pondělí 15. ledna 2018

Křesťanská rodina (2018)

 
Křesťanská rodina (2018)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 14. ledna 2018
***
Drazí bratři!
Kříž je cestou k Bohu již od pádu člověka. Je uložen všem, sezdanému i svobodnému, ať již žije sám nebo v rodině.
Náš Spasitel proto říká: „A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“ (Mt 10:38)
Kříž znamená spásu, kříž znamená pokoj pro duši!
Řeknu vám pravdivý příběh, abych tyto úvahy podtrhnul:
Když jeho žena zemřela, Gertrudin bratr zůstal sám s devíti dětmi, přičemž to nejmladší bylo ještě v kolébce. Gertruda si to živě představovala, když se vrátila domů z pohřbu. Dvě nejstarší děvčata, oblečená v černém, s očima rudýma od pláče, se jí držela v náručí a nepřestávala plakat. Nejstarší chlapec, který si odložil svou čepici na stůl, se díval Gertrudě přímo do očí, aniž by cokoliv říkal. Martin, její bratr, který seděl na židli s lokty na stole, se prvně podíval na své děti, pak na Gertrudu; a pak smutně potřásl hlavou a podíval se na podlahu.
V noci než šla spát, klečela Gertruda dlouho na zemi před křížem a zbožně se modlila o sílu a radu.
Dalšího rána, když děti odešly do školy, posadila se s Martinem ke stolu ke snídani. Seděl zde zamyšleně se zavřenýma očima. „Bratře,“ řekla mu, „již včera jsem ti řekla, že Bůh nám poradí… Nemůžeš ani pomyslet, že by ses znovu oženil. Nikdo nebude ochoten přijít do domova s devíti dětmi. Až tvoje děti vyrostou, tvé problémy se vyřeší…“ „Ano,“ zamumlal, „ale do té doby?“
Gertruda vstala a přistoupila k němu: „Poslouchej, zůstanu s tebou, dokud děti nevyrostou. Budu tvým dětem oddanou matkou.“ „Ty, Gertrudo? Ale ty ses chtěla v říjnu vdát; datum již bylo stanoveno.“
„Zůstanu s tebou,“ zopakovala pevně. „Už jsem se rozhodla a o zbytek se postará Bůh.“
Šla přes pole a louky; ve vzduchu bylo cítit seno. Karel, její snoubenec, na ní čekal, v rukách měl svůj slaměný klobouk a díval se na ni důvěřivýma očima. Ona sebrala stéblo trávy, omotala si jej kolem prstu a otevřeně řekla: „Karle, můj bratr je ve velice těžké situaci. Je teď sám s devíti malými dětmi.“
„Ano, to je krutý osud, Gertrudo!“ „Můžeme ho opustit, Karle?“ „Ne, to nemůžeš udělat!“ „A kdybych požádala Boha o radu, co by odpověděl?“, řekla. „Musíš se postarat o ty děti a být jim dobrou matkou!“, odpověděl bez váhání Karel. Pak smrtelně zbledl a nebyl schopen pokračovat. Gertruda také mlčela, nedokázala říct ani slovo. Tak chvíli stáli a tiše se dívali jeden na druhého.
Gertruda nakonec řekla: „Nemůžeme se však vzít ani na podzim, Karle, ani v nadcházejících letech! Zprošťuji tě závazku… můžeš na mě zapomenout a najít si někoho jiného,“ dodala tiše a začala vzlykat.
On zabodl své vidle hluboko do země, pošoupl si svůj klobouk a podíval se na ni. „Nikdy,“ řekl, „když to nemůžeš být ty, Gertrudo! Poslouchej mě: To, co plánuješ udělat, je dobré a já s tebou plně souhlasím. Bude to však pro tebe často těžké. Udělej to pro Boha a pro ty děti! Já také něco udělám: Pomohu ti v Jeho jméně, v Božím jméně!“
Léta plynula, děti vyrostly a opustily dům. Gertruda a Karel se teď mohli vzít. A tak šli navštívit kněze. Byli si navzájem věrní, ale založení rodiny teď bylo nemožné.
Kněz ukázal na kříž a řekl: „On zaznamenal vše, co jste pro Něj a v Jeho jméně udělali pro ty sirotky!“
Drazí bratři!
Kdyby se někdo zeptal, co znamená křesťanská rodina, odpověď by byla: Křesťanská rodina je místo, kde se člověk učí přijímat kříž, který Bůh sesílá.
Martinovým křížem byla skutečnost, že mu Bůh vzal jeho ženu brzy, příliš brzy. Gertruda a Karel viděli jeho kříž a byli připraveni pomoci mu jej nést. A Boží vůle byla jejich vodítkem ve všem, co dělali.
Cožpak není Svatá rodina příkladem toho? Svatá Maria učinila Své oběti a svatý Josef Jí pomáhal, nejprve v Nazaretě a pak v Betlémě, kde byli vykázáni a museli strávit noc v jeskyni. Když byl život dítěte v nebezpečí, museli uprchnout do Egypta.
Nesmíme věřit, že Maria a Josef všemu tomu rozuměli! Ne, bylo to pro ně naprosté tajemství! V Písmu svatém jsou dvě pasáže, které výslovně říkají: „Maria však uchovávala všechna ta slova a uvažovala o nich v svém srdci.“ (Lk 2:19 a 2:51)
Ctěme obraz Svaté rodiny. Modleme se za svaté křesťanské rodiny! Napodobujme tuto rodinu v jejich ochotě činit oběti! Amen.
Překlad: D. Grof