sobota 5. července 2014

Komentář Eleison CCCLXIV – Kardinál Pie II (2014)


Komentář Eleison CCCLXIV – Kardinál Pie II (2014)
(364)
5. července 2014
KARDINÁL PIE II

Citát kardinála Pieho z minulého týdne (srovnej KE 363) pokračoval přesně následovně:
„Co mají všichni praví křesťané, všichni dobří lidé, všichni světci, všichni lidé s nějakou vírou a odvahou dělat v takové krajnosti, v tak žalostném stavu věcí, kdy převládlo zlo ve světě, který bude brzy pohlcen plameny? Když zápasí se situací zřetelně bezvýchodnější, než kdy jindy, s dvojnásobným úsilím skrze svou horlivou modlitbu, svou aktivní prací a svým neohroženým bojem, budou říkat: Ach, Bože, Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé jako v nebi tak i na zemi, přijď království tvé jako v nebi tak i na zemi, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Jako v nebi tak i na zemi! A stále si budou mumlat tato slova, zatímco sama země pod jejich nohama bude mizet.
„A jen jednou za čas, po děsivé vojenské katastrofě, celý římský senát a oficiální státní představitelé všech hodností byli viděni, jak vycházejí, aby se setkali s poraženým konzulem a blahopřáli mu k tomu, že neztratil naději v římskou republiku; stejně tak nebeský senát, všechny kůry andělů, všechny hodnosti blahoslavených vyjdou, aby se setkali se šlechetnými bojovníky Víry, kteří bojovali do hořkého konce a proti očekávání v naději věřili.
„A pak se onen nemožný ideál, že se vyvolení všech věků zarputile snažili, stane skutečností. Při tomto druhém a posledním příchodu Syn předá Království tohoto světa Bohu svému Otci, moc zla bude navždy svržena do hlubin propasti; cokoliv, co se odmítlo přizpůsobit a začlenit v Boha skrze Ježíše Krista skrze víru, lásku a poslušnost zákona, bude uvrženo do stoky věčné špíny. A Bůh bude žít a vládnout navždy, nejen v souladu se svou přirozeností a ve společenství tří Božských osob, ale také v plnosti Mystického Těla svého Vtěleného Syna a v naplnění společenství svatých!“
Milí čtenáři, mělo by teď být zřejmé, že kardinál Pie nebyl kvůli temnotě své vize budoucnosti žádným defétistou. I když naprosto jasně viděl lidsky beznadějnou situaci, do níž se lidstvo samo dostávalo, stejně jasně rozlišoval lidský pohled od Božího: mnoho lidí se v 19. století stavělo proti Všemohoucímu Bohu a stávalo se satanovými pěšáky a potravou pro jeho hrozivé peklo, nicméně se zároveň dosahoval nádherný Boží záměr, aby duše vyvolených, kteří se rozhodli milovat jej a sloužit mu, přišly do nebe. A skutečně, „těm, kdož milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím. VIII, 28).
V roce 2014 můžeme snadno pustit ze zřetele Boží záměr tím, že příliš lidsky přemýšlíme o zlu narůstajícímu všude kolem nás. Božím záměrem však není zachránit civilizaci, jestliže si ji lidé přejí zničit. Jeho záměrem je přivést duše do nebe skrze jeho Syna Ježíše Krista a tomuto záměru může docela dobře sloužit i zhroucení civilizace a všech pozemských přání a nadějí, aby přimělo rozum a srdce lidí povznést se nad světské ohledy. Bůh nás nestvořil jen pro tento krátký život, ani pro tento zkažený svět, „neboť zde nemáme trvalou vlast, ale hledáme budoucí“ (Žid. XIII, 14).
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof