čtvrtek 4. dubna 2019

Nová papežská hra: ucukni rukou před polibkem (2019)


Nová papežská hra: ucukni rukou před polibkem (2019)
27. března 2019
Marian T. Horvat, Ph.D.
Kissing Pope's hand
Podívejte se na video zde
Návštěvníci se seřadili do fronty, aby pozdravili Františka během jeho jednodenní návštěvy Svaté chýše v Loretu 25. března 2019 na svátek Zvěstování Panny Marie. Když se sklonili, aby políbili jeho papežský prsten, symbol jeho autority, František dal svrchovaně najevo, že si nepřeje žádnou část starobylého, úctyhodného obřadu. Abychom byli přesní, jeho „papežský“ prsten je [ve skutečnosti] biskupský prsten, protože odmítnul užívání mnoha symbolů papežství jako takových.
Když se ironicky usmíval, proměnil své odmítání onoho gesta na novou papežskou hru. Bylo to jako by říkal: „Podívejme se, jak rychle umím ucuknout rukou a postrčit ohromeného věřícího dál. Ha, ha! Podívejte, jak pokorný jsem.“ Dokonce zašel tak daleko, že chytnul pravou ruku neústupné příznivkyně, která se snažila pokleknout, a důrazně ji odstrčil, aby ji poslal dál.
Po početných ucuknutích bleskovou rychlostí – jak to se zamrzlými falešnými úsměvy pozorovali mladý biskup a starý mnich – František nakonec nalezl dva mladé v neformálních námořnických tričkách, kteří jej zdravili, jak to má rád: Vzali jeho ruku a uchopili ji jako rovný s rovným. S těmito dvěma se pozastavil, aby jim dal čas navíc. Zdálo se, že jej žádají o požehnání pro nějaké obrázky a růženec, na což jim odpověděl dvěma zdviženými palci.
Tato nová revoluční hra podle mě odhaluje nejen rovnostářského a hrubého ducha, na což už jsme si zvykli. Onen rezervovaný úsměv škodolibé radosti, když odtahuje svou ruku, odráží velkou nenávist k okázalosti a moci nejvyššího úřadu Církve, který zastává, spolu s opovržením vůči těm, kteří jej ještě uznávají.
Odmítání papežské autority
Každý biskup obdrží v době svého svěcení biskupskou berlu, kříž a biskupský prsten. Od dob Franků byl tento prsten nošen jako znamení biskupské cti a věrnosti (signum pontificalis honoris a signaculum fidei). (1) Je to symbol jeho úřadu a reprezentuje jeho věrnost a snubní pouto s Církví.
pope kisses
Žádný problém pro Františka sklonit se a políbit ruce židovských přeživších koncentrační tábory nebo nově vysvěcených progresivistických kněží, kteří jsou, pokud jde o úřad a situaci, jasně pod ním
Vždy to bylo pro věřící před Druhým vatikánským koncilem zvykem uklonit se a políbit prsten biskupa jako znamení úcty jeho úřadu. Církev vlastně po staletí udělovala odpustek katolíkům, kteří uctívají prsten papeže, kardinálů a jiných prelátů. (2) Odpustky jako líbání prstenu však od Druhého vatikánského koncilu přestaly být v oblibě.
Papežův prsten má zvláštní význam, protože on drží nejvyšší úřad v Církvi a je mu propůjčena nejvyšší moc. Proto líbání papežského prstenu jako prostředek uctívání papeže jako svrchovaného pontifika byl normální protokol u papežského dvora. Existoval dokonce zvláštní dvorský obřad nazývaný baciamano, kdy se návštěvníci Vatikánu seřadili do fronty, aby pozdravili papeže a políbili papežský prsten.
Tento obyčej je od pontifikátu Pavla VI. v úpadku, jak se pokoncilní papežové – vytrvale a vědomě – posunovali k tomu, aby tento obřad a symboly papežství vymýtili. Od Druhého vatikánského koncilu jsme s bolestí pozorovali desakralizaci naší Svaté Církve nejen v liturgii, ale také v obřadech a obyčejích.
pius XII spanish general kiss ring
Španělští generálové při baciamanu, kdy vyjadřují úctu papeži Piu XII.
Jak bylo poznamenáno v naší Deklaraci odporu v roce 2000, Pavel VI. formálně zrušil papežský dvůr jako takový a nahradil jej mnohem zmenšeným „papežským domem“. (2) Také skoncoval s papežskou tiárou a prstenem rybáře a nahradil apoštolskou berlu deformovanou berlou používanou od té doby koncilními papeži.
Jan Pavel I. a Jan Pavel II. se vzdali korunovace. Papežského přenosného trůnu [sedia gestatoria], baldachýnu a Flabelli se zřekl Jan Pavel II. František končí se zbytky tohoto dlouhého procesu autodestrukce. Není přehnané říct, že symboly papežské vznešenosti byly všechny opuštěny a vykázány do muzea.
Slavnostní a velkolepé dopravní prostředky k přepravě Kristova náměstka byly Pavlem VI. a Janem Pavlem II. nahrazeny proletářským papamobilem; František dovedl papežskou přepravu k nové podřadnosti tím, že odmítnul luxusní auta používaná před ním, a zvolil si ježdění v těch nejlevnějších autech na trhu – a dokonce i ježdění autobusem. Papežský majestátní plurál „my“ v papežských dokumentech je pryč od doby Jana Pavla II., na slavná obřadní roucha papežů se dnes práší ve skříni nebo byla darována do muzeí.
Je užitečné opakovat, že tento proces desakralizace Církve ničením jejích obřadů, okázalosti a bohatých symbolů začal krátce po Druhém vatikánském koncilu. Této úlohy ničení se chopili všichni pokoncilní papeži.
Žádný z nich však nepokračoval v díle ničení se zaujetím a energií vykazovanou Františkem. Jeho úmysl na prach zničit každý zbytek nádherných symbolů papežské autority jde tak daleko, že hraje zvrácenou hru nadávání těm návštěvníkům, kteří křísí dobrý obyčej líbání jeho ubohého biskupského prstenu…
Řekl bych, že to, co papež Bergoglio chce, je pohřbít každý symbol papežské autority.
pope circus acrobat kiss hand   
Výjimka z nového pravidla
František, který je tak neústupný v odmítání baciamana ze strany slušných návštěvníků Loreta na svátek Zvěstování Panny Marie, později přijal poctu spoře oděného cirkusového akrobata.
Poznámky:
  1. Walter Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle Ages, London, 1962, str. 255.
  2. J.C. Noonan, The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Roman Catholic Church, Sterling Pub., 2012, str. 325-326
  3. Motu proprio Pontificalis Domus z 28. března 1968.
Překlad: D. Grof