středa 28. září 2016

Litanie ke svatému VáclavuLitanie ke svatému Václavu
Výsledek obrázku pro sv. václav
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
 
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
 
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý vnuku svaté Ludmily,
Bohabojný žáku kněze Pavla,
Horlivý vyznavači víry Kristovy,
Pokorný sluho Nejsvětější svátosti oltářní,
Vzorný ctiteli nejblahoslavenější Panny Marie,
Který jsi horlil pro rozkvět svaté víry,
Který jsi stavěl kostely a jim věnoval své dary,
Který ses ujímal pohanských dítek,
Který jsi chudé živil a podporoval,
Který jsi hájil právo vdov a sirotků,
Který jsi těšil zarmoucené,
Který jsi umrtvoval svoje tělo,
Který jsi modlitbu miloval,
Dědici a vévodo české země,
Kníže náš milostivý,
Panovníku přelaskavý,
Strážce spravedlnosti,
Zákonodárce moudrý,
Květe nevinnosti,
Milovníku pokoje, ochranou andělů proslavený,
Vzore pokory a tichosti,
Příklade pravé zbožnosti,
Zrcadlo sebezapírání,
Okraso panovníků,
Drahá perlo země české,
Lesku koruny české,
Chloubo naší vlasti,
Slávo Církve katolické,
Anděli v celém svém životě,
Veliký mučedníku Páně,
Přední náš patrone,
 
Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, uslyš nás Ježíši.
 
Ode všeho zlého, vysvoboď nás Ježíši.
Od každého hříchu
Od vlažnosti ve víře
Od svárů a nepokojů
Od ztráty tvé milosti
Od časné a věčné záhuby
Pro zásluhy svatého Václava
Pro jeho příkladnou zbožnost
Pro jeho horlivost pro rozkvět svaté víry
Pro jeho andělskou nevinnost
Pro jeho dobročinnost
Pro jeho vzornou smířlivost
Pro časté návštěvy Nejsvětější svátosti oltářní
Pro jeho opravdovou lásku k Panně Marii
Pro všechny jeho ctnosti
Pro jeho mučednickou smrt
Pro jeho oslavení v nebi
V hodinu smrti a soudu
 
My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám na přímluvu svatého Václava hříchy odpustil,
Abys pro zásluhy svatého Václava všemu lidu naší země žehnal,
Abychom se drželi svaté víry svých předků slovem i příkladem,
Abychom si vážili svatého pokoje a svornosti,
Abychom se modlili za rozšíření svaté katolické víry,
Abychom následovali ctnosti svatého Václava,
Abychom jako náš patron i my zbožně žili,
Abychom horlili pro rozkvět svaté víry a dobrých mravů jako náš patron,
Abychom jako svatý Václav nalézali útěchu a pomoc v Nejsvětější svátosti,
Abychom milovali jako svatý Václav stánek tvého přebývání,
Abychom se posilovali v našich bojích života jako svatý Václav pokrmem nebeským,
Abychom jako svatý Václav milovali Matku milosrdenství a ji vzývali,
Abychom jako svatý Václav věrně sloužili nebeské i pozemské vlasti,
Abychom se dostali z vlasti pozemské do vlasti nebeské jako svatý Václav,
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
 
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
 
Modleme se:
Bože, který jsi svatého Václava mučednickou palmou přijal z pozemského vévodství do slávy nebeské, na jeho přímluvu nás ochraň ode všeho protivenství a potěš nás v nebi jeho společenstvím. Otče nebeský, který se protivíš pyšným, ale pokorným dáváš svou milost, přispěj nám, pokorně prosíme, proti všem nepřátelům svaté víry a naší řeči, abychom si vážili víry svatého Václava i svého mateřského jazyka.
Pane Ježíši Kriste, který jsi učinil svatého Václava knížetem české země a jejím hlavním patronem, podporuj nás svou pomocí, abychom následovali jeho příkladný život a stali se hodnými jeho přímluvy.
Přeslavný mučedníku Boží, svatý Václave, kníže náš a patrone nejmilejší, prosíme tě důvěrně, přimlouvej se za nás u Boha, abychom vírou svět přemáhali a jednou dosáhli blažené odměny v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.