pondělí 6. června 2022

Komentář Eleison DCCLXXVII – Rerum novarum – I (2022)

Komentář Eleison DCCLXXVII – Rerum novarum – I (2022)

(777)

4. června 2022

RERUM NOVARUM – I  

Neřekl jednou Karl Marx, že komunismus se dá shrnout v jedné prosté frázi – „zrušení soukromého vlastnictví“? A neslíbil nedávno hlavní globalista Klaus Schwab všem živým duším, že za globalismu „nebudou nic vlastnit, ale budou naprosto šťastné“? A neříká se tím, že globalismus bude v podstatě pokračováním komunismu? Proč však tato nenávist k soukromému vlastnictví? Proto, že tyto bezbožné duše chtějí ukončit jakoukoliv lidskou společnost, která má ještě nějakou víru v Boha Desatera přikázání nebo respekt před Ním. Sedmé přikázání: Nepokradeš. Desáté: Aniž požádáš statku jeho. Dvě přikázání z deseti ustanovují mezi lidmi princip soukromého vlastnictví. Současná válka proti soukromému vlastnictví je mimo jiné válkou současného člověka proti Bohu.

Když katolická Církev hájí zájmy Všemohoucího Boha, hájí soukromé vlastnictví proti všem socialistům, komunistům, globalistům a jiným nepřátelům lidské společnosti, kteří ho chtějí zničit. Jedním významným obhájcem soukromého vlastnictví byl papež Lev XIII. (1878–1903) ve své proslulé encyklice Rerum Novarum z roku 1891. Protože hrozí, že bezbožní globalisté právě teď rozvrátí celou lidskou společnost pomocí svého „resetu“, podívejme se na tohoto papeže a jeho obhajobu principu soukromého vlastnictví.

Říká (RN 8), že soukromé vlastnictví je přirozeným právem člověka a jeho zrušení je nespravedlivé a poškozuje dělníky i vlastníky, státy i vlády. Je to proto, že jediný člověk je mezi ostatními tvory rozumným tvorem. Všichni tvorové se musí živit, ale zatímco Bůh myslí dopředu a poskytuje potravu zvířatům, člověku dává myšlení, aby dopředu myslel na svou vlastní budoucnost. To znamená, že zatímco zvířata věci pouze používají, člověk je bude používat a také si je přivlastňovat. Pouze země však může zajistit jeho opakované budoucí potřeby. Proto je člověk takové povahy, že si zemi přivlastňuje. Jinak řečeno, má přirozené právo na vlastnictví.

Na námitku, že stát může zajistit všechny lidi v něm, odpovídá Lev XIII. (RN 13) další klíčovou zásadou, že jednotlivec je před státem (protože aby stát existoval, musí se již jednotlivci sdružit). A na námitku, že Bůh dává zemi lidstvu společně, jinak řečeno, že Bůh dává celou zemi celému lidstvu (RN 14) a nikoliv jen tomu či onomu vlastníkovi, Lev XIII. odpovídá, že i když je pravda, že Bůh nabízí zemi, aby sloužila všem a byla vlastněna kýmkoliv, má být nicméně jakákoli její konkrétní část někým vlastněna. Jinak budou spory nekonečné, takže, jak Klaus Schwab velmi dobře chápe, stát bude muset zasáhnout, aby vykonával nejvyšší kontrolu.

Mimo to je člověk (RN 15) rozhodně více motivovaný pracovat na tom, co je jeho vlastním majetkem, a pot z jeho čela tak označuje jeho vlastnictví a vstupuje do něj, takže zbavit jej vlastnického práva na něj znamená zbavit jej motivace pracovat na něm i okrást jej o plody jeho práce. Člověk přirozeně lne ke své půdě. Socialismus a globalismus jej vykořeňují, aby jej mohly lépe ovládat.

Přirozené právo jednotlivce na vlastnictví je navíc posíleno jeho přirozenými rodinnými závazky (RN 18). Protože otcovství je přirozeným právem, které jednotlivce rozšiřuje na hlavu rodiny, tak i rodina má povahu, která rozšiřuje právo na vlastnictví buď například, aby nasytila celou rodinu v současnosti, nebo aby existovalo dědictví pro děti v jejich budoucnosti. Ani ho nemůže nebo by neměl poskytovat stát (jedině v případě zvláštní nouze rodiny), protože děti vstupují do společnosti nebo státu pouze skrze rodinu. A tak má rodina, která existovala před ním, přednostní práva a povinnosti před právy a povinnostmi státu.

Tento duševně zdravý papež dochází k závěru (RN 22), že socialismus zpustoší společnost díky chaosu, závisti, chudobě, všeobecné bídě a zotročení. Podívejte se však příští týden, co Lev XIII. říká, že stát dělat nesmí.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof