středa 5. dubna 2017

Vatikán vydává manželské pastorační směrnice pro FSSPX (2017)

 
Vatikán vydává manželské pastorační směrnice pro FSSPX (2017)
Poznámka REX!: V níže přiloženém dopise papež František ústy zodpovědných osob de jure uděluje fakulty kněžím Bratrstva, aby mohli asistovat u sňatků věřících, aniž by se tito museli obávat, že k tomu kněží Bratrstva nemají patřičnou jurisdikci. Již dříve podobným krokem zaručil kněžím Bratrstva totéž pro poskytování svátosti pokání. FSSPX ve svém oficiálním prohlášení „vyjadřuje svou hlubokou vděčnost Svatému Otci za jeho pastorační starostlivost“. Jedná se tak o další zásadní krok k „regularizaci“ FSSPX. Modleme se za kněze FSSPX, aby v okamžik určený Prozřetelností následovali příkladu svého zakladatele a nalezli sílu a odvahu vzdorovat svodům neomodernistického Říma.
***
Vaše Eminence,
Vaše Excelence,
jak víte, po nějakou dobu probíhají různá setkání a jiné iniciativy, aby bylo Bratrstvo sv. Pia X. přivedeno do plného společenství. Nedávno Svatý Otec například rozhodl poskytnout všem kněžím zmíněného Bratrstva fakulty platně udělovat svátost pokání věřícím (Dopis Misericordia et misera n. 12), aby tak zajistil platnost a dovolenost této svátosti a rozptýlil jakékoliv obavy na straně věřících.
Svatý Otec, který se drží stejného pastoračního náhledu, jež usiluje o uklidnění svědomí věřících, navzdory objektivnímu trvání kanonické iregularity, v níž se v současnosti Bratrstvo sv. Pia X. nachází, a následuje návrhu Kongregace pro nauku Víry a Papežské komise Ecclesia Dei, se rozhodl povolit místním ordinářům možnost poskytnout fakulty pro slavení sňatků věřících, kterým pastoračně slouží Bratrstvo, dle následujících nařízení.
Nakolik je to možné, místní ordinář má poskytnout zmocnění asistovat u sňatku diecéznímu knězi (nebo v každém případě plně regulérnímu knězi), tak, že tento kněz může obdržet souhlas stran během manželského obřadu, následovaného v souladu s liturgií Vetus Ordo slavením mše, která může být slavena knězem Bratrstva.
Kde není výše zmíněné možné, nebo jestliže žádní kněží v diecézi nemohou obdržet souhlas stran, ordinář může udělit nezbytné fakulty knězi Bratrstva, který má také slavit mši svatou, a připomenout mu povinnost předat relevantní dokumenty diecézní kurii co nejdříve.
Toto dikasterium, jisté si, že se takto utiší jakýkoliv neklid svědomí na straně věřících, kteří lnou k Bratrstvu sv. Pia X., jakož i jakákoliv nejistota, pokud jde o platnost svátosti manželství, a zároveň, že se může usnadnit tento proces k plné institucionální regularizaci, spoléhá na Vaši spolupráci.
Nejvyšší pontifik František, na audienci poskytnuté níže podepsanému prezidentovi Papežské komise Ecclesia Dei 24. března 2017, potvrdil svůj souhlas s tímto dopisem a nařídil jeho zveřejnění.
Řím,  dáno v úřadu Kongregace pro nauku Víry, 27. března 2017.
Gerhard kardinál L. Müller
prezident
 
+ Guido Pozzo
sekretář
titulární arcibiskup Bagnoregia
 
Zdroj: Rorate Caeli
Překlad: D. Grof