středa 29. června 2016

Komuniké generálního představeného FSSPX (2016)

 
Komuniké generálního představeného FSSPX (2016)
29. 6. 2016
 
Na závěr setkání hlavních představených Bratrstva sv. Pia X., které se konalo ve Švýcarsku 25.-28. června 2016 přednesl generální představený následující komuniké:
Účelem Bratrstva sv. Pia X. je především formování kněží, což je základní podmínka pro obnovu Církve a pro obnovu společnosti.
  1. Ve velkém a bolestném zmatení, které v současnosti vládne v Církvi, vyžaduje hlásání katolické nauky odmítnutí omylů, které si do ní našly cestu a jsou bohužel podporovány velkým množstvím duchovních včetně samotného papeže.
  2. Bratrstvo sv. Pia X. v současném stavu vážné nouze, který mu dává právo a povinnost poskytovat duchovní pomoc duším, jež se na něj obracejí, primárně neusiluje o kanonické uznání, na něž má jako katolické dílo právo. Má jen jedno přání: věrně přinášet světlo dvoutisícileté Tradice, které ukazuje jedinou cestu, jež se má následovat v tomto věku temnoty, v němž kult člověka nahrazuje uctívání Boha ve společnosti i v Církvi.
  3. „Obnova všeho v Kristu“ zamýšlená svatým Piem X. po vzoru sv. Pavla (srov. Efes. 1:10), se nemůže uskutečnit bez podpory papeže, který hmatatelně upřednostňuje návrat k posvátné Tradici. Během čekání na tento požehnaný den zamýšlí Bratrstvo sv. Pia X. znásobit své úsilí ustavit a šířit, za pomoci prostředků, jež mu Boží Prozřetelnost dává, společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista.
  4. Bratrstvo sv. Pia X. se modlí a činí pokání za papeže, aby měl sílu hlásat katolickou víru a mravy v jejich celosti. Tím způsobem uspíší vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, jež si vroucně přejeme, když se blížíme stému výročí zjevení ve Fatimě.
Biskup Bernard Fellay, generální představený Bratrstva sv. Pia X.
Écône, 29. června 2016
Svátek svatých apoštolů Petra a Pavla
 
Zdroj: DICI
Překlad: D. Grof