čtvrtek 20. dubna 2017

Rozhovor o biskupském svěcení P. Zendejase (2017)


Rozhovor o biskupském svěcení P. Zendejase (2017)
Rozhovor s Jeho Excelencí biskupem Williamsonem pro Ipsa Conteret 
Sean Johnson
14. dubna 2017
http://ipsaconteret.com/wp-content/uploads/ic1-bw.jpg 
Zdravím Vás Vaše Excelence!
Komentáři Eleison (č. 504) oznámila Vaše Excelence svůj úmysl vysvětit 11. května pro Odpor čtvrtého biskupa (P. Gerarda Zendejase) ve Vienně v USA. Může s námi Vaše Excelence sdílet své prvotní pohnutky k provedení tohoto plánovaného biskupského svěcení?
Podzimní číslo [časopisu] Sel de la Terre dominikánů z Avrillé z roku 2016 znovu přetiskuje dopis arcibiskupa Lefebvra z 28. října 1988 adresovaný anglicky hovořícímu tradicionalistovi a napsaný anglicky, kde se říká: „Jsme v době velké apostaze. Potřebujeme čím dál více biskupů a kněží velmi katolických. Je to nezbytné všude ve světě.“
Jakou odezvu Vaše Excelence obdržela v odpovědi na toto ohlášené biskupské svěcení?
Nesmírně pozitivní. Mnozí katolíci, kteří si chtějí zachovat Víru, vcelku jednoduše vidí v tomto budoucím biskupovi seriózní naději, že budou mít normálního a rozvážného pastýře, aby jim pomohl na jejich cestě do nebe. To lze posoudit až na základě zkušenosti, ale je to naděje na jistou stabilitu a stálost na naší scéně vzrůstajícího zmatení.
Může s námi Vaše Excelence sdílet některé důvody, proč jste se rozhodl vysvětit konkrétně P. Zendejase?
P. Zendejasovi je 54 let, je dost mladý, aby měl před sebou mnoho plodných let, a dost starý, aby měl za sebou skoro třicetiletou zkušenost, přičemž většinu z těch let strávil v FSSPX. V jeho rozhodnutí přidat se k „Odporu“ nebyla žádná stopa vzpoury, ale pomalé a vyzrálé rozhodnutí učinit, co musel učinit, aby sloužil Víře. Dobrým znamením, jak se mi zdá, je, že jej biskup Fellay nechtěl nechat Bratrstvo opustit.
Ačkoliv byl biskup Fellay vysvěcen arcibiskupem Lefebvrem, když mu bylo teprve 30 let a byl knězem jen 6 let (a neměl o nic větší vzdělání, než získal jakýkoliv jiný kněz FSSPX v Écône), jeden známý a nepotřebný příspěvek na internetovém fóru považoval za vhodné zpochybnit intelektuální/akademickou způsobilost P. Zendejase pro biskupskou funkci (dokonce ačkoliv v době svého biskupského svěcení bude mít skoro o 25 let kněžské zkušenosti a vyzrálosti více než měl biskup Fellay při tom svém). Jak by Vaše Excelence odpověděla na toto obvinění?
Katolická Církev vždy potřebuje jistý počet dobře vzdělaných kněží, ale většina farních kněží z nedávné minulosti jistě měla jen o něco málo víc než svou formaci ze semináře. Vlastně byla formace poskytovaná v seminářích arcibiskupa [Lefebvra] solidní i náročná, na úrovni slušných univerzitních studií a skrze svou pravdu výrazně nad úrovní většiny intelektuálů a intelektualismu dneška. Cožpak nebyli „intelektuální“ Jezuité a Dominikáni vůdci neomodernismu na Druhém vatikánském koncilu a od té doby i traviči Církve skrze svůj pseudointelektualismus?
Vaše Excelence se rozhodla, pokud jde o toto biskupské svěcení, dát o něm vědět mnohem víc v předstihu než v případech biskupa Faureho a biskupa Thomase Aquinase. Může nám Vaše Excelence sdělit důvody proč tomu tak je?
Svěcení biskupa Faureho se odehrálo, aniž by bylo ohlašováno příliš předem pro případ, že by mu četní nepřátelé Víry, kdyby o něm věděli dostatečně dopředu, mohli chtít zabránit jakýmikoliv prostředky, které by měli k dispozici. Totéž platilo v menší míře o svěcení biskupa Thomase Aquinase. Nyní se to takříkajíc prořeklo a už neexistuje stejné riziko vyhlazení katolického Odporu paralyzováním jeho biskupů. Nyní jich existuje příliš mnoho, než aby se jich zbavili všech najednou. Mnoho amerických katolíků, kteří si chtějí zachovat Víru, bude také šťastných, že se to oznámilo v předstihu, což jim umožní navštívit tento jedinečný obřad svěcení nového biskupa, přičemž tento biskup je také seriózní nadějí pro budoucnost jejich katolické víry.
V Komentáři Eleison, který ohlásil toto biskupské svěcení, Vaše Excelence vysvětlila potřebu autority. V kombinaci s analogií, nebo paralelou, Vaší Excelence týkající se podobnosti geografického rozmístění původních čtyř biskupů FSSPX se čtyřmi biskupy Odporu, se někteří z tohoto odkazu na geografii a autoritu snaží dovodit úmysl Vaší Excelence předat biskupům Odporu územní jurisdikci. Toto absurdní tvrzení bude nejspíš rozptýleno přečtením apoštolského mandátu, mohla by nám však Vaše Excelence v tomto ohledu mezitím říct několik slov?
Arcibiskup Lefebvre, když v roce 1988 světil čtyři biskupy, měl velice jasno, že si nenárokuje předat jim jakoukoliv jurisdikci, jakou může dát jen samotný Řím. Měli být čistě „systémem nouzového osvětlení“ v Církvi, dokud budou „normální světla“ v Církvi zatemněná. Podobně i P. Zendejas obdrží biskupské svěcení, aby mohl svátostně konat jako biskup, ale nebude mít žádnou oficiální geografickou jurisdikci v Severní Americe nebo kdekoliv jinde.
Jako člen Kněžského společenství Apoštolů Ježíše a Marie (SAJM) bude budoucí biskup Zendejas členem kanonicky zřízené církevní kongregace. Předpokládá se, že budoucí biskup Zendejas omezí svůj duchovní úřad na SAJM (velmi podobným způsobem jako biskupové FSSPX omezují svůj duchovní úřad na FSSPX), nebo od něj zhoršující se situace v Církvi bude vyžadovat širší apoštolát (ne-li ex officio, pak alespoň ex caritate)?
Jednou z hlavních myšlenek za svěcením P. Zendejase je, že na severoamerické půdě by měl být dostupný jeden patřičně vysvěcený a pravověrný katolický biskup jako spolehlivý zdroj pravé katolické nauky a svátostí, včetně kněžství. Protože krize Církve se bude v příštích pár letech pouze zhoršovat, může pak přijít to, že v příštích letech čím dál více katolíků i nekatolíků bude chápat užitečnost takového biskupa a uchýlí se o pomoc k jeho službám (srov. Jn XII, 20-21), aby se dostali do nebe.
Může Vaše Excelence rozvést, jak může nějaký nekatolík pochopit užitečnost takového biskupa, a jak se může nekatolík uchýlit k jeho službám?
Když jsem se já sám stával katolíkem, hovořil jsem s asi osmi různými kněžími – Karmelitány, Benediktini, Jezuity a světskými kněžími, z nichž všichni obratně odpovídali na mé ignorantské otázky s trpělivostí a láskou a v zásadě s Pravdou. Museli ale existovat a museli být trpěliví a museli ještě mít dost Pravdy, aby mě neobrátili v mormona! Od té doby jsem vděčný každému z nich, a každý z nich v té době závisel na biskupech, kteří je ještě neotravovali modernismem.
Vaše Excelence se o budoucím biskupu Zendejasovi zmiňuje jako o „patřičně vysvěceném“ biskupovi. Naznačuje tento výrok, že Vaše Excelence si ponechává jisté pochyby týkající se platnosti nového obřadu biskupských svěcení?
Čtenáři Komentářů Eleison si mohou pamatovat dvě vydání asi před dvěma lety, v nichž byl shrnut článek P. Alvara Calderona o platnosti nového obřadu biskupských svěcení. On je jedním z nejlepších teologů v FSSPX. Jeho závěr byl, že nový obřad je velmi pravděpodobně platný, ale že visí stín pochybnosti nad jeho neomodernistickou intencí: má v úmyslu skutečně vytvořit katolického biskupa? Tento stín P. Calderonovi dostačuje, aby usoudil, že v ideálním případě by všichni nově vysvěcení biskupové měli být podmínečně přesvěceni.
Protože vybraný biskup Zendejas hovoří španělsky a anglicky, zdálo by se, že by se dobře hodil k tomu, aby se zabýval povinnostmi v Australasii, kde jsou tyto jazyky běžné na Filipínách a v Oceánii. Předpokládá se, že se bude zabývat povinnostmi (např. biřmování a svěcení kněží atd.) v této části světa?
Na to odpoví čas. Dokud létají letadla, je P. Zendejas připraven létat.
Biskupové Odporu odmítli z dobře známých důvodů spolupracovat s P. Josephem Pfeifferem a P. Davidem Hewkem ve Spojených státech v naději, že by toto shovívavé odloučení mohlo napravit jejich veřejně pohoršlivé útoky. Předpokládá se, že tato politika bude za episkopátu vybraného biskupa Zendejase pokračovat?
Existují všechny druhy pastoračních otázek, jež bude muset P. Zendejas posoudit za právě panujících okolností, protože v dnešním zmatku Církve se všechny druhy situací stále vyvíjejí.
Jeden názor říká, že ve světle relativně malého počtu věřících Odporu (alespoň ve srovnání s FSSPX), není toto poslední biskupské svěcení nutné, a že v důsledku toho jeho opodstatnění na základě nouze není těmito počty ospravedlnitelné. Jak by Vaše Excelence na tento náhled odpověděla?
Není to otázka počtů nebo kvantity, ale Pravdy a kvality. Písmo svaté nám říká (Lk XVIII, 8), že na konci světa bude Církev velmi malá. O nic méně však nebude potřebovat pravou nauku a pravé svátosti, a až do úplného konce bude stále mít minimální počet pravých biskupů a kněží. Nic však nezabrání tomu, že těchto biskupů a kněží bude počtem pozoruhodně málo. Pravda není demokratická.
Vybraný biskup Zendejas bude sídlit ve Spojených státech, které, navzdory tomu, že mají druhý největší počet kněží FSSPX na světě, mají nepřiměřeně malý počet odchodů [od FSSPX k Odporu] (v protikladu k Velké Británii, která měla pouze asi tucet kněží, ale polovina z nich odešla k Odporu). Myslí si Vaše Excelence, že vysvěcení vybraného biskupa Zendejase a jeho usídlení ve Spojených státech bude mít na to nějaký dopad; že to třeba povzbudí některé, kteří by jinak Odpor nezvažovali?
Budoucí příklad, který P. Zendejas dá jakožto biskup pokračující v linii arcibiskupa Lefebvra při vyučování pravé nauky Církve a poskytování pravých svátostí Církve, by jistě měl přitáhnout pozornost kněží FSSPX a přimět je přemýšlet. Čas nám odpoví, jestli to mnohé nebo některé z nich přivede k tomu, aby skutečně následovali jeho příkladu.
Děkuji Vaší Excelenci, biskupu Richardu Williamsonovi, že jste si udělal čas, abyste zodpověděl tyto otázky!
Překlad: D. Grof