čtvrtek 16. února 2017

Schody do nebe (2016)

 
Schody do nebe (2016)
Pozn. překl.: Tento článek je překladem letáku, který lze najít na konci článku. Leták je možné si volně tisknout.
***
ZJEVENÍ VE FATIMĚ
V roce 1917 se Blahoslavená Panna Maria zjevila třem malým dětem ve Fatimě v Portugalsku, aby dala – skrze ně lidstvu – nebeské řešení pro mír v tomto moderním a válkou zmítaném světě.
Polovina tohoto řešení závisí na tom, aby papež zasvětil Rusko, ale druhá půlka závisí na tom, aby mnoho katolíků vykonalo „smírnou pobožnost za hříchy spáchané vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie o první sobotě po pět po sobě jdoucích měsíců.“
NABÍDKA
Aby Panna Maria povzbudila katolíky vykonat tyto smírné pobožnosti, opět se 10. prosince 1925 zjevila jednomu z dětí a učinila následující úžasnou nabídku. Řekla: „Oznam Mým jménem, že slibuji být nápomocna ve chvíli smrti, se všemi nutnými milostmi ke spáse, všem těm, kteří se o první sobotě pěti po sobě jdoucích měsíců vyzpovídají, přijmou Svaté přijímání, odříkají pět desátků růžence a budou Mi dělat společnost po patnáct minut, přičemž budou rozjímat nad patnácti tajemstvími růžence s úmyslem dostiučinění.“ Tento příslib je zárukou spásy!
ČTYŘI PODMÍNKY
1. SVATÁ ZPOVĚĎ může být vykonána 8 dní před nebo po první sobotě, pokud je Svaté přijímání přijato ve stavu milosti.
2. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ má být vykonáno o první sobotě nebo může být vykonáno v neděli po této sobotě z jakéhokoliv spravedlivého důvodu schváleného knězem. Totéž se vztahuje na růženec a rozjímání.
3. SVATÝ RŮŽENEC – Musí se správně odříkat obvyklý růženec s pěti tajemstvími, přičemž člověk rozjímá o každém z tajemství, jež se modlí.
4. ROZJÍMÁNÍ – Patnáctiminutové rozjímání může být o kterémkoliv nebo o všech tajemstvích, Naše Paní však žádala, abychom rozjímali o každém z 15 tajemství alespoň jednou během pěti prvních sobot. Protože Naše Paní hovořila o těch, kteří „Mi budou dělat společnost“, měli bychom myslet na Její účast v každém tajemství, jež jsme si zvolili k rozjímání.
Jak to, že to nebesa tak usnadňují?
Abyste vykonali pobožnost prvních pěti sobot, budete ve skutečnosti potřebovat vytrvalost, abyste v řadě absolvovali pět sobot bez jakéhokoliv přerušení, a budete se potřebovat soustředit na to, abyste věrně splnili každou ze čtyř podmínek pro každou z pěti sobot.
Nicméně, ani toto malé úsilí vytrvalosti není ničím ve srovnání s věčnou spásou.
Jak to, že nebesa činí takovou nabídku? Snadnost této nabídky je jistě poměrná k obtížnosti dnešních okolností.
Od věčnosti Bůh dokonale věděl, jakou bezbožnou pustinu Jeho nepřátelé učiní z dnešního světa s jeho materialismem, ďábelským zmatením, rozptylujícími technologiemi a mravní a politickou zkažeností, o nichž Bůh věděl, že zamoří dokonce i Jeho Církev.
Za takových okolností také věděl, jak pro nás, víc než kdy jindy, bude snazší padnout do pekla. Nabízí nám tedy skrze Svou milosrdnou Matku věčnou spásu – jestliže vyvineme jen jediné malé úsilí po pět měsíců a pak bez ohledu na stav světa budeme moct říct: ať si svět dělá to nejhorší – „Já jsem Bohu ukázal, že alespoň jednou ve svém životě, jsem setrval v lásce k Jeho Matce.“
Jen tolik ryzí úcty k Jeho Matce stačí Jejímu Božímu Synovi.
NEJSKVĚLEJŠÍ NABÍDKA VŠECH DOB!
Nepředstavitelné a věčné blaho výměnou za tak málo...
VÍRA – POKORA - ÚSILÍ
Schody do nebe – prvních pět sobot
Vše, co je potřeba, je trochu VÍRY: Abych vykonal pobožnost prvních pěti sobot, musím věřit, že existuje nebe, že Naše Paní Fatimská pro nás může získat spásu, a že učinila tento úžasný příslib – Církev říká, že tak učinila. Trochu POKORY: Skrze svou Matku po nás Bůh požaduje překvapivě málo, aby nám byla zaručena věčná spása. Požaduje však po nás to málo, co požaduje. (Jan 3:30) Trochu ÚSILÍ: vše, co potřebujete pro věčné blaho, je být pokřtěný katolík a vykonat pobožnost pěti prvních sobot.
DŮLEŽITOST PŘÍPRAVY – Aby uctil Blahoslavenou Matku, trval Náš Pán na splnění dvaceti podmínek s úmyslem vykonat smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za záplavu hříchů páchaných dnes vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ve skutečnosti Náš Pán stanovil zvláštní kající úmysl pro každou z pěti sobot.
1. sobota
Datum:
Smírný úmysl za rouhání spáchaná vůči Mariinu Neposkvrněnému početí
Zpověď
Svaté přijímání
Růženec
Rozjímání
 
2. sobota
Datum:
Smírný úmysl za rouhání spáchaná vůči Mariinu trvalému Panenství
Zpověď
Svaté přijímání
Růženec
Rozjímání
 
3. sobota
Datum:
Smírný úmysl za rouhání spáchaná vůči Mariinu Božskému a duchovnímu mateřství
Zpověď
Svaté přijímání
Růženec
Rozjímání
 
4. sobota
Datum:
Smírný úmysl za urážky těch, kteří zneuctívají a odmítají Pannu Marii v Jejích svatých obrazech
Zpověď
Svaté přijímání
Růženec
Rozjímání
 
5. sobota
Datum:
Smírný úmysl za ty, kteří se veřejné snaží vštípit do srdcí dětí lhostejnost nebo pohrdání nebo dokonce nenávist k Marii
Zpověď
Svaté přijímání
Růženec
Rozjímání
 
Musíme mít smírný úmysl:
1. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu Neposkvrněnému početí
2. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu trvalému Panenství
3. Za rouhání spáchaná vůči Mariinu Božskému a duchovnímu mateřství
4. Za zneuctívání a odmítání Panny Marie v Jejích svatých obrazech
5. Za ty, kteří se veřejné snaží vštípit do srdcí dětí lhostejnost nebo pohrdání nebo dokonce nenávist k Marii
JAK VYUŽÍT TOTO SCHÉMA
Za každou z pěti sobot vyplňte řádek s datem první soboty, přičemž začněte odspodu a pokračujte vzhůru. Pak si odškrtněte políčka, jakmile jste splnili každou ze čtyř podmínek pro první sobotu.
***
 
 
Tištěná česká verze letáku je se souhlasem The Fatima Center distribuována bezplatně a byla připravena ve spolupráci těchto subjektů:
***
Překlad: D. Grof