkope jejich Víru. Pokud vně mého myšlení neexistuje žádná realita, ani neexistuje pravda uvnitř mé mysli, která odpovídá této vnější realitě, pak pro mě neexistuje žádná realita či pravda. Pokud neexistuje žádná realita či pravda, jak může existovat skutečný nebo pravý Bůh? A pokud neexistuje žádný pravý Bůh, pak je všechen katolicismus a všechna Víra zjevně pohádkou. Tak radikálně jsou navzájem v protikladu dnešní všepohlcující bezbožnost a ona pravá Víra, bez které nemohu spasit svou duši.

Bitevní pole se může měnit, ale tatáž válka pokračuje. Mezi katolickou Vírou zaštiťovanou arcibiskupem Lefebvrem a mezi modernistickým Římem nutně a ze své podstaty vyvstala válka. Tatáž válka může pokračovat na různých bitevních polích. A tak byla v 70. a 80. letech 20. století bitevním polem mše. Když arcibiskup v roce 1991 umřel, byla tato válka na bitevním poli mše díky Boží milosti v podstatě vyhraná. Je pozoruhodné, že v podmínkách takřka jednotné opozice vůči pravé mešní liturgii ze strany pastýřů Církve (papežů, kardinálů a biskupů), se pravá mše v myšlení a srdcích katolíků dostatečně zotavila, takže se s ní nepodařilo vypořádat, jak za to modernisté bojovali. Namísto toho znovu získala pevné místo v Církvi, které znovu ztratí teprve za Antikrista. Neúprosná válka mezi katolicismem a modernismem však neskončila. Pouze se přesunula na nové bitevní pole, jímž je jmenování biskupů. Proto v roce 1988 probíhal boj ohledně biskupských svěcení.

To je onen boj v Církvi roku 2023, jak jasně ukázaly poslední fámy či novinky (ještě si nemůžeme být jistí, co to je). Existuje fáma, že Řím nabízí FSSPX tři biskupy dle výběru Říma, kteří jsou však velmi chytře vybraní za účelem podkopání zbytků katolické Víry FSSPX. Tito tři muži všichni kdysi byli kněžími FSSPX. Všichni tři FSSPX v nějakém bodě v minulosti, v němž více či méně hrála roli pravá Víra, z různých důvodů opustili, odhadem před dvaceti lety. Řím se teď FSSPX vysmívá tím, že odmítá jakékoliv vlastní kandidáty Bratrstva a nabízí vysvětit kandidáty, kteří opustili Bratrstvo. Řím si však bez jakékoliv pochybnosti zachovává kontrolu nad těmito „biskupy pro Bratrstvo“. A tak mohou Římané znovu ujistit modernisty, že nesvětí biskupy „z FSSPX“, ale biskupy schopné oklamat tradicionalisty v tom, že Řím a Tradici lze smířit.

A je velmi pravděpodobné, že tito tři biskupové budou úspěšní v oklamání mnoha katolíků, kteří stále sní o ledu, který na slunci neroztaje, o modernistech, kteří skutečně chtějí sloužit Církvi, o biskupech schopných sloužit zároveň dvěma protikladným pánům. Katolíci, kteří však chápou, čím modernismus skutečně je, nebudou oklamáni. Řeknou, že FSSPX tím, že opustí proslulou arcibiskupovu zásadu „žádná praktická dohoda bez věroučné shody“ a tím, že následně bude od bezbožných Římanů úpěnlivě prosit o ochranu jejich pravé Víry, v podstatě onu Víru zrazuje. Katolíci, kteří chtějí zachovat pravou Víru, nemají právo úpěnlivě prosit o laskavosti od bezbožných Římanů. Stoupenci Víry, kteří chtějí spasit svou duši, musí svou důvěru svěřit v Boha, nikoliv v lidi. Ani modernisté nejsou schopní přelstít všemohoucího Boha. On Svou Církev spasí, kdy bude chtít a jak bude chtít.

Kyrie elesion

Zdroj:The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof