úterý 25. října 2016

P. Malachi Martin o třetím fatimském tajemství (1998)

 
P. Malachi Martin o třetím fatimském tajemství (1998)
Článek je přepisem části rozhovoru P. Malachiho Martina pro radiový program Arta Bella, týkající se třetího fatimského tajemství z roku 1998. V roce 2000 bylo toto tajemství zveřejněno, přičemž se dle všech indicií jedná pouze o jeho první část.
Přepis zachovává mluvený styl rozhovoru.
 
***
 
Art Bell: Pochopil jsem, že jste složil slib mlčení nebo utajení. Četl jste třetí tajemství. Bylo s vámi sdíleno. Je to pravda?
P. Malachi Martin: Ano, bylo mi dáno k přečtení jednoho rána v únoru 1960. A samozřejmě, než jsem jej dostal, musel jsem složit jednoduchou přísahu, kterou vždy skládáte o zachování tajemství. Jeho detaily tedy nemohu sdělovat – chci tím říct, skutečná slova a vyjádření.
AB: Kdyby toto třetí fatimské tajemství bylo zveřejněno, mohl by to být otřes, který veřejnost... který Církev potřebuje?
PMM: Mohl. A to je jeden důvod, proč není zveřejněno, proč zapadlo do limbu, z nějž snadno nevyjde. Byl by to otřes. O tom není pochyb. Třebaže by to lidi zasáhlo různým způsobem, Arte.
Někteří lidé, když by se jim sdělilo, že toto je autentické třetí fatimské tajemství, by se nesmírně rozhněvali.
AB: Ó, chápu. Věřte mi, že chápu, otče.
AB: Následující je přepisem toho, co je možná třetím fatimským tajemstvím, jak jsem jej četl 14. 5. 1998 v čase 34:38 tohoto programu. Začal jsem tímto úvodem: „Dobře. V žádném případě nezaručuji, že následující je autentické. Nevím to. Vše, co vám mohu říct je, že to vypadá reálně. Údajně je to třetí fatimské tajemství. Sami rozhodněte. Tady to je.“
Lidstvo postihne velká epidemie. Nikde na světě nebude řád. Satan bude ovládat nejvyšší místa určující chod věcí. Podaří se mu svést duše velkých vědců, kteří vymýšlejí zbraně, s nimiž bude možné zničit velkou část lidstva za pár minut. Satan bude mít svou moc. Mocní, kteří ovládají lid, je podnítí vyrobit ohromné množství zbraní. Bůh potrestá člověka důkladněji než při potopě světa. Přijde čas všech časů a konec všech konců. Velcí a mocní budou umírat spolu s malými a slabými. I pro Církev to bude doba její největší zkoušky. Kardinálové budou stát proti kardinálům. Biskupové budou stát proti biskupům. Satan bude kráčet mezi nimi. A v Římě budou změny. Církev bude ztemnělá a svět se bude třást hrůzou. Jedna velká válka vypukne v druhé polovině 20. století. Oheň a dým bude padat z nebe. Vody oceánů se změní na páru a pára se zvedne a zaplaví vše. Vody oceánu se stanou mlhou. Miliony a miliony lidí zemřou z hodiny na hodinu. Každý kdo zůstane naživu, bude závidět mrtvým. Všude, kam člověk pohlédne, budou muka a trápení, rozvaliny v každé zemi. Ten čas se blíží. Propast se rozšiřuje bez naděje. Dobří budou hynout se špatnými. Velcí s malými. Vládci Církve s věřícími. Panovníci se svým lidem. Všude bude smrt, kvůli chybám spáchaným nevěřícími a šílenými následovníky Satana, který tehdy a pouze tehdy, převezme vládu nad světem. Nakonec ti, kteří přežijí, provolají Boha a Jeho slávu a budou Mu sloužit, jako když svět nebyl ještě tak zvrácený.
AB: Toť vše. Otče Martine?
PMM: Ano, Arte?
AB: Máte k tomu nějaký komentář?
PMM: Poslechl jsem si to a domnívám se, že uměřená odpověď, kterou bych k tomu měl poskytnout, je tato, ve dvou částech, opravdu, dvě vyjádření. Není to text, který mi byl dán k přečtení v roce 1960. Jsou v něm [však] prvky, které do tohoto textu patří.
AB: Tedy jinak řečeno... snažím se našlapovat tak opatrně, jak mohu... jinak řečeno, tvrdíte, že toto není přesně to, co jste měl, ale jsou tam prvky z toho, co jste právě slyšel...?
PMM: Ano, jsou tam prvky, které skutečně patří do třetího tajemství. To je asi tak nejuměřenější odpověď, kterou jsem k tomu mohl dát.
AB: Dobře, v pořádku, a já vás nebudu žádat říct víc, ale když mám na paměti to, co jsem právě přečetl, považoval byste třetí tajemství za tak traumatizující, jak je prohlašováno v tom, co jsem četl, nebo za víc?
PMM: Za víc.
AB: Za víc?
PMM: Za víc, ano. Za mnohem víc. Bez... opět... víte, Arte, když našlapujeme opatrně, ústřední prvek v třetím tajemství je strašný. A ten není v tomto textu.
AB: Není v tomto textu?
PMM: Ne, není, Bohu díky.
AB: Teď bych se, myslím, zeptal na toto. Chápu, že jste složil přísahu, ale zvažoval jste, že otřes, který má věci obrátit, může být tak závažný, že by možná... měl být odhalen?
PMM: S vaší poslední větou plně souhlasím. Mělo by být odhaleno, ale zde je můj problém, Arte. Jsem jeden malý človíček. Nemám žádnou veřejnou autoritu to učinit. Nevím, jestli to bude vůle Boží. A protože by to mělo tak strašné účinky na mnohé jiné než na křesťany, a na mnohé další, nemohu učinit takové rozhodnutí. Chápete, co se snažím říct?
AB: Otče, jakým způsobem vám bylo ukázáno třetí tajemství?
PMM: Kardinál, který mi jej ukázal, byl přítomen na setkání pořádaném toho roku, 1960, papežem Janem XXIII., aby nastínil jistému počtu kardinálů a prelátů to, co si myslí, že by se s textem tajemství mělo udělat. Papež Jan XXIII., papež v roce 1960, si nemyslel, že by měl tajemství zveřejnit. Zruinovalo by to jeho tehdejší vyjednávání s Nikitou Chruščovem, vůdcem všech Rusů. A měl také odlišný pohled na život, který o dva roky později, když zahájil [Druhý] vatikánský koncil, opakoval velmi stručně a takřka opovržlivě uprostřed svého proslovu 11. října 1962 v bazilice sv. Petra shromážděným biskupům, kteří na vatikánský koncil přijeli, a návštěvníkům – to místo bylo přeplněné, ohromná bazilika – pohrdavě se posmíval, že je proti lidem, které nazval „proroky zkázy“. A v mysli nikoho z nás nebylo pochyb, že hovoří o třech prorocích z Fatimy.
AB: V Církvi existují ti, kteří zlehčují to, co je obsaženo ve třetím tajemství.
PMM: Rozhodně.
AB: A pak existují tací, kteří to vůbec nezlehčují.
PMM: Zveličují.
AB: Zveličují. Bez zlehčování nebo zveličování mi tedy říkáte, že to, co je ve třetím tajemství, je strašnější než to, co jsem právě četl.
PMM: Ach, ano, Arte, to je. Protože to, co jste právě četl, je v podstatě prudký nápor přirozených sil ... jistě, Satan prochází, atd., jako takový mezi lidmi...ale v podstatě je to jako by se příroda bouřila proti lidstvu. To je v podstatě, skrze všechny tyto strašné pohromy, trest. A to není podstatou třetího tajemství, nikoliv tou hrozivou.
AB: Ufff!
PMM: Ano. Ohromuje to představivost.
...
AB: Opět, otče Martine, ve vztahu k tomu, co jsem četl, a o čem jste řekl, že je to částečně relevantní, umíte si představit, že osoba, která to napsala, byla nějakým způsobem obeznámená s původním textem?
PMM: Ano, ano, ano, jistě, přinejmenším ústně, nikoliv skrze četbu.
AB: Chápu.
...
AB: Dobře, pokračujeme. Jen několik věcí, které chci rychle přečíst, jedna od přítele z Austrálie, otče, který říká: „Jeden jezuitský kněz mi před lety v Perthu řekl více o třetím tajemství. Mezi jinými věcmi řekl, že poslední papež bude pod nadvládou Satana. Papež Jan omdlel, protože si myslel, že to může být on. Byli jsme přerušeni předtím, než jsem mohl vyslechnout zbytek.“ Máte k tomu nějaký komentář?
PMM: Ano. Zní to, jako by četli nebo jim byl řečen text třetího tajemství.
Překlad: D. Grof