neděle 30. července 2017

Komentář Eleison DXXIV – Fatimské zasvěcení I (2017)


Komentář Eleison DXXIV – Fatimské zasvěcení I (2017)
(524)
29. července 2017
FATIMSKÉ ZASVĚCENÍ I
Když letos v květnu čtyři biskupové ve Vienně ve Virginii ve Spojených státech dělali, co mohli, aby zasvětili Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, použili konsekrační formuli, která nebyla použita nikdy předtím, a která byla poněkud odlišná od obvyklých formulí. Zahrnovala stručnou historii požadavku Naší Paní na zasvěcení a ukazovala, jak vůdci Církve selhali, a stále selhávají, aby adekvátně zareagovali na prosté nebeské řešení bezpříkladných problémů dnešní Církve a světa. Účelem takové formulace bylo pomoct každému si uvědomit, že tyto jinak neřešitelné problémy nejsou vinou Všemohoucího Boha, ale nedostatku víry na straně Jeho duchovních. Oni musí učinit, o co je Naše Paní požádala, navzdory tomu, co je ponouká Druhý vatikánský koncil chtít činit. Jaké pohromy to bude vyžadovat, aby nakonec udělali, co Ona chce, aby zachránila všechny z nás? Zde je první polovina zasvěcení z Virginie:
Nejsvětější Matko Boží, Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Sídlo Milosrdenství, Sídlo Dobroty, Sídlo Odpuštění, jistá bráno, skrze niž mají duše vstoupit do nebe, pohleď na čtyři syny arcibiskupa Lefebvra klečící před tebou, čtyři biskupy, kteří se snaží činit, co mohou, aby ti pomohli získat od papeže a biskupů jediné pravé Církve tvého Božského Syna ono zasvěcení Ruska tvému Bolestnému a Neposkvrněnému Srdci, které jediné může získat mír pro lidstvo nyní ve stínu strašlivé třetí světové války. Ve Fatimě v Portugalsku před sto lety jsi nejprve varovala lidstvo před příchodem druhé světové války, před hladomorem a pronásledováními, jestliže lidé nepřestanou urážet Boha. Aby se zabránilo těmto pohromám, slíbila jsi vrátit se žádat o zasvěcení Ruska tvému Neposkvrněnému Srdci a o smírné Svaté přijímání o prvních sobotách. Když se bude dbát tvých požadavků, Rusko bude obráceno a nastane mír. Jestliže ne, pohromy budou pokračovat a Rusko rozšíří své omyly ve světě. Za 12 let ses vrátila, jak jsi slíbila, a vznesla jsi tento dvojí požadavek.
Avšak protože katoličtí duchovní věřili v lidské prostředky k řešení vážných problémů Církve, neučinili ihned to, co jsi požadovala. O dva roky později varoval Sám tvůj Božský Syn lidstvo skrze sestru Lucii z Fatimy, že protože Jeho služebníci otáleli s vykonáním Jeho příkazu, budou trpět závažnými následky: Rusko rozšíří své omyly ve světě, což zapříčiní války a pronásledování Církve, a papež bude velmi trpět. Přesto papež upřednostnil své lidské prostředky, jak jednat s Ruskem.
V roce 1936 Náš Pán sestře Lucii vysvětlil, že obrácení Ruska závisí na jeho zasvěcení tvému Neposkvrněnému Srdci, protože chtěl, aby celá Církev uznala, že toto obrácení bylo vítězstvím tvého Srdce, aby se pobožnost k tvému Srdci zařadila po bok pobožnosti k Jeho vlastnímu Nejsvětějšímu Srdci.
Přesto duchovní váhali, takže v roce 1939 vypukla druhá světová válka a komunismus rozšířil svou moc všude ve světě. Okamžitě po válce měly tvé poutní fatimské sochy veliký úspěch, přesto však duchovní neudělali přesně to, o co jsi žádala, a tak v roce 1957, než byla sestra Lucie církevními představiteli umlčena, vyjádřila tvůj vlastní smutek, že ani dobří lidé, ani špatní lidé nevěnují žádnou pozornost fatimskému poselství. Řekla jsi, že dobří lidé mu nepřikládají žádnou důležitost, zatímco špatní se o něj nestarají. Varovala jsi nás však znovu, že strašlivý trest je blízko.
Ohledně onoho trestu se podívejte na „Komentář Eleison“ příští týden.  
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof