neděle 27. září 2015

Komentář Eleison CDXXVIII – Evropo, vzbuď se (2015)


Komentář Eleison CDXXVIII – Evropo, vzbuď se (2015)
(428)
26. září 2015
 
EVROPO, VZBUĎ SE

Jestliže se někteří čtenáři ještě nevzbudili, probuďme je. Zpráva z před několika dnů od jednoho čtenáře v Německu vypráví o novinkách, o nichž se nikdy neinformuje v našich odporných médiích, odporných právě proto, že říkají tolik lží a tak málo pravdy (nejsme to však my, lid, kdo je hlavně zodpovědný za svá média...?).
„Německo, Rakousko a sousední země na jihovýchod zažívají posledních několik měsíců agresivní invazi cizinců maskovaných za „uprchlíky“, z nichž velká většina jsou mladí muži natěšení na boj. Ministerský předseda Bavorska Seehofer, který vypadal bledý jako stěna, řekl minulou neděli v lokální televizi, že zákon a pořádek jsou na pokraji kolapsu. Přesto naše loutkové vlády a naše masmédia ve službách nepřátel Boha podporují tuto invazi všemi prostředky, které mají k dispozici, včetně zneužitých státních sil jako jsou policie a armáda. Tyto loutky také lžou v tisku, aby skryli tuto invazi před lidem a tak způsobily tolik škody, kolik je jen možné.
„Mnoho lidí stále spí, ačkoliv stále více rolníků tady kolem i jinde otevřeně hovoří o občanské válce. V odlehlých oblastech Bavorska se věci zastavují. Místní obyvatelé a zboží se již nemohou pohybovat nebo jen s dlouhými zpožděními. O hordách vetřelců – ještě neseskupených dohromady – které se volně potulují krajinou a kradou, nevypustí masmédia ani slovo. Místní autority – pod příkazy shora – ztratily všechnu vládu a policie radí šikanovanému obyvatelstvu, aby se o sebe postaralo samo a eventuálně zformovalo občanskou domobranu – poté, co jsme byli před pár lety zcela odzbrojeni.
„Chorvatsko se dovolává mobilizace své armády, která všude povstává. Chci vědět, co mohu udělat na místní úrovni, ale obávám se, že většina mých krajanů stále nemá žádnou představu o tom, co se děje. Jestliže se alespoň určitý počet z nich vzbudí, budou bojovat jako lvi, což je důvod proč naše takzvaná vláda, a nepřátelé Boha, kteří ji kontrolují, lžou a klamou na všech úrovních, aby oddálili tuto chvíli probuzení. Bude to zlé...“ (Konec čtenářovy zprávy)
Stav nouze popsaný zde se samozřejmě nevztahuje jen na Německo. Podobná pohroma postihuje také mnoho jiných západních národů. Je to neuvěřitelné, dokud se na to člověk nepodívá z náboženského pohledu. A pak to vše dává smysl. Podívejte se na celý žalm 105 (106 dle nového číslování). Bůh dal Izraelitům dary a odpovídající odpovědnost, jíž se opakovaně zpronevěřili. Jestliže je miloval, nemohl je ponechat bez trestu (Žid. XII, 7-8). Zde jsou verše 35 až 41 tohoto žalmu, přizpůsobené naší vlastní době:
„A křesťané se smísili s pohany a naučili se jejich skutkům. Uctívali jejich modly materialismu, a ty se jim staly léčkou. Obětovali své syny i své dcery zlým duchům antikoncepce a potratu. Prolévali nevinnou krev, krev svých synů a dcer, které obětovali sebestředným, rozkoše vyhledávajícím modlám. Země byla poskvrněna krví, znečistili se svými skutky a zpronevěřili se svou elektronikou. Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu a zošklivil si své dědictví. Proto je vydal do moci jejich odvěkých nepřátel; vládli jim ti, kteří křesťany nenáviděli po 2000 let a 1400 let nad nimi měli nadvládu.“
Katastrofa Evropy nastala s Božím svolením. Řešením je samozřejmě návrat k Bohu: verš 44 –„Ale shlédl na jejich soužení, když slyšel jejich prosbu.“ (46) Vzbudil k nim soucit u všech, kteří je přivedli do zajetí. (47) Vysvoboď nás, Hospodine, náš Bože a shromáždi nás z pohanských zemí...“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof