neděle 21. května 2023

Komentář Eleison DCCCXXVII – Boj ohledně svěcení – I (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXXVII – Boj ohledně svěcení – I (2023)

(827)

20. května 2023

BOJ OHLEDNĚ SVĚCENÍ – I     

Pokud jde o katolickou Církev, nic není takříkajíc normálnějšího než boje ohledně volby budoucích biskupů, protože na Církvi závisí budoucnost lidstva a na biskupech ze dvou hlavních důvodů závisí budoucnost Církve. Za prvé, biskupové jsou prostřednictvím svých diecézí církevním administrativním převodem mezi papežem a jeho celosvětovým stádem. Papež je vicekrálem Krista Krále, ale každý diecézní biskup je – nebo by měl být – vladařem se svým vlastním právem nad svou vlastní částí tohoto stáda. A za druhé, kardinálové jsou obvykle jmenováni z biskupů a papež bude zvolen z kardinálů, takže velká většina vůdců Církve bude pocházet od biskupů. Lidsky řečeno, kam půjdou biskupové, tam obvykle půjde Církev.

Je tedy naprosto normální, že v roce 1988 arcibiskup Lefebvre za oficiální vlády duchovních zcela sevřených smrtící herezí modernismu viděl, že musí vysvětit své vlastní biskupy dokonce i bez schválení Říma, protože jeho Bratrstvo sv. Pia X. nebude schopné přežít jen s biskupy, které poskytne modernistická Novocírkev. Stejně tak bylo na generální kapitule FSSPX v roce 2012 normální, že smrt jeho věrného zakladatele a dalších dvacet čtyři let koexistence se stále více smrtícími modernisty v Římě otupilo povědomí FSSPX o nebezpečí Říma. V roce 2023 je stejně tak normální, že Novobratrstvo se lstivými Římany bojuje o to, jak nalézt kandidáty na biskupy, na nichž se mohou shodnout. Vzhledem k prvotnímu hříchu bude normální, že Římané tento boj vyhrají.

Na povrchu takový boj zuří ve všech směrech a tu tam se s větší či menší spolehlivost prezentují detailní informace. Nyní se například zdá, že nikdy nebylo reálné, že by Bratrstvo „vidělo jasněji“, jak tento „Komentář“ naznačoval před dvěma týdny. Jen se kroutilo a třepetalo na háčku, který si samo vytvořilo – pokud trvám na tom, že budu respektovat darebáky, stanu se obětí darebáctví. Bez dlouhé lžíce nemohu snídat s ďáblem. Na druhou stranu se zdá, že Řím nabízí funkci biskupa bývalému generálnímu kvestorovi FSSPX, který se však před několika lety rozešel s generálním představeným a pak se uchýlil ke svému příteli v Římě, papeži Bergogliovi. Koneckonců, jak by si FSSPX mohlo stěžovat na to, že mu byl dán k dispozici takový osobní papežův přítel? Po pravdě řečeno, FSSPX se dostalo do boxerského zápasu s těmito modernisty, do nějž nepatří. Cožpak mezi rokem 1988 a rokem 1991, kdy arcibiskup umřel, nebylo jeho posledním velkým poučením pro kněze jeho milovaného Bratrstva to, že nemají mít nic společného s modernisty, dokud se nevrátí k víře?

Detaily na povrchu však netvoří boj pod povrchem. Na tomto boji záleží a ohledně něj není nic jen fáma nebo nejistota. Dobrý Bůh stvořil náš vesmír pro lidské duše jako trampolínu, na níž máme po krátkou dobu svých pozemských životů skákat, než se zastávkou v očistci nebo bez ní, vyskočíme do nebe podle toho, jak jsme se svobodně rozhodli, že tento život strávíme. On nám však chtěl dát skutečně prvotřídní nebe, a to nutně znamenalo, že nám na cestě do nebe poskytne i nějaké prvotřídní protivníky, zvláště svět, tělo a ďábla. Jejich zlo, pokud nastane, nemohl nikdy způsobit přímo, ale musel ho dopustit. Proto stvořil mnoho andělů a už věděl, že Satan a jeho stoupenci od Něj odpadnou a věděl i to, že se pokusí vzít s sebou většinu lidí, které poté stvořil. A jeho spravedlnost stvořila peklo potřebné k potrestání andělů a lidí, kteří takto padnou.

Proto se skutečný boj ohledně volby katolických biskupů vede mezi Bohem, který chce zabydlet nebe, a ďáblem, který se snaží zabydlet peklo. A skutečnými bojovníky na Boží straně v tomto kosmickém boji nejsou ti, kteří se uchylují k tankům, raketám či ponorkám, ale ti, kteří se uchylují k nadpřirozené modlitbě a oběti, například ke kapesnímu kulometu s padesáti náboji, který smrtelným způsobem zastaví ďábla.

Kéž Bůh žehná vám všem, zvláště těm, kteří ho používají třikrát denně. Budete mít nádhernou odměnu.

Kyrie elesion

Zdroj:The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof