úterý 11. července 2017

Ladaria nahrazuje Müllera – nic se nezměnilo (2017)


Ladaria nahrazuje Müllera – nic se nezměnilo (2017)
3. července 2017
 Ladaria
Tak se František rozhodl uvolnit kardinála Gerharda Müllera z jeho pozice a jmenoval španělského jezuitu arcibiskupa Luise Ladaria Ferrera za nového prefekta Kongregace pro nauku Víry (KNV).
Jezuitská publikace America Magazine poskytla v důsledku tohoto kroku komentář odrážející optimismus sdílený mnoha tzv. „progresivními“:
„Je to předurčeno mít dalekosáhlé důsledky, z nichž nikoliv nejmenší je zajistit, že KNV a její prefekt jdou s papežem a nikoliv proti němu v klíčových otázkách včetně výkladu Amoris Laetitia, synodality a spolupráce s komisí na ochranu nezletilých.“
Katolíci neokonzervativního typu i mnozí tradičněji smýšlející naopak reagují jako by poslední vývoj představoval významný krok zpět, pokud jde o obranu Víry ve světle této bergogliovské ofenzívy.
Pro ně se ztráta Müllera rovná smrti sv. Atanáše moderní doby.
John Henry Weston na LifeSiteNews například započal „kanonizační“ proces takto:
„Od svého jmenování za prefekta Kongregace pro nauku Víry Benediktem XVI. kardinál Gerhard Müller vystupoval za pravověrnost uprostřed sboru oponujících hlasů ve Vatikánu.“
Ve skutečnosti je Müller dalek toho, aby byl hlasem pravověrnosti v Římě, vždy byl a je jen dalším modernistickým mužem koncilu.
Zamyslete se například nad jeho náklonností k teologii osvobození.
V únoru 2014 Müller v Římě pořádal akci k prezentaci své knihy „Chudí chudým: Poslání Církve“, která je sbírkou jeho spisů o teologii osvobození, jak se ji naučil od jejího otce zakladatele Gustava Gutiérezze.
Nejen, že byl prefektův mentor toho dne přítomen, byl na této akci oceňován – což je projev podpory ze strany hlavy KNV, který by se neudál během vlády papeže Benedikta XVI., tj. Müller ukázal svou pravou barvu.
A pak je tu jeho postoj k Amoris Laetitia...
Buďme upřímní, kromě hrstky šťavnatých úryvků z projevů v rozhovorech pro média – něco, co Müller bude pravděpodobně dělat i nadále – jsou jeho dosavadní výsledky při obhajobě Víry proti tomuto neskrývanému útoku ubohé.
Jak rychle mnozí, zdá se, zapomínají, že dubia byla adresována nejen Františkovi, ale také kardinálu Müllerovi, který se také rozhodl neodpovědět.
To, že mu František patrně nařídil neodpovídat, nikterak nezmírňuje Müllerovu odpovědnost učinit tak před Bohem.
A nezapomínejme taky, že Müller byl původně vůči předkladatelům dubií kritický a vyjadřoval svou nelibost nad skutečností, že dubia vyžadují odpovědi „ano nebo ne“.
Zašel dokonce tak daleko, že řekl, že Amoris Laetitia nepředstavuje nebezpečí pro víru a tudíž není potřebná žádná bratrská oprava.
A toto je tím, co někoho kvalifikuje mluvit jménem pravověrnosti?
Jak jsem napsal dříve v prosinci:
Náležitá povinnost KNV, jako každé jiné kongregace v Římské kurii, se nemění podle denních výkyvů nálad současného papeže. Povinnosti různých dikastérií jsou dosti formálně zadokumentovány; v aktuálním případě v apoštolské konstituci z roku 1988 Pastor Bonus:
Vlastním úkolem Kongregace pro nauku Víry je napomáhat a chránit nauku víry a mravů v celém katolickém světě; proto jí podléhá to, co se jakkoliv týká této matérie ... Na obranu pravdy víry a neporušenosti mravů věnuje péči, aby víra nebo mravy neutrpěli újmu kvůli jakkoliv rozšířeným bludům.“ (Pastor Bonus, čl. 48, 51)
Chápete to?
KNV má kompetenci chránit „víru a mravy“ tím, že zabrání, aby se omyly jakkoliv šířily.
Jakkoliv...
Katolicismus, ať se vám to líbí nebo ne, se týká všeho, nikoliv proto, že já to říkám, ale proto, že to tak řekl Náš Pán:
Kdo není se mnou, je proti mně: a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. (Mt 12:30)
Jako prefekt Kongregace pro nauku Víry byl Gerhard Müller kolosálním propadákem; právě, když Církev a její věřící nejvíc potřebovali, aby svou úlohu plnil dobře, byl nerozhodný. V situaci nastalé po Amoris Laetitia spíše než by s Pánem shromažďoval, tak rozptyloval.
Jistě, příležitostně pronesl nějaké veřejné komentáře na obranu pravdy, ale pro nekatolíky a špatně formované se to jevilo jen jako něco málo víc než Gerhardův názor versus Jorgeho názor. A hele, šéf je šéf.
Reakce kardinála Müllera postrádala neústupné a jasné odsouzení rouhání a hereze předložených v Amoris Laetitia ve světle neměnných nauk víry, například jak byly formulovány v dogmatických naukách vyložených Tridentským koncilem.
I bez toho ale mohl Müller býval udělat mnohem víc.
Zeširoka se psalo o tom, že KNV předložila nějakých 20 stran navrhovaných oprav textu Amoris Laetitia před jeho publikováním, přičemž tyto návrhy byly skromným autorem onoho textu pouze ignorovány.
A proč Müller tyto opravy zpřístupnil na prvním místě Františkovi?
Chránit nauku víry a mravů v celém katolickém světě bylo jeho úkolem. Prosté. Ale hádejte co? Tato povinnost neskončila jen proto, že nejvyšší šéfík si z toho nic nevzal.
Jak se Františkovy zlé úmysly stávaly stále jasnějšími, tak by člověk se skutečným katolickým přesvědčením těchto 20 stran oprav zveřejnil a podvolil by se jakýmkoliv následkům, které by to přineslo. (Modleme se, aby Hospodin poskytl nezbytnou milost, ne-li Müllerovi, tak někomu jinému, aby se to stalo brzy.)
Závěrem, i když je rozumné, abychom očekávali, že Luis Ladaria Ferrer selže jako hlava KNV dokonce ještě výrazněji než jeho předchůdce, pravda je taková, že se nezměnilo skoro nic.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof