neděle 1. listopadu 2015

O blahořečení a svatořečení svatých (1901)O blahořečení a svatořečení svatých (1901)
Na den všech svatých
Obsah: Dnes nemohu mluviti o jednotlivých svatých, nýbrž o všech, poněvadž jest svátek všech svatých; společné jest všem, že jsou prohlášeni za blahoslavené nebo za svaté; proto: O blahořečení a svatořečení svatých: 1. Co jest blahořečení, co svatořečení, jak se liší; 2. kdo má právo prohlásiti za blahoslaveného a za svatého; 3. spůsob, jak se tento posvátný úkon děje. – Ctěme svaté a vzývejme je, ale, což nejdůležitější jest, následujme jejich ctností!
Neškoďte zemi a moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme služebníků Boha našeho na čelích jejich. (Zjev. sv. Jana 7, 3).
Dnes nebudu a nemohu mluviti o jednotlivých svatých a světicích Božích, nýbrž dnes musím mluviti o všech. Vždyť nekonáme památku jednotlivých svatých, nýbrž konáme památku všech svatých. Jako nám miláček Páně svatý Jan připomíná mnoho tisíc poznamenaných čili vyvolených ze všech pokolení lidu israelského, tak nám připomíná církev svatá dnes zástupy svatých a světic Božích ze všech národů, věků, stavů a povolání. Proto slove svátek dnešní všech svatých. Miláček Páně svatý Jan praví, že viděl čtyři anděly, kterýmž dovoleno bylo, aby škodili zemi a moři a všemu, co na nich jest; ale že viděl také anděla pátého, kterému bylo Bohem přikázáno, aby poznamenal na čele ty, kterýmž oni čtyři andělé zlí uškoditi nesměli, a že tudíž musili počkati se zlým dílem svým tak dlouho, až anděl poznamená čela vyvolených. Bylo pak těchto vyvolených a proto také poznamenaných na tisíce.
Avšak jako dal Pán Bůh svým andělem v tomto vidění poznamenati čela těch, které si vyvolil, které také zachránil, kterým nebylo uškozeno, kteří přes hroznou spoustu, která se stala na moři i na zemi, zachráněni byli: tak činil a činí vždycky. Vždy dával zvláštními znameními najevo, kdo z lidí zvláštním spůsobem zachráněn a vyvolen byl; vždy dokazoval obzvláště zázraky, kdo došel blaženosti věčné, a koho tudíž jako svůj vzor následovati můžeme a máme. Církev svatá si pak těchto znamení dobře všímala, náležitě je vyšetřovala, na základě těchto zázraků rozličné vyvolené Páně za blahoslavené nebo za svaté prohlašovala nebo prohlašuje dosud.
A to jest, drazí v Kristu, společno těm všem svatým a světicím Božím, jichž památku slavíme dnes; a proto abych učinil dle úmyslu svaté církve a promluvil o pravdě, která se netýká jen některých svatých, nýbrž vztahuje se na všecky, promluvím o blahořečení a svatořečení v církvi katolické.
1. Nejprve se tažme, co jsou tyto posvátné a velmi důležité úkony, a jak se od sebe rozeznávají, abychom také věděli, kdo jest blahoslavený a kdo svatý, a jak se oba navzájem liší. Blahořečení, jak již jméno samo naznačuje, jest ten úkon církevní, kterým některý zemřelý člověk prohlášen jest církví za blahoslaveného; svatořečení pak jest podobný úkon posvátný, kterým prohlášen jest za svatého. V prvém i v druhém případu prohlašuje církev, že blahoslavený a světec Páně požívají blaženosti věčné. Poněvadž pak blaženosti věčné možno dosíci jen životem ctnostným, dokazuje církev svatá obojím prohlášením, že blahoslavený nebo světec žili ctnostně.
Avšak ku blahořečení a svatořečení nepostačuje ctnost jen obyčejná, nýbrž jest potřebí ctnosti zvláštní, která se nazývá ctností hrdinskou, a záleží v tom, že jí člověk nad lidi ostatní vyniká, a k nejvyšší, pokud člověku možno jest, dokonalosti dospívá. Tímto spůsobem musí jak blahoslavený, tak svatý vynikati obzvláště v ctnostech Božských, ve víře, v naději a lásce, dále ve ctnostech stěžejných: opatrnosti, střídmosti, spravedlnosti, síle čili statečnosti. Má pak vynikati v každé z těchto ctností dle poměru a povolání, ve kterém žil. Tak byl-li v úřadech nebo důstojnostech duchovních nebo světských, jedná-li se tedy na příklad o blahořečení nebo svatořečení papeže, biskupa, císaře, krále a podobně, jest třeba dokázati, že vynikal nad jiné lidi spravedlností, kterou hájil a konal všude; dále že vynikal skromností, pro kterou po důstojnostech nejen netoužil, jich nevyhledával sám, nýbrž přijal je hlavně proto, že k nim byl jinými povolán, a takřka donucen; dále, že obzvláštním spůsobem horlil o čest a slávu Boží a o rozšíření a zachování svaté Církve. A podobně v povoláních jiných.
Avšak poněvadž rozhodné svědectví o tom, zdaž si někdo hrdinskými ctnostmi zasloužil život věčný a zdaž proto jest skutečně vzorem, který mohou a mají lidé následovati, aby dosáhli života věčného, spůsobem nejspolehlivějším může podati jediný Bůh, proto kromě svědectví lidského žádají se ku prohlášení jak za blahoslaveného, tak za svatého také svědectví Boží; a těmi jsou zázraky. Proto druhý požadavek ku prohlášení za blahoslaveného a za svatého jsou pravé a skutečné zázraky a to pro každý případ nejméně dva. – Žádá se těchto zázraků z té příčiny, poněvadž má býti Bohem dokázáno, že ctnosti připomenuté jsou hrdinské, a že sám Bůh představuje blahoslavence nebo světce jako vzor ctnosti. Vždyť si nesmíme mysliti, že požívají blaženosti nebeské jenom ti lidé, kteří jsou od církve prohlášeni za blahoslavené nebo za svaté.
Kolik tisíc milionů lidí by v tom případě zahynulo, a zajisté nesmírně větší část lidí by byla v pekle než v nebi. Avšak ti všichni dospěli k blaženosti věčné jen ctnostmi řádnými, obyčejnými: vykonali tolik, čeho bylo potřebí, ale zvláštními vzory nebyli, a proto jich ani Bůh jako vzorů věřícím zde na zemi nepředstavuje. – Proto třeba rozeznávati rozličné druhy těch lidí blažených, kteří se s Kristem Pánem, s Jeho přesvatou Matkou a se svatými anděly radují v nebesích. Jsou to předně ti, kteří v milosti Boží zemřeli, a po smrti přišli buď na čas do Očistce anebo ihned do nebe, ale ctnostmi hrdinskými nevynikali; řekl bych, že jest to nejnižší stupeň oslavenců Páně, ačkoliv i o těch platí slova Ducha svatého, že požívají takové blaženosti, že jí ani oko nevidělo, ucho o ní neslyšelo, ano že člověk si jí ani představiti nemůže.
Od nich rozeznávají se lidé, kteří zemřeli v pověsti svatosti, to jest, kteří vynikali obzvláštními, hrdinskými ctnostmi nad jiné tak, že lidé obecně tvrdí nebo věří, že svatými jsou, ano na jejichž přímluvu i zázraky se staly, což vše dosud však úředně vyšetřeno a dokázáno není, ale dějí se k tomu již přípravy, nebo časem se tak stane. Lidé takoví slovou sluhové a služebnice Boží. Je-li úředně vyšetřeno, že vynikali hrdinskými ctnostmi, ale o zázracích šetření se dosud nestalo, slovou ctihodnými. Nad ty nade všecky pak vynikají blahoslavení a svatí, které církev na základě důkladného vyšetřování za takové prohlásila.
