středa 19. července 2017

Tisková agentura FSSPX News (2017)

 
Tisková agentura FSSPX News (2017)
12. července 2017
Jedním z důvodů proč již nedávám peníze Bratrstvu sv. Pia X. je, že jeho vedení je opilé liberalismem. Kvůli tomuhle a kvůli tomu, že nevědí, jak své zdroje využívat.
Vezměte si například Angelus Press. V 90. letech 20. století byl Angelus vším, čím by mělo lefebvristické nakladatelství být. Dnes jako výsledek brandingové kampaně Bratrstva poháněné lidskými ohledy, je stínem sebe sama v minulosti.
IHS Press, Mediatrix Press, In the Spirit of Chartres, Hugh Akins a jiní nepochybně převzali místo Angelus, které se v podstatě vydalo cestou TAN Books [„konzervativní“ nakladatelství – pozn. překl.].
Posledním fiaskem Bratrstva je FSSPX/News. Jde o náhradu za DICI [dříve oficiální tisková agentura FSSPX – pozn. překl.], která odstartovala v dubnu 2017, a která je naneštěstí, ale jak se dalo předvídat, naprostou pohromou. Má údajně informovat věřící Bratrstva o tom, co se děje ve světě, z tradičního úhlu pohledu, je však v podstatě konzervativnější verzí National Catholic Register [„konzervativní“ tisková agentura – pozn. překl.]. Někdy je dokonce její méně konzervativní verzí a často jen papouškuje cokoliv, o čem informují katolická média středního proudu.
Články na webu FSSPX News nejsou „novými“ zprávami, ale namísto toho svědomitě kopírují a vkládají příspěvky kněží a laických zaměstnanců FSSPX, kteří jsou pro „regularizaci“, přičemž skoro všechny články jsou papouškovány z francouzského deníku La Croix.  
Naivita těch, kteří jsou do této operace zapojeni, se projevuje dvěma způsoby. 1) Příběhy vybranými k publikování a 2) jak se o současných událostech „referuje“.
Průzkum tohoto webu naznačuje, že ten, kdo provozuje FSSPX News, je a) neznalý zlomové linie mezi „konzervativním“ katolicismem a tradicionalismem, b) neznalý toho, jak arcibiskup Lefebvre chápal krizi v Církvi, a c) neznalý pravdy o současných událostech nebo mající obavu ji vyslovit.
Je zde prostě příliš mnoho absurdních zpráv, které mají upoutat vaši pozornost. (Jeden příběh se pokoušel tvrdit, že poselství papeže Františka v zednářském stylu k francouzskému vůdci Emmanuelu Macronovi bylo příkladem toho, jak papež hlásá katolickou víru.) Člověk musí uvažovat nad tím, jestli Řím po FSSPX nežádá, aby laskavě sdílelo Vatikánem schválené příběhy (anglicky čtěte zde a zde) se svými čtenáři jako svého druhu gesto dobré vůle.
Ať je tomu jakkoliv, ti, kteří vybírají zprávy pro tento web, se zdají být poháněni několika cíli a taktikami:
  1. Vytvářet dojem jako by Tradice rostla (to se často děje tak, že se citují „konzervativní“ biskupové a kardinálové ohledně záležitostí jako jsou Amoris Laetitia, potraty a podobné). To vytváří zdání, že Bratrstvo má mnoho spojenců v koncilní církvi a že dohoda s Římem by jedině pomohla zvrátit situaci.
  2. Kritizovat papeže a modernistický Řím, ale pouze rozsáhlým citováním kněží a biskupů, kteří nepatří k FSSPX, namísto poskytování prohlášení přímo od vedení FSSPX (což je nepřímá rafinovaná metoda, kterou FSSPX používá, aby mohlo tvrdit, že se Bratrstvo „nezměnilo“).
  3. Chválit pozitivní věci, které tito koncilní biskupové a kněží dělají (tj. staví se proti sodomitským zákonům, eutanázii atd., anglicky čtěte zde), a přitom mlčet o jejich skandálních prohlášeních týkajících se mezináboženského dialogu, ekumenismu, synodality atd.
Výsledkem tohoto podivného odvaru liberalismu a Tradice je zkrocené, zmatené Bratrstvo, které, když použijeme sportovní analogii, hraje, aby neprohrálo, namísto toho, aby hrálo, aby vyhrálo. Jinak řečeno, [tisková agentura] FSSPX News se více stará o to, jak bude díky svým reportážím vypadat před nečleny FSSPX, než aby podávala informace o pravdě. Chce být vnímána jako klidná a racionální. Samozřejmě se dal tento chybný přístup očekávat. Jak vždy obezřetný biskup Fellay jednou řekl: nyní není doba na to, dělat mnoho povyku.
V nedávném článku publikovaném právě tento týden o smrti signatáře dubií kardinála Joachima Meisnera napsalo FSSPX tyto šokující věty:
Biskup Meisner se znal s kardinálem Karolem Wojtylou a sdílel s ním intenzivní cítění vzájemné závislosti křesťanské víry a morálního uspořádání společnosti. „Bez Boha neexistuje kultura.“ Stal se blízkým přítelem papeže Jana Pavla II. a jako on byl odvážným obhájcem posvátnosti lidského života. „S de facto legalizací potratu [v Německu] jsme zavedli společnost na cestu, která vede k nelidskosti a barbarství.“
Kdo to věděl? Jan Pavel II. – který odmítnul společenskou vládu Krista, a který „exkomunikoval“ Marcela Lefebvra – měl „intenzivní cítění vzájemné závislosti křesťanské víry a morálního uspořádání společnosti“. Opravdu tomu FSSPX věří?
Poslední odstavec tohoto eseje dodává toto:
Navzdory svým konzervativním sklonům nebyl zesnulý kardinál, jak uznáváme, přítelem Tradice a nebyl příznivě nakloněn Summoru Pontificu. Navíc byl také kritický k aktivitám FSSPX, zvláště ve své bývalé diecézi. I tak zůstal Meisner navzdory kritice od svých německých kolegů kněží věrným zastáncem konzervativního přístupu ke katolickému morálnímu učení.
Je nejvyšší čas, aby se Bratrstvo sv. Pia X. dostalo od „zpráv“ k říkání pravdy. FSSPX News je příležitostí ke hříchu. Lidské ohledy vítězí nad Bratrstvem.
Prostým návrhem by bylo vytvářet blog Angelus Press tak, že se dovolí kněžím poskytovat komentáře nebo zasílat svá kázání k současným událostem namísto toho, aby FSSPX News psala „objektivní“ zprávy ve stylu Associated Press o světských novinkách – což je něco, k čemu nejsou kněží vycvičení. Kristus neřekl: „jděte a hlásejte o náhodných událostech v jiných zemích“. Řekl: jděte a hlásejte Evangelium.
FSSPX se musí vrátit k tomu, aby papeži připomínalo, že se musí obrátit k Tradici. Mlčet tváří v tvář takovému katastrofálnímu ničivému papežství a namísto toho obracet pozornost katolíků k domácí politice v Indii (anglicky čtěte zde), je zradou poslání, které arcibiskup Lefebvre Bratrstvu dal.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof