pondělí 16. února 2015

Komentáře P. Fuchse k „Děsivému rozhovoru“ (2015)

 
Komentáře P. Fuchse k „Děsivému rozhovoru“ (2015)
Poznámka vydavatele: V článku níže představujeme stručné komentáře P. Martina Fuchse, švýcarského kněze hnutí Odporu v současnosti sídlícího v Aigenu v Rakousku, k velmi diskutovanému rozhovoru, který poskytnul P. Pfluger, první asistent FSSPX. Český překlad rozhovoru P. Pflugera lze nalézt zde.
 

***
Ad otázka č. 1:
Když posloucháme kázání a přednášky arcibiskupa Lefebvra, musíme si uvědomit, že generální dům FSSPX jde jinou cestou, než nám ukázal náš zakladatel. To je dosti smutné a proto mnoho kněží a věřících odešlo. Většina z nich však nehledá novou cestu a nekritizuje našeho zakladatele. Právě naopak, chtějí mu zůstat věrní.
Ad otázka č. 2:
Věřící, kteří opustili Bratrstvo, nechtějí být něčím zvláštním. Není to otázka toho, být lepšími katolíky. Je to otázka katolické Víry a zachování katolické Víry.
Arcibiskup Lefebvre chránil Bratrstvo, což současní představení nečiní. Poslušnost není absolutní, ale relativní. Poslušnost musí směřovat k dobru, jinak není ctností.
Proč byl arcibiskup Lefebvre v 70. letech 20. století neposlušný vůči papeži? Měl k tomu své důvody! Chtěl zachovat katolickou Víru.
Ad otázka č. 3:
Otec Pfluger říká, že deklarace generální kapituly FSSPX nejsou neomylnými dokumenty. Je to otázka neomylnosti nebo ne? Každá generální kapitula zavazuje představené následovat rozhodnutí kapituly. Je zřejmé, že současní představení nenásledují rozhodnutí z roku 2006!
On říká, že si v roce 2006 žádný představený neuměl představit, že Svatý stolec by sňal exkomunikace z roku 1988 nebo že by papež vyhlásil, že „stará mše“ nebyla nikdy zrušena.
Je něco neobvyklého a mimořádného říkat pravdu? Otec Pfluger činí dojem, že je to něco velmi zvláštního!
Co se týká exkomunikací, proč nepožádali o vyhlášení jejich neplatnosti? Řím by to jistě neučinil! Nyní však Bratrstvo sv. Pia X. muselo připustit, že exkomunikace byly platné.
Řím se neobrátil. A nemá žádný úmysl se obrátit! Římané vždy žádali tytéž podmínky: přijmout Druhý vatikánský koncil a nové svátosti.
Benedikt XVI. nikdy neslavil veřejně starou mši. Nedovolil ani starou mši po celý Svatý týden! Dal stejná prává staré mši? Pro něj je to jasné: Tradice a Druhý vatikánský koncil jsou ve stejné linii. Proto nedovolil slavit starou mši bez nové mše.
A papež František byl vysvěcen v roce 1969, právě když byla zavedena nová mše. Pravděpodobně tridentskou mši nikdy neslavil.
Když se podíváme na rozhodnutí ze setkání v Římě z minulého podzimu a když vidíme, jak je zavádějí do praxe, nemůžeme si představit obrácení. V rakouských klášterech dávají požehnání rozvedeným a znovu sezdaným párům (například v Seitenstettenu), v Německu žehnají také homosexuálním párům (například v Heimstettenu poblíž Mnichova).
Ad otázka č. 4:
Jasný jazyk je formou, jak učit pravou Víru. Avšak v dokumentech Druhého vatikánského koncilu dávají přednost dvojznačnému jazyku, např. „subsistit in“. Proto byli tradiční katolíci proti novotám: nová slova pro novou víru!
To, co se dělo tehdy, se v Bratrstvu děje nyní.
Oni hovoří o snětí exkomunikací místo, aby žádali vyhlášení jejich neplatnosti.
Oni hovoří o „mši v mimořádném ritu“ – proč ne „mši v tridentském ritu“? Užívají dvojznačné slovo namísto jasného slova.
Ad otázka č. 5:
Otec Pfluger hovoří o pravé Víře vně Bratrstva. Jistě existuje mnoho věřících, kteří mají subjektivně dobré úmysly. Není to však o posuzování osobních úmyslů.
Proč arcibiskup Lefebvre vysvětil biskupy? Protože si byl jistý, že by člověk brzy kdekoliv na světě nemohl nalézt katolický seminář. Všechny semináře akceptují Druhý vatikánský koncil, používají nový katechismus, ekumenickou Bibli, novou liturgii!
Proč v roce 1987 během exercicií řekl kněžím: „Řím ztratil Víru.“?
A co definice nové mše? Proč považoval novou mši za nekatolický obřad? Proč biřmoval sub conditione věřící již biřmované v oficiální církvi? Protože nikde nemohli nalézt víru svého mládí!
Mnoho věřících se připojilo k Bratrstvu, protože si chtěli udržet katolickou víru, kterou přijali od svých rodičů. Ale nyní – po čtyřiceti, padesáti letech to vypadá, jako by mohli nalézt katolickou víru kdekoliv. Kde? V Bratrstvu sv. Petra? Nebo u více či méně konzervativního kněze, biskupa nebo kardinála, kteří všichni podepsali dokumenty Druhého vatikánského koncilu? Například otec Zimmer, kněz Bratrstva sv. Petra z Lince, říká svým věřícím, aby navštěvovali novou mši o nedělích, když nemohou přijet k němu. A před pár lety, když přijel místní biskup oficiální církve, aby biřmoval, tento kněz ve svém zpravodaji napsal: „Poté bude následovat mše svatá v řádném ritu.“
Aby kardinál Ratzinger „ochránil“ kněze před Tradicí, zavedl v roce 1989 Přísahu věrnosti obsahující nové Vyznání víry (česky zde).
Co se týče Vyznání víry, první a druhý článek tohoto dokumentu může být přijat, avšak třetí článek říká, že všichni kněží musí přijmout koncil a současné Magisterium Církve. (Arcibiskup Lefebvre to zmiňoval ve svém rozhovoru z 30. června 1988.)
V Paříži otec Pfluger řekl kněžím, kteří se obávali, že velký počet kněží opustí Bratrstvo v případě dohody s Římem: „Zaplníme tuto mezeru kněžími Bratrstva sv. Petra.“
Představení se chtějí připojit k modernistickému Římu. Myslí si, že mohou obrátit Řím zevnitř. Nepřemýšlelo však také Bratrstvo sv. Petra a ostatní společnosti Ecclesia Dei stejně? Jaká iluze!
Ad otázka č. 6:
Otec Pfluger říká, že od minulého koncilu se situace v Církvi vyvinula. Musíme zaujmout nové pozice. Nemůžeme popřít, že Bratrstvo musí zaujímat nové pozice, ale Řím se neobrátil a krize se zhoršila. Nicméně představení se chovají jako by se Řím již obrátil.
Náš zakladatel, arcibiskup Lefebvre, dal odpovědi na všechny otázky, na něž muselo Bratrstvo sv. Pia X. odpovědět v posledních 14 letech.
  1. Co si arcibiskup Lefebvre myslel o nové mši?
  2. Co si myslel o exkomunikacích?
  3. Co si myslel o nových vztazích s Římem?
  4. Co si myslel o čistě kanonickém řešení?
Kdyby nedal tyto odpovědi, představení by je museli hledat. On je však dal. Jeho řešení by ochránila Bratrstvo.
Proto představení ztratili důvěru. Nebyl to Odpor, kdo si vytvořil novou víru, byli to představení!
Zdroj: soukromý archiv překladatele
Překlad: D. Grof