neděle 20. prosince 2015

Komentář Eleison CDXL – Přicházející Vykupitel (2015)
Komentář Eleison CDXL – Přicházející Vykupitel (2015)

(440)

19. prosince 2015


PŘICHÁZEJÍCÍ VYKUPITEL

Jaký kontrast dnes existuje mezi vánoční scénou v kdysi křesťanských národech a proroctvími o Vykupiteli, který má přijít, jež jsou rozptýleny ve Starém zákoně! Je to kontrast mezi počátkem a koncem těchto národů. Byl to příchod Krista, připravovaný Židy více než dva tisíce let, jenž skrze svou Církev zformoval tyto národy (pohany), aby převzaly Boží službu, když se Židé záhadně rozhodli se ji vzdát. Dnes je konec času těchto národů, protože ony nyní jako další opouštějí Boha. Připomeňme si skrze náhodný výběr ze stovek vykupitelských citátů ve Starém zákoně slávu a nesmírnou velikost Vykupitelova poslání a závažnost toho, že se k němu otáčíme zády:

1 David (1000 př. Kr.) – Židé se zřeknou Vykupitele (Ž XXI, 7-8). On obrátí pohany (Ž XXI, 28). Bude zrazen učedníkem (Ž XL, 10). Bude vysmíván při svém utrpení (Ž XXI, 7-9). Jeho nepřátelé probodnou Jeho ruce a Jeho nohy a budou metat los o jeho roucho (Ž XXI, 17, 19). Dají Mu pít ocet (Ž LXVIII, 22).

2 Izajáš (720 př. Kr.) – Vykupitel obrátí národy (II, 2-3). Bude narozen z panny (VII, 14). Jako dítě bude uctíván králi (IX, 6-7). Bude mít předchůdce; předchůdce bude pro Něj připravovat lid (XL, 3-4). Bude mírnost sama (XLII, 1-3). Bude mužem soužení (LIII, 3). Dá svůj život, aby odčinil naše hříchy (LIII, 5). Nikdy si nebude stěžovat (LIII, 7). Bude se zdát být lotrem (LIII, 12). Bude vládnout světu (LV, 5). Jeho Církev, Jeho nevěsta, mu dá mnoho dětí (LXVI, 18-23).

3 Ozeáš (600 př. Kr.) – Vykupitel se na příkaz Svého Otce vrátí z Egypta (XI, 1). Obrátí národy (II, 19-24). Židé budou rozptýleni po světě, protože Jej zavrhli (IX, 17).

4 Micheáš (600 př. Kr.) – Vykupitel se narodí v Betlémě a bude Bohem i Člověkem (V, 2). Obrátí národy (IV, 2-3). Bude naším smířením (VII, 18-20).

5 Jóel (600 př. Kr.) – Vykupitel sešle Ducha Svatého na Svou Církev a věřící budou prorokovat (II, 28-29). Vykupitel přijde Mocí soudit svět (III, 2).

6 Jeremiáš (600 př. Kr.) – Vykupitelovo narození bude známé vražděním neviňátek, pro něž budou jejich matky prolévat slzy (XXXI, 18). Obrátí národy a ustanoví novou smlouvu s lidem, dokonalejší než první (XXXI, 31-34).

7 Ezechiel (580 př. Kr.) – Vykupitel bude z rodu Davidova (XVII, 22). Obdrží korunu královského rodu Davidova (XXI, 27).

8 Daniel (500 př. Kr.) – Vykupitel přijde ve 490 letech od nařízení znovu vybudovat Jeruzalém po babylonském zajetí. Znovu ustanoví vládu ctnosti; bude Židy zavržen a usmrcen; chrám a město Jeruzalém budou zničeny; Židé budou ve stavu sklíčenosti do konce času (IX, 24-27).

Znovu si číst tyto citáty, znamená připomínat si, jak neoddělitelný byl Vykupitel od svého lidu, Židů, a jak se od něj přesto od té doby oddělili. Skrze něj Bůh pozvedl nový lid, vyvolený skrze víru namísto rasy, a nyní se tento lid také utápí v materialismu. Hospodine, dej nám v tuto roční dobu rozpomenout se, jak změnil svět, a jak se bez něj katastrofálně obrací zpět.

Kyrie Eleison


Překlad: D. Grof