úterý 31. března 2020

Sv. Bernard: Výzva k druhé křížové výpravě (1146)


Sv. Bernard: Výzva k druhé křížové výpravě (1146)
31. března 1146
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Saint-Bernard_pr%C3%AAchant_la_2e_croisade%2C_%C3%A0_V%C3%A9zelay%2C_en_1146.jpg
Nemůžete nevědět, že žijeme v době trestu a ničení; nepřítel lidstva způsobil, že závan zkaženosti se vznáší nad všemi kraji; nespatřujeme nic než nepotrestanou špatnost. Zákony lidské či zákony náboženské již nemají dostatečnou moc, aby zadržely zkaženost mravů a vítězství špatných. Démon bludu si přivlastnil stolec pravdy, a Bůh seslal Svou kletbu na Svůj svatostánek.
Ach, vy, kteří mi nasloucháte, pospěšte usmířit hněv Boží, ale již nezapřísahejte Jeho dobrotu marnými stížnostmi; neodívejte se do pytloviny, ale kryjte se svým neproniknutelným štítem; hřmot zbraní, nebezpečí, tvrdá dřina, válečné uniformy jsou pokáními, jež na vás nyní Bůh uvaluje. Pospěšte tedy odčinit své hříchy vítězstvími nad nevěřícími, a vysvobození svatých míst nechť je odměnou vašeho pokání.
Kdyby vám bylo oznámeno, že nepřítel vtrhnul do vašich měst, vašich hradů, do vašich zemí; že znásilnil vaše ženy a vaše dcery a znesvětil vaše chrámy – kdo z vás by nespěchal do zbraně? Tak tedy, všechny tyto pohromy a pohromy ještě větší dopadly na vaše bratry, na rodinu Ježíše Krista, která je vaší. Proč váháte napravit tak mnohá zla – pomstít tolikerá pohoršení? Dovolíte nevěřícím hledět v míru na zpustošení, jež spáchali na křesťanském lidu? Pamatujte, že jejich vítězství bude předmětem zármutku pro všechny věky a věčnou potupou generace, která jej strpěla. Ano, živý Bůh mě pověřil, abych vám ohlásil, že potrestá ty, kteří Jej nebránili proti Jeho nepřátelům.
Pospíchejte tedy do zbraně; nechť vás svatý hněv oživuje v boji, a nechť se křesťanský svět rozezní těmito slovy proroka: „Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve!“ Jestliže vás Hospodin volá k obraně Svého odkazu, nemyslete si, že Jeho ruka ztratila svou moc. Cožpak by nemohl poslat dvanáct legií andělů nebo zašeptat jedno slovo a všichni Jeho nepřátelé by se rozpadli v prach? Ale Bůh má na mysli syny lidí, aby jim otevřel cestu ke Svému milosrdenství. Jeho dobrota způsobila, aby pro vás nadešel den bezpečí, když vás vyzývá, abyste pomstili Jeho slávu a Jeho jméno.
Křesťanští válečníci, On, který dal Svůj život za vás, dnes žádá na oplátku ty vaše. Toto jsou boje, jež jsou vás hodny, boje, v nichž je nádherné vítězit a prospěšné umírat. Věhlasní rytíři, šlechetní obránci Kříže, pamatujte na příklady svých otců, kteří dobyli Jeruzalém, a jejichž jména jsou zapsána v nebi; opusťte tedy věci, jež hynou, abyste shromáždili nepomíjející vítězství a vydobyli si Království, které je bez konce.
Překlad: D. Grof