středa 24. srpna 2016

Orientační body v mlze (2016)


Orientační body v mlze (2016)
Christopher A. Ferrara
V posledních dvou a půl letech jsme slyšeli mnoho neomodernistického tlachání o „inkluzi“ a otevření dveří Církve – jako by předtím byly zavřené. Také jsme slyšeli mnoho demagogického krasořečnění o „setkávání se s lidmi tam, kde jsou“ – jako by „slitování“ znamenalo, že by Církev měla vyjít vstříc lidem v jejich hříších, protože mnozí hřeší a to je „realita“. Vidíme také programové bagatelizování samotné nauky Církve, jako by zjevené Slovo Boží nebylo ničím víc než souborem „pravidel“, jejž lze v oblasti kázně opustit pod záminkou „slitování“. Arcibiskup Paul-André Durocher z Québecu, jeden z vůdčích progresivistických agitátorů na bouřlivých synodách v letech 2014-2015, představuje tuto falešnou opozici mezi naukou a kázní: „Je to otázka nauky nebo je to otázka kázně? Chcete-li nauku, jděte si číst Denzingera.“ Takové otevřené opovržení k samotným naukám Víry ze strany vysoce postaveného preláta představuje novou fázi přiblížení se toho, co Msgr. Guido Pozzo nazval „parakoncilní ideologií“. Je to útok na katolicismus jako takový.
Uprostřed mlhy zmatení, jež v současnosti vychází z Říma a z úst mnoha prelátů, kteří nepřetržitě vzývají Ježíšovo jméno, zatímco pohřbívají Jeho „tvrdou řeč“ v tichu, musíme opět spatřit několik orientačních bodů Víry.
Za prvé, Náš Pán je samozřejmě milosrdný. Je přímo Králem Milosrdenství. Jeho milosrdenství je však pro ty, kdo přijímají milost pokání, polepší se a pak jsou poslušní Jeho přikázání. Náš Pán říká: „Milujete-li mne, zachovávejte má přikázání!...Budete-li zachovávati má přikázání, zůstanete v mé lásce, jakož i já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (Jn 15:10, 14:15)
Orientační bod č. 1: Náš Pán řekl, že zůstaneme v Jeho lásce, „budete-li zachovávati má přikázání“, nikoliv „ať budete či nebudete zachovávati má přikázání“.
Za druhé, byl to sám Náš Pán, kdo nám dal varování, jemuž se moderní duchovní vyhýbají jako moru: „Vcházejte těsnou branou! Neboť široká je brána a prostranná je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kteří ji nalézají!“ (Mt. 7:13-14)
Orientační bod č. 2: Katolická Církev je tou těsnou branou, o níž hovoří Náš Pán. A přesto paradoxně, nikoliv však méně reálně, je snadné nalézt tuto těsnou bránu těm, kteří ze své svobodné vůle odpovídají na milost, jíž Bůh dává všem lidem, aby mohli být spaseni.
Za třetí, člověk odpovídá na milost, jež vede k „těsné“ bráně Církve a k cestě spásy tím, že dbá pravdy Evangelia, které Kristus a apoštolové hlásali a Církev předávala k poučení a spáse všech lidí: Bůh „chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k poznání pravdy.“ (1 Tim. 2:4)   
Orientační bod č. 3: Poslušnost k pravdě je tím, co nás spasí skrze milost a milosrdenství Boží: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ To je slib Našeho Pána vůči nám. Na druhou stranu nás Náš Pán varuje: „kdo hřeší, jest otrokem hříchu...“ (Jn. 8:31-34) Hřích je otroctví. Život podle pravdy je svobodou. Otroctví vede ke smrti, zatímco „svoboda slávy dítek Božích“ (Ř. 8:21) vede k věčné blaženosti.
Za čtvrté, pravda, kterou Církev vyhlašuje – pravda, která nás osvobozuje a vede nás skrze těsnou bránu na cestu spásy – se nachází v jejích naukách [doktrínách] (z latinského doctrina, což znamená „učení“). Nauky Víry nejsou ničím jiným než pravdami zjevenými Naším Pánem a Jeho apoštoly ve slovech a prezentované světu Magisteriem (učitelským úřadem) Církve, aby byly slyšeny, a až budou uslyšeny, aby se jich uposlechlo.
Orientační bod č. 4: Jsme spaseni tak, že se držíme nauk Víry, což umožňuje Boží milost, zvláště skrze svátosti. Proto, jak nedávno prohlásil kardinál Sarah ve zjevném pokusu rozptýlit modernistický nesmysl obklopující současnou „ofenzívu milosrdenství“ a fraškovitou „Synodu o rodině“:
„Magisterium je cesta, která nás povede k Bohu. On nepředstavuje jen pravidla nebo věci, které jsou proti naší volnosti, naší svobodě. Ne. Nauka je cestou spásy, cestou volnosti a svobody a cestou k Ježíši.
Abychom to shrnuli: Nauka = Pravda = Svoboda = Spása. Jak to, že něco tak prostého – něco, co se vztahuje k samotné podstatě naší katolické víry – bylo během posledních dvou a půl let naprosto zamlženo nekonečným řečněním o „milosrdenství“? Odpověď leží v tom samém „ďábelském zmatení“ vyšší hierarchie, jež mnohokrát zmiňovala sestra Lucie v kontextu třetího fatimského tajemství. Nikdy však toto zmatení nebylo tak hluboké, jako je v tuto chvíli historie Církve.
Jistě to nebude dlouho trvat a události předpovězené v třetím tajemství dojdou svého naplnění, jež nakonec povede k dramatickému rozřešení nevídané krize, jejímiž jsme nyní svědky. Jen Bůh ví, jak v té chvíli bude vypadat Církev a svět.
Překlad: D. Grof