Poznáváme tudíž, že jak blahořečení tak svatořečení jest rozsudek církve, že některý její úd vynikal hrdinskými ctnostmi, a že Bůh na jeho přímluvu vykonal zázraky, z čehož právem máme uzavírati a věřiti, že požívá blaženosti věčné, a že, když budeme jeho příkladu následovati, můžeme dojíti života věčného také sami. Mimo to těmato oběma posvátnýma úkony církev buď dovoluje nebo přikazuje, abychom blahoslaveného nebo svatého náležitě ctili a taktéž buď dovoluje nebo přikazuje, abychom ho v potřebách svých vzývali o pomoc.
Jaký jest tedy rozdíl mezi blahoslavencem a světcem? Že se rozeznávají, patrno již z toho, že mají různá jména; neboť kdyby se ničím nelišili, musili by míti totéž jméno. Rozdíl ten záleží v tom, že blahořečení aspoň nyní předchází, svatořečení pak následuje. Avšak jsou ještě jiní a mnozí rozdílové, a to vzhledem na šetření, vzhledem na zázraky, vzhledem na výrok římského papeže a vzhledem na věřící.
Vzhledem na setření. Neboť prohlášení za blahoslaveného předchází vyšetřování jen dvojí, totiž od biskupa diecése, pro kterou má býti sluha Boží prohlášen za blahoslaveného, a v Římě. Na obou místech ovšem se vyšetřují hrdinské ctnosti nebo, má-li býti za blahoslaveného prohlášen mučedník, mučednictví a udané zázraky zvlášť. Má-li však býti blahoslavený prohlášen za svatého, nepostačí toto vyšetřování, nýbrž jest potřebí vyšetřování nového na obou místech.
Vzhledem na zázraky. Neboť ku prohlášení za blahoslaveného postačují vyšetřené a dokázané zázraky aspoň dva; ku prohlášení za světce jest potřebí nových dvou zázraků, které následovaly po prohlášení za blahoslaveného.
Jest rozdíl vzhledem na římského papeže a vzhledem na věřící. Neboť tím, když jest některý sluha Boží prohlášen za blahoslaveného, římský papež jeho úctu v míře ovšem obmezené pro některou diecési, nebo pro některý řád, nebo i pro celou církev, dle toho jak bylo žádáno, jen povoluje; avšak když prohlašuje blahoslaveného za světce, tím úctu jeho pro celou církev nařizuje; proto když věřící ctí a vzývají blahoslaveného, činí to, co jest jen dovoleno; když však ctí a vzývají světce, konají to, co jest nařízeno.
K úctě světců církví slavně prohlášených náleží následujících sedm takřka částí: a) světec Boží má býti jako světec uznán v celé církvi, ne tudíž jen v části; b) může býti veřejně při společných modlitbách církevních za pomoc vzýván; c) jest dovoleno k jeho úctě zřizovati oltáře a stavěti chrámy v celé církvi; d) konají se k jeho uctění církevní hodinky a obětuje se mše svatá; e) koná se výroční jeho památka na některý den v roce; f) mohou býti vystaveny veřejně i v chrámu Páně jeho obrazy nebo sochy s odznakem svatosti, to jest se září kolem hlavy; g) jeho tělo nebo ostatky mohou býti vystaveny veřejně k uctění. Při prohlášení za blahoslaveného nejsou povoleny tyto všecky části úcty, nýbrž jenom některé, a nejsou povoleny pro celou církev nýbrž pravidelně jen pro některé části nebo pro některé řády, které za toto dovolení žádaly.
Poznáváme tudíž, že svátkem dnešním oslavujeme všecky obyvatele nebeské říše kromě andělů, ku kterýmž obyvatelům náležejí světci Páně, jejichž svatost Bůh neosvědčil zázraky, kteří nevynikali ctnostmi hrdinskými, sluhy a služebnice Boží, ctihodné Páně, blahoslavence a světce církví prohlášené. Tak poznáváme to výtečné vojsko nebeské, které přemohlo svět, tělo a ďábla a nyní požívá blaženosti věčné, volajíc k nám pozemšťanům: „Následovníky našimi buďte, jako my jsme následovníky Kristovými; bojujte statečně, jako my jsme bojovali, a zvítězíte, jako my jsme zvítězili; nebojte se namáhání, nemějte žádný boj za těžký, neboť Bůh bojuje s vámi, a koruna, která vám jest připravena, jest tak slavná, že krása i té nejnižší přesahuje veškeré pomyšlení lidské!“
2. Avšak sestupme myslí svou s nebe na tuto zemi, na to bojiště a tažme se, kdo má právo prohlašovati rozličné sluhy Páně za blahoslavené a za svaté. Jest pravda, že světcem Božím se vlastně činí každý člověk sám s milostí Boží. Jest dále také pravda, že zázraky na přímluvu svatých činí jediný Bůh. Proto blahoslavenými a svatými se činí lidé sami s pomocí Boží. Avšak jest otázka přece důležitá, komu přináleží pronésti rozhodný soud o tom, že někdo vynikal hrdinskými ctnostmi, a že události, které se na jeho přímluvu staly, jsou pravé a skutečné zázraky? Neboť to znamená vlastně prohlásiti někoho za blahoslaveného nebo za svatého.
Z počátku náleželo toto právo biskupům, pak arcibiskupům. Ti dali vyšetřiti, jestli skutečně ctnosti, které se některému zemřelému přičítaly, byly opravdu hrdinské, a zdaž zázraky, o kterých se tvrdilo, že se staly na jeho přímluvu, jsou pravé. Často byl výsledek tohoto vyšetřování přednesen na církevním sněmu, který byl právě slaven, a tam byl také pronesen rozsudek, má-li býti sluha Boží ctěn jako blahoslavený, nebo blahoslavený jako světec. Velmi často žádán byl za rozhodnutí římský papež. A poněvadž v prvních dobách církve prohlašováni byli za světce hlavně svatí mučedníci, kteří právě tím, že za Pána Ježíše prolili svou krev, dokázali k Němu svou hrdinskou lásku, a poněvadž při vyšetřování mučednictví bylo potřebí dobře znáti příčinu a průběh celého mučení; ustanovili římští papežové a jiní biskupové zvláštní duchovní, kteří způsoby mučení a smrti jednotlivých svatých mučedníků pilně a svědomitě zaznamenávali. Tyto jejich zápisy byly o výroční památce svatých mučedníků veřejně ve shromáždění křesťanů při službách Božích předčítány, a tak svatí mučedníci nabádali po smrti svým příkladem mocně k následování.
Avšak poněvadž lidé mohou zneužíti věcí i nejsvětějších a pochybiti i tu, kde chyba jest velice zhoubná a hříšná, chybili někteří biskupové také v prohlášení za svaté, dovolujíce na přání neprozřetelného lidu nebo žadatelů jednotlivých, že byli ctění jako světci ti lidé, jejichž svatost nebyla dostatečně dokázána, a že byly uznány za zázraky události, které opravdu zázraky nebyly. Aby se podobné nesprávnosti neopakovaly, a aby se vše dříve náležitě vyšetřilo, než jest některý zemřelý prohlášen za svatého, prohlásil nejprve roku 1170 papež Alexandr III., že budoucně nesmí býti nikdo ctěn jako světec Boží, jehož úctu nepovolí a neschválí římský papež; a od té doby náleží právo prohlašovati za blahoslavené a za svaté římskému papeži. Když pak během času někteří biskupové chtěli se navrátiti ku starému obyčeji, papež Urban VIII. roku 1654 slavně zakázal ctíti jako blahoslavence a světce ty zemřelé, o kterýchž tak neprohlásil římský papež, vyjma, že by tato úcta byla od dob nepamětných nebo že by trvala aspoň sto roků. A od té doby náleží právo blahořečení a svatořečení tak výlučně římským papežům, že kromě nich nemůže nikdo jiný ani celý sbor kardinálu nikoho prohlásiti za blahoslaveného ani za svatého, a kdyby tak učinil, bylo by toto prohlášení neplatné. – Jest to docela správné. Vždyť úcta blahoslavených a svatých náleží ku věcem v církvi velmi důležitým, proto rozhodnutí o tom, zdaž někdo vynikal ctnostmi takovými, že může býti vzorem na cestě do života věčného, a že Bůh na jeho přímluvu učinil pravý zázrak, tak že se věřící mohou ve svých potřebách k němu utíkati o pomoc, náleží dojista komu Kristus Pán přede všemi slíbil svou pomoc a svou ochranu, tak že nebude moci poblouditi, ano že bude moci v pravdě utvrzovati docela jiných, a to jest římský papež. – Nečiní tak římští papežové z popudu vlastního; nýbrž teprve tu, když jsou z různých stran žádáni, povolují nebo nařizují přísné vyšetřování, a je-li výsledek tohoto šetření příznivý, úctu buď dovolují, nebo přikazují.
Z toho poznáváme, jak lživá a nespravedlivá jest výtka římským papežům, že činí světce Páně. Svatým se učiní s pomocí Boží každý člověk sám, a že takovým jest, dosvědčuje zázraky sám Bůh, ano jediný Bůh, poněvadž kromě Něho nikdo jiný nemůže činiti zázraky pravé. Římští papežové pak na žádost věřících po přísném vyšetřování jen pronášejí rozsudek, jsou-li některé ctnosti opravdu ctnosti hrdinské, a jsou-li udané zázraky pravé. Více římští papežové nikdy nečinili a nečiní. A kdo se s pomocí Boží neučiní světcem sám, a o kom tyto zázraky nedosvědčí Bůh, toho žádný římský papež nemůže učiniti blahoslaveným a tím méně svatým.
3. Uvažujme ještě konečně aspoň v krátkosti o spůsobu, jak se blahořečení a svatořečení děje; seznáme i tu mnohé potěšitelné pravdy, které nás povzbudí ku vděčnosti za to dobrodiní Boží, že jsme údy pravé církve Kristovy.
Vzhledem na spůsob, jak se tento posvátný úkon děje, třeba činiti rozdíl mezi svatými mučedníky a jinými svatými. Z počátku ctili katoličtí křesťané jako světce svaté mučedníky. Nelze se tomu diviti; neboť svatí mučedníci právě tím, že za Krista Pána a Jeho svaté učení prolili krev, ano i život obětovali, dokázali nejzřetelněji svou hrdinskou lásku ku Kristu Pánu, a tudíž také dosvědčili, že jsou nejvznešenějšími vzory, které můžeme a máme následovati. Proto jedná-li se o blahořečení nebo svatořečení mučedníka, vyšetřuje se, bylo-li toto mučednictví pravé, nebyla-li smrt následek nějaké zatvrzelosti nebo zaslepenosti. Proto se vyšetří příčina, proč byl domnělý svatý mučen, a spůsob, jak byl mučen, jakož i spůsob, jak mučení své snášel. – Při jiných svatých se nejprve vyšetří, zdaž skutečně vynikali hrdinskými ctnostmi. Na to se vyšetřují zázraky, které musí býti nejméně dva pravé. Také jest třeba vyšetřiti, nebyl-li tento domnělý sluha Boží ctěn úctou náboženskou ze vzdoru proti svaté církvi. Toto všecko šetření vykoná biskup té diecése, ve které sluha Boží žil a zemřel. Poněvadž toto všecko nepostačí, nýbrž celá záležitost musí býti zaslána k novému prozkoumání do Říma. Každý se ihned domyslí, že úřadové, kteří se tímto vyšetřováním obírají, dají si na všecko dobře pozor, aby nebyli usvědčeni z neopatrnosti nebo z přenáhlenosti nebo z nevědomosti. Je-li výsledek tohoto vyšetřování příznivý, zašle se ku dalšímu zkoumání do Říma, spolu se žádostí, nebo žádostmi, aby byl sluha Boží prohlášen za blahoslaveného. Tam pak ustanoven jest zvláštní komisař, jehož úlohou jest, vypsati ze zaslaných listin všecky možné důvody a námitky, které by byly proti blahořečení. Za tím účelem zkoumá také spisy, jestli sluha Boží některé psal. Je-li výsledek tohoto vyšetřování příznivý, odevzdá se vše Apoštolské Stolici. To se může státi nejdříve jedenáctého roku po smrti sluhy Božího. Ukáže-li se, že není v celém jednáni překážek, aby byl sluha Boží prohlášen za blahoslaveného, vyšetřuje se dále, jsou-li