středa 17. května 2023

Kdo nebo co je Katechon? (2023)

 

Kdo nebo co je Katechon? (2023)

Eric Bermingham

25. dubna 2023

Jedním z kontroverzních eschatologických témat dneška je identita „Katechona“ (řecký výraz pro „toho, kdo zdržuje“) z druhého listu Thesalonickým 2:6-7. Katechon, je tím, kdo zdržuje Antikrista.

Také co (ho)[Antikrista] nyní zdržuje, aby se zjevil (teprve) svým časem, víte. Neboť skrytá bezbožnost (již) působí, jen je potřebí, aby ustoupil z cesty ten, kdo zdržuje.

Sv. Pavel předpokládá, že Thesaloničtí vědí, o čem hovoří, i když se na Katechona odvolává zároveň jako na „co“ i na „ten“. Tradiční chápání identity Katechona bylo, že jde o Římskou říši, která může být personifikována římským císařem. Podle našich učebnic dějepisu však Římská říše na Západě padla v roce 476 po Kr. Jak by tedy mohla být Katechonem? A pokud Antikrista nezadržuje Římská říše, co tedy?

Abychom to mohli vyřešit, pomůže nám nejprve vědět, co přesně je zadržováno. Sv. Pavel o tom hovoří v kontextu „vzpoury“ (srov. verše 3-5). Obecně je to chápáno jako konečná všeobecná apostaze – odpadnutí od katolické Víry a dokonce i od všeobecného řádu věcí – která připravuje scénu pro tři a půl letou vládu Antikrista. A stejně jako existovalo množství předchůdců Antikrista (Hitler, Stalin, Mao atd.), existovalo v minulosti i množství vzpour [proti Bohu] (protestantská revoluce, Francouzská revoluce, bolševická revoluce, sexuální revoluce v 60. letech 20. stol. atd.).

Společným pojítkem všech vzpour od doby sv. Pavla je všeobecné rozvrácení ustanoveného řádu – ať už ve světské či náboženské oblasti. Víme, že toto je ten případ, kdy sv. Pavel povzbuzuje Thesalonické, aby když čelí vzpouře, učinili následující: „stůjte pevně a zachovávejte podané nauky, kterým jste se naučili ať naším kazáním ať naším listem!“ (verš 14) Když značná část populace odmítá dávno ustanovené tradice, víte, že revoluce je ve vzduchu.

Během vlády Antikrista – jenž bude světským vládcem, který se nechá uctívat jako bůh – bude také existovat zvrácený náboženský vůdce. Ve Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) je Antikrist nazýván šelmou z moře. Je zde však ještě jedna šelma ze země, která je také nazývána falešným prorokem (Zjevení 13:11-12):

A spatřil jsem jinou šelmu, jak vystupuje ze země. Měla dva rohy jako beran a mluvila jako drak. Prováděla totéž násilí jako ona první šelma, a to před její tváří. Popouzela zemi i její obyvatele k tomu, aby se klaněli první šelmě, jejíž smrtelná rána se zahojila.

Výraz „jako beran“ lze chápat tak, že jde o náboženského vůdce, protože zrcadlí Krista, velikonočního Beránka. „Drak“ zmíněný v tomto verši je všeobecně považován za ďábla neboli satana. Tito tři – šelma/Antikrist, druhá šelma/falešný prorok a drak/satan – budou na konci času svrženi do pekla (srov. Zjevení 19:20 a 20:9-10).

Než započne vláda Antikrista, musí tedy nejprve dojít k rozvrácení ustanoveného řádu. Jak revolucionáři vědí, dosáhne se toho nejjednodušeji pomocí mravního zkažení. „Abecední hnutí“ [LGBT…] je toho v tuto chvíli nejviditelnější formou. Iracionální výzvy, masová propaganda a násilné útoky na samotnou povahu toho, co muž či žena opravdu jsou, podkopávají základ společnosti – rodinu. Pokračování lidstva závisí na lidech, kteří to správně pochopí. Ti, kteří se tuto pravdu snaží odstranit, pracují na zničení společnosti.

Toto strašlivé zkažení a bezbožný klam nakazily dokonce i členy katolické Církve. Německá synoda slibuje žehnat homosexuálním svazkům navzdory řádu, který Bůh od počátku ustanovil. Naštěstí v Církvi ještě existují ti, kteří tuto hrozbu rozpoznávají.

Hnutí za odstranění latinské mše je dalším pokusem o svržení ustanoveného řádu. V nové mši zcela chybí obětní povaha mše, kterou nejlépe vyjadřuje tradiční latinská mše. Biblická kniha Daniel říká, že „každodenní oběť“ bude odstraněna na tisíc dvě stě devadesát dní (verš 12:11), kdy bude vztyčena modla pustošitele. To se obecně chápe tak, že se během vlády Antikrista tři a půl roku nebude veřejně sloužit Svatá mešní oběť. Někteří lidé díky tomu věří, že tradiční latinská mše je také něčím, co zadržuje Antikrista.