úterý 31. ledna 2017

Msgr. Gaume a kardinál Pie – citáty do nového roku (1995)


Msgr. Gaume a kardinál Pie – citáty do nového roku (1995)
Drazí přátelé a dobrodinci,
dva nádherné citáty do nového roku a pro leden od dvou velkých duchovních z minulého století, kteří už tehdy chápali podstatu našich potíží nyní. Nejprve několik slov povzbuzení od Msgr. Gaumeho pro to, co se zdá být dalším znepokojivým novým rokem:
„Dívejte se, co se kolem vás děje; pochopte znamení doby a věci, o nichž vám bylo řečeno, a strašlivá nebezpečí, jež vás ohrožují. Svody vás obklopují na všech stranách: v zákoně, v mravech, v knihách, v proslovech, ve veřejném i soukromém chování lidí. Množství a autorita katolických pravd se mezi dětmi lidí den za dnem zmenšuje. Vše to dobře pochopte: buďte pevně přesvědčení, že vaše pozice nikdy nebyla kritičtější. Vyvoďte závěr nikoliv, že se musíte stáhnout ze světa, ale že se musíte držet dál od zla; a za každou cenu držet dál od zla to, co je vám drahé. Více než kdy jindy musí být každý katolík vojákem do svého posledního dechu. Jestliže jasně pochopíte hrozivou zkoušku, která vás čeká, a kterou už podstupujete, naplní vás to velkou odvahou a svatou radostí. To je neochvějný důkaz vaší víry a skálopevný základ vašich nadějí, protože je to hmatatelným naplněním proroctví vašeho Božského Mistra.“
„Cožpak před 1800 lety neřekl, že ke konci časů národy všeobecně odpadnou od Víry; že Víra tak zeslábne, že bude vydávat jen slabé světlo; že nepravost se jako prudký proud vylije na povrch celé země a že křesťanská láska velkého počtu lidí ochladne? Neřekl, že povstane mnoho falešných proroků, předchůdců Člověka hříchu; že Bůh nebude považován za nic; a že zároveň Evangelium dosáhne do celého světa? Cožpak neřekl, že předpovídá tyto věci, aby zabránil, abyste byli otřeseni přechodným vítězstvím zlých lidí; [a] aby zabránil, abyste si v srdci říkali: Kristus spí, vzdal se nás? Nemáte dojem, že všechny tyto věci předpovězené Bohem vidíte, jak se naplňují, přinejmenším částečně, přímo před vašima očima? Jasně tedy pochopte svou pozici a pozvedněte svou hlavu ohnutou pod váhou zármutku, pokoření a strachu. Velký boj proti Kristu je důkazem vaší víry i úsvitem dne spravedlnosti, kdy bude ve všem znovu zaveden pravý řád, který již nikdy nebude znovu narušen.“
„Nespokojte se s tím, že to vše vidíte, ale také bděte; to, co říkám vám, říkám všem: Bděte. Mnozí lidé v Noemově době nerozeznávali varovná znamení Potopy, [a] ani ve století smrti Našeho Pána varovná znamení zničení Jeruzalémského chrámu: tak tomu bude i na konci časů.“ („Where are we headed?“, str. 198-200)
Číst taková slova francouzského biskupa napsaná před sto padesáti lety není pro nás dnes žádnou sentimentální útěchou, protože vnějškově to nejsou slova příjemného povzbuzení. Číst je však ve Spojených státech na konci 20. století silnou útěchou je, protože jejich vzdálenost v čase a prostoru zdůrazňuje jejich trvalou pravdu.
Běda sentimentálním lidem! Jak se detaily bezpříkladné špatnosti lidí na konci tohoto našeho prokletého století vrací, budou takoví utěšovatelé sebe sama muset zesílit svou vědomou slepotu, aby udrželi krok, dokud jedině zázrak neotevře jejich oči. A zázraky nevlastní nikdo z nás. Naopak, blahoslavení ti, jež jsou silní na duchu, a kteří upřednostňují vidět realitu jaká je a kteří v každém novém roce, jež je jim stanoveno žít, budou vědět, jak „udržet své duše v trpělivosti“ tím, že se budou soustředit na své povinnosti, jak k nim den za dnem přicházejí, s nemnoha očekáváními (od lidí) a s ještě méně iluzemi.
Druhý citát pojednává o duchovní síle a je vhodný pro leden, měsíc Svaté rodiny, protože aniž by zmiňoval rodinu, poukazuje na základní problém, který dnes podkopává rodinu – nedostatek mužů. Takto to řekl kardinál Pie, opět na vzdálenost století a oceánu:
„...Jaké zklamání pro matky, uvědomit si, že muž, jemuž daly život, není mužem, a nikdy si nezaslouží být nazýván mužem! ... Není naše doba dobou špatně žitých životů, zženštilých mužů? Proč? ... Protože Ježíš Kristus zmizel. Kdekoliv, kde jsou lidé pravými křesťany, nalézají se muži ve velkém počtu, ale všude a vždy, když křesťanství zemdlí, i muži zemdlí – podívejte se zblízka, již to nejsou muži, ale stíny mužů. Co tedy dnes slyšíte na všech stranách? Svět uvadá kvůli nedostatku mužů; národy hynou kvůli nedostatku mužů, kvůli vzácnosti mužů...“
Jsem přesvědčen: nejsou žádní muži tam, kde nejsou žádné charaktery. Nejsou žádné charaktery tam, kde nejsou žádné zásady, žádné nauky, kde se nezaujímají žádné postoje. Nezaujímají se žádné postoje, nepřijímají se nauky, zásady tam, kde není žádná náboženská víra a v důsledku toho žádné náboženství ve společnosti. Dělejte, co chcete, jen od Boha dostanete muže.
A kdybyste měli tu smůlu, že byste hledali nápravné opatření na duchovní a mravní zbídačení země ve vzdělávacím systému, jejž by děti musely navštěvovat, aniž by musely být křesťany, kdybyste, abyste znovu vybudovali generaci mužů, měli vynalézt školy, kde by nikdo neměl chybět s výjimkou Boha; pak by takové znásilnění lidské svobody, rozumu a ochranné náboženské hráze bylo konečnou ranou a příkazem k popravě země.“
Všimněte si, drazí přátelé, že kardinál dochází k závěru ohledně zhoubných účinků bezbožného veřejného školského systému, skutečný problém však pojmenoval dříve: nedostatek náboženství ve společnosti. Ve skutečnosti je pravým náboženstvím moderních společností, tj. základním kamenem, na němž jsou vystavěny, náboženská svoboda, neboli zásada, že společnost nemá žádné právo jednotlivcům zasahovat do toho, aby si zvolili náboženství, jaké chtějí (nebo si nezvolili žádné). Tato náboženská svoboda vede nejen přímo k bezbožnému veřejnému školskému systému, ale také tím, že staví náboženskou pravdu na stejnou úroveň s náboženskou lží, diskredituje celé náboženství a všechnu pravdu, podkopává přesvědčení a tak zženšťuje muže – viz kardinál výše.
Jestliže katolíci neodmítnou společnost založenou na náboženské svobodě, tato společnost odmítne je. Spravedlivým trestem zničí muže, jejich ženy, jejich děti a jejich rodiny. Drazí přátelé, tento nový rok patří do poloviny 90. let nikoliv 50. let. Seberte hodně odvahy. Bůh kardinála Pieho a Msgr. Gaumeho je opravdový.
Ať je s vámi po celý rok Náš Pán.
V Kristu,
+ R. Williamson
Překlad: D. Grof