náležité důkazy, aby se tak stalo, zejména vynikal-li opravdu hrdinskými ctnostmi, a vykonal-li na jeho přímluvu Bůh aspoň dva pravé zázraky. Ctnosti a zázraky vyšetřují se odděleně, a jedno i druhé ve třech rozličných zasedáních. To však se může státi krom mimořádně důležitých a zřetelných a patrných důkazů teprve padesátého roku po smrti sluhy Božího. Dokáže-li se, že jsou pravé a skutečné důvody pro blahořečení, pronáší svatý Otec za obřadů velmi slavných po vzývání Ducha svatého toto důležité rozhodnutí. – Má-li býti později blahoslavený prohlášen za světce, musí se podobné šetření ve všech svých částech opakovati a mimo to se žádají i nové dva zázraky po blahořečení.
Z toho poznáváme, že proces blahořečení a svatořečení trvá po dlouhá léta, a že se odkládá, pokud možno nejdéle. Účelem tohoto průtahu jest, aby se ukázalo, že důvěra a úcta v křesťanském lidu k tomu, kdo má býti prohlášen za blahoslaveného nebo za světce, neklesá, nýbrž že trvá stále, ano že snad docela roste; mimo to vyčkává se v této dlouhé době, zdaž nedá sám Bůh důkazy, že sluha Boží, o jehož blahořečení se jedná, nebo blahoslavený, jenž má býti prohlášen za světce, tohoto vyznamenání zasluhují, čili zdaž Bůh nevykoná na přímluvu jejich zázraky.
Tím jsem vám, nejmilejší, naznačil aspoň v krátkosti ty rozličné stupně dokonalosti, na kterých se nacházejí ti vyvolení Páně, které dnes oslavujeme slavností společnou, a naznačil jsem také aspoň v krátkosti obřad blahořečení a svatořečení. Z celého poznáváme, že církev svatých nedělá, nýbrž že se svatým musí učiniti s pomocí Boží každý člověk sám. Církev také svatým zázraků nepřičítá, nýbrž zázraky na přímluvu svatých koná a může konati jediný Bůh. Proto prohlašuje-li církev čili určitěji svatý Otec někoho za blahoslaveného nebo za svatého, dosvědčuje tím jenom, že člověk ten vynikal hrdinskými ctnostmi, že Bůh na jeho přímluvu vykonal zázraky pravé, a že tudíž právem z toho můžeme a máme uzavírati, že požívá blaženosti věčné, ze kteréž příčiny jej máme také jako světce ctíti a můžeme jej ve svých potřebách vzývati o pomoc. Vidíme tudíž, že světce Páně uctil vlastně sám Bůh, an na jejich přímluvu vykonal a koná zázraky, a že je ctí celá církev. Hle! Nejmilejší, k svatosti jsme povoláni také my všichni bez rozdílu; všichni máme a všichni také můžeme svatými se státi. Svatí a světice Boží byli lidé jako my ve všem nám podobní. Budeme-li následovati příkladu jejich, dojdeme dojista cíle svého jako oni. Proto budiž výsledkem našeho dnešního rozjímání pevné předsevzetí, že budeme svaté ctíti a že je budeme ve svých potřebách také vzývati o pomoc; avšak že také nezapomeneme nikdy na svou povinnost nejdůležitější, abychom vždy následovali ochotně jejich příkladu, a tak se s nimi jednou shledali v nebesích. Amen.
Zdroj: P. František Šulc, Knihovna sv. Vojtěcha, 1901, str. 606
Zpracoval: Jakub Albert