sobota 12. prosince 2020

Komentář Eleison DCC – Madiran – tvrzení VII (2020)

Komentář Eleison DCC – Madiran – tvrzení VII (2020)

(700)

12. prosince 2020

MADIRAN – TVRZENÍ VII

Část V není tou nejsnadnější částí ze šesti částí knihy Jeana Madirana (1920–2013) Hereze 20. století z roku 1968, protože se zabývá přirozeným zákonem, což je obtížný koncept, který moderní myšlení obtížně chápe. Je to proto, že Bůh Stvořitel je tím, kdo přirozený zákon píše, i tím, kdo jej všem svým různým stvořením vštěpuje. A Veliký a Dobrý Bůh je pro naprostou většinu moderních myslí uzavřeným tajemstvím, než aby jej pochopily. Pro Madirana je však tak důležitým prostředkem k tomu, jak proniknout do hereze 20. století, že z něj činí jádro posledního ze sedmi tvrzení, která vybral ze spisů biskupa Schmitta z Met z Francie, aby dal nějakou formu jinak beztvaré herezi. Zde je:

7 Přirozený zákon je vyjádřením kolektivního vědomí lidstva. Z čehož vyplývá, že neexistuje žádný mravně objektivní přirozený zákon vyhlášený Bohem a vepsaný do srdce člověka.

Důvod biskupa Schmitta pro popření existence jakéhokoliv takového Božího zákona v člověku se zdá být ten, že by to společenský život člověka činilo příliš mechanickým, jako by z něj řešení na všechny společenské problémy lidí mohlo být vyčteno jako z příručky výrobce. Boží příručka však člověku plně umožňuje lidskou svobodu dokonce i ve společnosti, kde popření přirozeného zákona, jak říká Madiran, stanovuje správné a špatné již nikoliv na základě objektivního Božího zákona, ale na základě subjektivního lidského svědomí, což nakonec není vůbec žádný zákon. Člověk je svobodný a odpovědný, není však svobodný v tom, aby si vytvářel své vlastní zákony. A nauka Církve o společnosti začíná od Božího přirozeného zákona, má-li však být aplikována na ohromnou rozmanitost nových konkrétních situací, jako v naší době, vyžaduje to mnoho takové práce, jakou ve své době vykonal Pius XII.

Jak může navíc bez přirozeného zákona nebo řádu u člověka existovat ještě cokoliv nadpřirozeného? (Jaká přirozenost bude nahoře?) Už nemůže existovat 10 Božích přikázání (která vyjadřují přirozený zákon), žádná křesťanská láska (která je počátkem i koncem Desatera Božích přikázání), žádné přirozené náboženství (ustavené nadpřirozeným zákonem), žádný společenský život (který předpokládá přirozenou spravedlnost), ani křesťanský život (který předpokládá přirozené ctnosti) atd. atd. Vlastně, když zde není žádný přirozený zákon, veškeré pojetí křesťanské společnosti se stává nemožným – ať už jako společnosti, nebo jako křesťanské.

Námitka: Každý dobrý zákon je jasný a určitý. Jestliže však přirozený zákon vyžaduje takové rozpracování, nemůže být jasný ani určitý. Proto to není dobrý zákon. Odpověď: Ve svých naprostých základech – „Konej dobro, varuj se zla“ – je přirozený zákon jasný a neotřesitelný. Ve všem, co se z těchto základů odvozuje, to není nám lidem tak jasné a může být otřesen nebo popírán, ale sám o sobě je jasný, jako když například dobrý soudce vydoluje spravedlnost ze zmateného případu u soudu. Přirozený zákon je nám znám z nitra prostřednictvím rozumu, a z vnějšku prostřednictvím zjevení, například ze zjevení 10 Božích přikázání všem lidem prostřednictvím Mojžíše.

Madiran ve třetí a poslední kapitole části V své knihy prezentuje duchovní důsledky popření přirozeného zákona, které v tvrzení 7 výše připsal herezi 20. století. Důsledkem u jednotlivého katolíka je, že daleko zbloudí od pravého chápání křesťanského života i toho, jak je od něj jeho vlastní život vzdálen. Už nemá žádnou představu o absolutní nutnosti nadpřirozené milosti k tomu, aby mohl žít křesťanský život. Myslí si, že díky své vlastní síle vede slušný život, přesto z tohoto života vymizela přikázání 1–4, 5 a 7 ještě mohou být živá, ale 8 je oslabené a 6, 9, 10 také často vymizela. Přesto si díky sentimentální lásce k bližnímu, která není ukázňována žádným objektivním zákonem, myslí, že naplňuje Kristův příkaz milovat se navzájem, jako Kristus miloval nás, takže je sám se sebou spokojený. V tomto stavu však, jak říká Madiran, nemůže být spasen.  Není divu, že takový člověk volá po „změně v samotném pojetí spásy, kterou přinesl Kristus“. A kruh se uzavřel, jsme zpět u prvního ze sedmi tvrzení, v němž Madiran shrnul herezi 20. století.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof