pondělí 3. října 2016

Dar z nebe (2016)

 
Dar z nebe (2016)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 2. října 2016
***
Drazí bratři!
V roce 1572 byla u pobřeží Portugalska velká bouře, která zničila mnoho lodí včetně jedné lodi plující do Sevilly. Na této lodi byl mladý Portugalec jménem Petr Mendy. Když si všimnul velkého nebezpečí pro tuto loď, vzal svůj růženec, dal si jej na krk a požádal svatou Pannu Marii, aby zachránila jeho život. O pár chvil později se loď potopila. Všichni pasažéři přišli o život, jen Petr si zachránil svůj život. Petr Mendy byl na pobřeží – růženec kolem krku – když znovu nabyl svého vědomí. Okamžitě šel do kostela, aby vzdal díky Bohu.
Všichni lidé byli touto zázračnou záchranou překvapeni a místní biskup nařídil vyšetřování tohoto případu. Potvrdil, že Petr Mendy byl zachráněn zázrakem.
Drazí věřící!
Měsíc říjen je zvláště zasvěcen Naší Paní svatého růženec. Proto Církev chce, abychom tento svátek slavili o první říjnové neděli.
Růženec je velikým darem z nebe. Naše Paní jej dala svatému Dominikovi jako zbraň proti katarům na jihu Francie. A vskutku dokázal zničit tuto herezi. A když muslimové přišli do Evropy, byli poraženi svatým růžencem u Lepanta (Řecko) a Vídně (Rakousko).
Zamysleme se nad velkou hodnotou svatého růžence!
Růženec je svátostina. To znamená, že je předmětem posvěceným katolickou Církví. Jestliže jej nosíme, bude ochranou proti jakémukoliv druhu nebezpečí, jak jsme viděli na životě Petra Mendyho.
Růženec je významnou zbraní zvláště v nebezpečí ztráty věčného cíle. Hereze, omyl a hřích pocházejí od ďábla. Od Marie pochází víra, pravda a ctnost. V několika viděních, jako v Lurdech a ve Fatimě, Naše Paní připomínala věřícím, aby se modlili růženec.
Jako svátostina musí být růženec pohřben nebo spálen, když je již nepoužitelný.
Růženec sestává z modliteb Našeho Pána, Písma svatého, a Církve. Proto je to jistě modlitba, která těší Boha. Církev svatá dokonce udělila plnomocné odpustky pro tuto modlitbu, když je recitována ve společenství, ve veřejném kostele, v kapli nebo v rodině. Musí být přidány tajemství naší víry a měla by se rozjímat.
Růženec je nejdoporučovanější modlitba ze strany papežů. Znovu a znovu hovořili o této cenné modlitbě, protože nás udržuje v katolické víře. Ukazuje nám, kde musíme hledat opravdové radosti, v příchodu našeho Vykupitele. V bolestných tajemstvích nám ukazuje, proč musíme trpět a jak musíme trpět. Je to kvůli našim hříchům. Všechny hříchy jsou příčinou jeho utrpení, naše hříchy spáchané před i po jeho smrti.
A ve slavných tajemstvích nás učí, co přichází po tomto životě, když následujeme Našeho Pána na jeho cestě na horu Kalvárii.
Je pozoruhodné, že v roce 1986, když Jan Pavel II. zorganizoval skandální setkání v Assisi, skupina katolíků požádala, aby byla v procesí nesena socha Naší Paní. Odpověď byla: „Naše Paní není ekumenická.“
A takovéto skandální setkání byl opět zorganizováno letos v září. Naše radost je v Ježíši Kristu, našem opravdovém Vykupiteli. „Protože není jiného jména pod nebem daného lidem, v němž bychom měli spaseni býti.“ (Skutky apoštolské 4:12)
Všechna ostatní náboženství jsou výmysly ďábla, jak můžeme číst v žalmu 96:5: „Všichni bohové pohanů jsou démoni.“
Není nám dovoleno zvát jiná náboženství, aby se modlila spolu s námi, nebo nechat je modlit, protože přesně víme, že uctívají falešného boha, modlu. Provinili bychom se hříchem modloslužebnictví.
Svatý růženec je exorcismem. Ďábel nechce tuto modlitbu. Naše Paní vždy pevně stála proti ďáblovi. Po prvotním hříchu Bůh předpověděl Spasitele zrozeného z ženy: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi semeno tvé a semeno její. (Genesis 3:15)
Všichni exorcisté se dovolávají Naší Paní, aby rozdrtila hlavu Satana, aby vypudila ďábla z posedlého člověka.
Otec Gabriel Amorth, proslulý exorcista z římské diecéze, který nedávno zemřel, popsal její velký vliv ve svých knihách. Pomohl mnoha lidem, ačkoliv nemohu souhlasit s jeho tvrzeními o charismatickém hnutí a Medjugorje.
Svatý růženec je vyznáním katolického náboženství. Žádné jiné náboženství nemá tuto modlitbu. Před lety byl jeden lékař povolán k nehodě. V kalhotách zraněného muže našel růženec a tak poslal pro katolického kněze.
Když člověk umře, dáváme do rakve dva předměty, svatý kříž a svatý růženec. To jsou nejcennější předměty katolíka.
Modleme se růženec denně s rodinou!
Chopme se každé příležitosti šířit tuto důležitou a cennou modlitbu!
Amen.
Překlad: D. Grof