neděle 10. ledna 2021

Komentář Eleison DCCIV – Madiran – závěr (2021)

Komentář Eleison DCCIV – Madiran – závěr (2021)

(704)

9. ledna 2021

MADIRAN – ZÁVĚR

Po sedmi vydáních těchto „Komentářů“, která odděleně probírala úvod a šest částí knihy Jeana Madirana (1920–2013) z roku 1968 Hereze 20. století, bude stát za to pospojovat tyto části zase dohromady a zdůraznit tak některá hlavní poučení, která nám poslouží v situaci v jaké je dnes Církev a svět, a dojít k obecnému závěru: Jak se Církev do současného zmatení dostala?

Hned v úvodu Madiran přichází s několika klíčovými body: problémem jsou vůdčí církevní hodnostáři, biskupové, kteří předtím 100 let ve jménu pokroku ustupovali, až ve 20. století nutně začali podkopávat křesťanství v rámci procesu vedoucího ke komunismu. Toto drama začalo dlouho před Druhým vatikánským koncilem. V jeho základu je ztráta Víry u biskupů. Konečným výsledkem bude vítězství komunismu. V roce 2020 covidová lež přivádí komunismus až před naše dveře.

části I Madiran, stejně jako Pius X. ve své encyklice Pascendi z roku 1907, odkryl implicitní apostazi biskupů, kterou podpořili tím, že přijali subjektivismus moderní filozofie, prostřednictvím kterého se úplně všechna pravda včetně katolických dogmat stala volitelnou. Zapomeňte na objektivní realitu. Od teď objekt odpovídá mému myšlení a nikoliv mé myšlení objektu. Osvobodil jsem se od reality. Tyto duševně choré principy jsou v jádru šílenství dnešní Církve a světa ve všech oblastech.

části II Madiran prohlásil, že novobiskupové chtějí nové náboženství a toto nové náboženství může být s katolickým náboženstvím jedině ve válce. Novobiskupové neměli žádné právo zavádět své falešné náboženství a dokonce i katolický laik Madiran měl všechno právo odporovat jim. V roce 2021 je úžasné vidět arcibiskupa Vigana zaujímat přesně stejný postoj jako zaujímal arcibiskup Lefebvre. Existuje objektivní a neměnná katolická Pravda, která katolíky opravňuje nenásledovat své chybující biskupy.

částech III, IV a V Madiran předkládá obsah hereze 20. století v sedmi tvrzeních vybraných ze spisů biskupa z Met, který, jak říká Madiran, na tuto herezi nejlépe obrátil pozornost: 1 Vše se dnes mění, takže je potřeba změnit i samotný koncept Kristovy spásy; 2 měl by se stát sociálnějším, protože 3 víra dnes naslouchá světu a 4 socializace dnešního světa je milostí. 5 Žádný věk skutečně  nikdy nebyl tak bratrský, 6 ani se tak netěšil [na budoucnost], tzn. nedoufal, jako ten náš. Madiran to komentuje tak, že tato bratrská a nadějeplná socializace se rovná novému náboženství a tímto novým náboženstvím je komunismus. A opravdu se duchovní od Druhého vatikánského koncilu stále více obraceli k levici a jejich náboženství člověka se stalo jejich novým křížovým tažením a člověk jejich novým bohem. A Ježíš Kristus, Jeho blahoslavená Matka, nebe a peklo jsou v reálném životě čím dál více zapomenuty.

části V Madiran představuje sedmé tvrzení biskupa z Met: 7 Přirozený zákon vychází z nitra člověka, jinak řečeno, neexistuje žádný objektivní zákon pocházející z vnějšku člověka nebo shůry. Jinými slovy, říká Madiran, neexistuje přirozené, nadpřirozené, Desatero přikázání, žádná skutečná křesťanská láska, žádná možnost společnosti, natožpak křesťanské. Takové ryzí podvracení připouští jenom komunismus. Zde se nacházíme. A to mnohem více v roce 2021 než v roce 1968. V této části se Madiran dostává k samotným kořenům dezorientace a zmatení moderního člověka, které z policejního státu dělají jedinou možnou společnost.

Část VI své knihy Madiran dokončil nedlouho poté, co na jaře 1968 zažil studentské výtržnosti v Paříži, které se pro něj staly výmluvným závěrem. V části II, týkající se biskupů, napsal, že Novocírkev proměňuje dnešní mladé na zítřejší barbary tím, že je učí pouze moderní věci. A zde byli a naplňovali ulice Paříže roku 1968 (a ulice USA v roce 2020) chaosem. Madiran připisuje odpovědnost biskupům. Komunismus je falešným řešením. Jediným pravým řešením je jen Bůh.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof