neděle 7. ledna 2018

Komentář Eleison DXLVII – FSSPX, 2018? (2018)


Komentář Eleison DXLVII – FSSPX, 2018? (2018)
(547)
6. ledna 2018
FSSPX, 2018?
Jak se svět řítí dolů z kopce, čím dál více lidí otevírá svoje oči a přemýšlí nad tím, kde skončí. Jak je katolická Církev rezolutně vedena dolů z kopce papežem, který, jak se zdá, je rozhodnutý zlikvidovat výhradně poslední náznaky předkoncilní Církve, stále více katolíků otevírá své oči a začíná přemýšlet nad tím, jestli koncil (1962-1965) nebyl pro pravou katolickou Církev nějakým druhem problému. Pak se dívají směrem k Bratrstvu sv. Pia X., protože to bylo v roce 1970 arcibiskupem Lefebvrem založeno právě, aby zajistilo kontinuitu předkoncilní Církve, a co nalézají? Skupinu kněží stále více nakloněných pokoncilní Církvi, stále méně majících jasno ohledně Druhého vatikánského koncilu a sklouzávajících do náručí koncilních Římanů. Výsledek? Mnoho z těchto duší hledajících Pravdu je zmatenějších víc než kdy dříve. Kam tedy Církev a Bratrstvo sv. Pia X. v roce 2018 směřují?
Duše hledající Pravdu musí číst (například Rýn se vlévá do Tibery od Ralpha Wiltgena, nebo Dopis bezradným katolíkům od arcibiskupa Lefebvra). Tak nalezli v 70. a 80. letech 20. století mnozí katolíci svou cestu k tradicionalistickému hnutí, kde opět nalezli pravou Církev, o níž věděli, že ji po koncilní „obnově“ ztratili. A v arcibiskupu Lefebvrovi (1905-1991) nalezli vůdce s jasnou a katolickou vizí toho, co se na koncilu událo – konal se pod tlakem moderního světa, aby se přizpůsobil tomuto světu, zatímco od počátku Církve až do 20. století to vždy byla Církev, která vyvíjela tlak na svět, aby se přizpůsobil Bohu. V tomto ohledu představoval Druhý vatikánský koncil převrat, převrácení vzhůru nohama, bez precedentu v celé historii Církve, ale koncilní Otcové byli takřka všichni více méně okouzleni moderním světem. Tento převrat stanovuje kurz oficiální Církve od koncilu po dnešek. A vzhledem k tomu, že za moderním světem a za Druhým vatikánským koncilem stáli nepřátelé Boha a člověka, a vzhledem k tomu, že jsou skrze spravedlivý Boží trest hluboce zakořeněni ve vatikánských úřadech, tak se v roce 2018, pokud nedojde na zázrak nebo nezasáhnou vážné události, bude oficiální Církev nadále řítit dolů z kopce.
A bratrstvo sv. Pia X. v roce 2018? Počátkem července, za šest měsíců, bude mít FSSPX volby těch, kteří mají být příštích 12 let jeho třemi vysokými oficiálními představiteli, generálního představeného a jeho dvou asistentů. Jestliže chce 40 vůdčích kněží Bratrstva, kteří v těchto volbách volí, pokračovat ve sklouzávání Bratrstva do náručí koncilního Říma, tj. oficiální Církve, pak bezpochyby zvolí biskupa Fellayho za generálního představeného, aby mohl dokončit dílo nahrazení arcibiskupovy jasné vize o potřebě vzdorovat Druhému vatikánskému koncilu za jeho [Fellayho] vlastní zmatenou vizi smísení katolické Tradice s Druhým vatikánským koncilem, což je jako míchat oheň s vodou. Protože tak, jako Pavel VI. (1963-1978) snil o spáse Církve i moderního světa tím, že je na Druhém vatikánském koncilu smísí, a takřka svým despotickým snem vymáčkl život z Církve, tak i biskup Fellay odvedl život z Bratrstva tím, že mu vnutil svůj obdobný sen o záchraně Tradice i koncilu v mesiášském smíření své vlastní výroby. Tato vize je docela odlišná od arcibiskupovy. Jak tedy bude oněch 40 kněží volit? Na jejich volbě závisí, jak se Bratrstvo v roce 2018 vyvine, přinejmenším od července dále.
Pro Druhý vatikánský koncil však existoval důvod, a tím byla stále se rozšiřující propast mezi Boží pravou Církví a moderním člověkem. Tlak na to udržet je pohromadě se stal nesnesitelným a koncilní otcové se zlomili. Arcibiskup Lefebvre zůstal pevně katolický a založil Bratrstvo, ale jeho nástupci na jeho čele se pod tím náporem také postupně zlomili. Dnešní bezbožný svět obklopuje nás všechny a jeho zpěv sirén je velmi svůdný. Katolíci musí „bdít a modlit se“ – musí číst a pokračovat v četbě a musí mít život hluboké modlitby, jímž se přimknou k Bohu – 15 tajemství svatého růžence každý den.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof