středa 12. února 2014

Antikrist 3. část (1975)

 
Antikrist 3. část (1975)
Yves Dupont
Poznámka překladatele: Yves Dupont byl odborníkem na proroctví a Písmo svaté, autorem vynikající knihy Katolické proroctví: nadcházející trest. Tento esej sepsal v září 1975 a původně měl za cíl demonstrovat, že Antikrista nelze ztotožnit s nějakým společenským systémem (v Dupontově době s komunismem), ale že se jedná o konkrétního člověka.
***
 1.  „Jako v Kristu přebývala veškerá plnost Božství, tak v Antikristu plnost veškeré zloby: ne sice tak jako by jeho člověčenství bylo přijato ďáblem v jednotě osoby ... nýbrž protože mu ďábel ponoukáním dokonaleji vlije svou zlobu než všem ostatním. A podle toho všichni jiní zlí, kteří byli napřed, jsou jako jakýsi obraz Antikristův.“ (Summa III:8:8)
„Jest však věděti, že, ač taková díla démonů, která se nám zdají zázraky, nedosahují pravého pojmu zázraku, jsou přece někdy opravdové věci. Jako mágové Faraonovi skrze sílu démonů udělali pravé hady a žáby.“ (Summa II-II:178:1)
„Nebo lze říci, že všechna ona znamení, jež budou před soudem, počítají se do doby soudu, takže den soudu všechna ona obsahuje. Pročež, až znameními, jevícími při dni soudu, budou lidé poděšeni, přece než se ona znamení počnou objevovati, budou bezbožní věřiti ve svůj pokoj a bezpečnost, vidouce po smrti Antikristově, před příchodem Kristovým, že není ihned skonání světa, jak dříve mínili.“ (Summa, dodat. 73:1) (Sv. Tomáš Akvinský)
„Eliáš byl vyzdvižen do nebe vzduchového, ne však do nebe ohňového... a podobně ani Henoch, nýbrž byl unesen do pozemského ráje, kde se věří, že žije až do příchodu Antikristova.“ (Summa III:49:5)
 1. „Zločin Antikrista je dvojí: On je proti Bohu a staví se před Krista. V opozici vůči Bohu se staví nad skutečného Boha, na místo všech falešných bohů a dokonce odpírá účast lidí na Svaté Trojici. Pýcha Antikrista překonává pýchu všech jeho předchůdců a stejně jako Cézar a Král Tyru bude říkat, že je Bohem a člověkem, a takto se představující usedne v chrámu.“
Antikrist bude zničen duchem Kristových úst. To jest Duchem Svatým či Kristovým příkazem, na základě něhož jej Michael zabije na Olivové hoře, odkud Kristus vstoupil na nebesa, stejně jako byl Boží rukou zničen Julián (Apostata).
„Antikrist se bude těšit svobodné vůli, skrze niž bude působit ďábel, jako to bylo řečeno o Jidášovi: ´Vstoupil do něj Satan´, tj. tím, že jej podněcoval. Bude klamat světskou mocí i konáním zázraků. Ve věci světské moci říká sv. Jan (Zjevení XIII): ´Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta.´ Bude předstírat moc zázraků. ´Bude činit veliké zázraky a dokonce přiměje oheň padat na zemi´ (Dan XI) a tak povede mnohé do omylu a kdyby to bylo možné, i vyvolené´ (Mat 24).
„Jeho zázraky však budou lží. Nikdo nemůže vykonat skutečný zázrak proti víře, protože Bůh není svědkem nepravdy. Proto nikdo hlásající falešnou nauku nemůže činit zázraky, kdežto člověk žijící dobrý život by mohl.“ (Komentář v II Sol., II Lec. I-III) (Sv. Tomáš Akvinský)
 1. „Poté, co budou zabiti ti dva proroci (Henoch a Eliáš), bude Antikristu dána největší moc na zemi. Pak na ulice postaví kotle s vařícím obsahem a přivedou tam muže, kteří jsou známí jako křesťani, a jejich ženy a děti, aby si vybrali, buďto vyznat božství Antikrista a tím si zachovat svou rodinu a být odměněni bohatstvím a bydlením, nebo vyznat křesťanskou víru a tím zvolit smrt ve vařícím kotli. V důsledku toho ženy a jejich děti, které si vyvolí umřít z lásky k Ježíši, budou vhozeny do ohnivé jámy pokryté dřevem a slámou a zapálené.
Oba muži jsou v ráji, kde žijí v dokonalé blaženosti a jedí stejné pokrmy, které kdysi jedl Adam. I oni se v poslušnosti k Bohu musí vyhýbat stromu, z nějž neměli Adam a Eva jíst. Ten strom není velký; jeho plody vypadají velmi půvabně a rozkošně jako růže, uvnitř však jsou svou povahou nakyslé, což naznačuje hořké zlo hříchu. Bůh toto ovoce zakázal, protože je člověku velmi škodlivé a i nyní je považováno za otrávené. Anděl doprovodí Henocha a Eliáše z ráje. Jas a dokonalá blaženost, které obklopovaly jejich těla, pak zmizí a oni opět obdrží pozemský vzhled a stanou se smrtelnými bytostmi. Jakmile spatří zemi, budou vystrašení jako lidi, kteří spatří oceán a nevědí, jak jej překonat. Budou jíst med a fíky a pít vodu smísenou s vínem, zatímco jejich duch bude sycen Bohem. Budou vypadat jako kazatelé posledního času utrpení, kdy většina dobrých lidí již zahynula jako mučedníci, a budou ještě po dlouhou dobu utěšovat lid. Henoch a Eliáš se přiblíží k Antikristovi; budou lidu říkat, kým je, čí mocí koná zázraky, jak přišel na svět a jaký bude jeho cíl. Pak bude mnoho mužů a žen obráceno.
Henoch a Eliáš odhalí lidu ďábelský podvod Antikrista. V důsledku toho je usmrtí. Po tři a půl dne budou jejich těla vystavena hanobení a stoupenci Antikrista se budou domnívat, že všechno nebezpečí je nyní minulostí, najednou se však těla obou proroků pohnou, vstanou a budou se dívat na dav a počnou chválit Boha. Nastane veliké zemětřesení podobné tomu, když došlo ke vzkříšení Krista: Jeruzalém bude částečně zničen a tisíce lidí zabity. Pak hlas z nebe zvolá: „Vystupte“, načež proroci vystoupí na nebesa, což povede k obrácení mnohých. Po jejich nanebevstoupení bude Antikrist vládnout třicet dní.“ (Sv. Mechtilda)
 1. „Tento Vládce lží bude přísahat na Bibli a vydávat se za paži Všemohoucího trestající věk zkaženosti.
Na počátku bude působit skrze vychytralost a zločin. Jeho zvědové zaplaví celý svět a on se stane pánem tajemství mocných. Zaplatí teologům, aby prokázali, že jeho poslání je od Boha.
Válka mu dá příležitost ujmout se své pravé role – tato válka nebude válkou, kterou povede proti francouzskému vládci, ale válkou, která během čtrnácti dní zahrne celý svět a snadno se rozpozná podle jeho znamení na jeho stoupencích.“
(Poznámka) Ke konci své vlády bude muset Velký Monarcha vést válku proti Antikristovi. Vyhraje ji, ale krátce nato zemře. Je pravděpodobné, že v této fázi své rostoucí moci ještě Antikrist nebude jako takový známý.
„Andělé osvítí lidi a oni budou v třetím týdnu přemýšlet, jestli je to skutečně Antikrist a když si uvědomí, že je, budou buď muset bojovat, aby jej svrhli, nebo se stát otroky.
Antikrist se pozná různě: zvláště bude hromadně zabíjet kněze, mnichy, ženy, děti a staré. Neukáže žádné slitování, ale ponese v ruce pochodeň jako barbaři, přesto se bude odvolávat na Krista! Jeho slova klamu budou připomínat slova křesťanů, jeho skutky však budou skutky Nerona a římských pronásledovatelů. Ve svém erbu bude mít orla, stejně jako jeho náměstek, další špatný vládce – posledně jmenovaný bude křesťanem, který zahyne, když bude proklet papežem, který bude zvolen na konci vlády Antikrista.
Nebude již vidět kněze a mnichy, jak zpovídají a udělují rozhřešení bojovníkům: částečně proto, že budou bojovat po boku jiných křesťanů a částečně proto, že papež, poté co prokleje Antikrista, vyhlásí, že všichni, kteří proti němu budou bojovat, půjdou do nebe jako mučedníci. Bula vyhlašující tyto věci znovu roznítí odvahu zbabělých a zapříčiní smrt vladaře, který bude spojencem Antikrista. Než však bude Antikrist svržen, bude zabito více lidí, než kdy bylo zabito ve zdech Říma.
(Poznámka) Toto je onen „Nero“, na nějž se odkazuje v odstavcích 11 a 12. Nero bude vládnout Západu po smrti Velkého křesťanského Monarchy francouzského původu.
„Lidstvo nikdy nečelilo takovému nebezpečí, protože vítězství Antikrista by bylo vítězstvím démona, který posedne jeho osobu. Bylo totiž řečeno, že dvacet století po Vtělení Slova se naopak vtělí Šelma a bude ohrožovat zemi tolika zly, kolik milostí přineslo Vtělení.
Před rokem 2000 se Antikrist projeví. Jeho armáda počtem předčí cokoliv, co si lze představit. V jeho vojscích budou křesťané a mezi obránci Beránka budou mohamedáni a pohanští vojáci.“ (Jan z Cleft Rock)
 1. „Největší opozice vůči Antikristovi vzejde z kázání Henocha a Eliáše, které on po 1260 dnech zničí. Po třech a půl dnech znovu vstanou. Prvních patnáct dní nastane vláda teroru. Ve věku 32 a půl let bude zabit na Olivové hoře, pravděpodobně sv. Michaelem. Jásot jeho stoupenců bude náhle ukončen všeobecným vražděním. Nastane čtyřicet pět dní pokání před Posledním soudem.
Po zničení Říma se objeví Antikrist a vyvýší se nad pohanská božstva a Svatou Trojici. Jeho jméno značí někoho, kdo je proti Kristu. Antikrist, zplozený hříšným mužem a ženou, do níž vstoupil ďábel, bude narozen z kmene Dan ve městě Korozainu. Dobrý anděl přidělený mu při jeho narození bude přinucen jej opustit, protože čarodějnice, čarodějové a jiné pochybné osoby povedou jeho vzdělání v Bethsaidě. Při příchodu do Jeruzaléma se prohlásí za Krista a prvně bude předstírat, že je svatý. Uspěje díky falešnému učení, zázrakům, darům, teroru a v tom všem mu bude pomáhat ďábel. A ve vzduchu se objeví zlý duch a sestoupí na jeho stoupence. On bude předstírat vzkříšení z mrtvých, způsobí, aby pršelo, aby kamenná vyobrazení hovořila, a vykoná další zázraky, všechny skrze moc ďábla. Povolání mrtvých zpět k životu bude jen zdánlivé; démoni, kteří vstoupí do mrtvých těl, vyvolají klamnou představu. Antikrist bude největším krutovládcem všech dob. Jeho přívrženci budou označeni jeho znamením. Démoni z pekla budou uvolněni. Židé jej budou vítat.“ (Richard Rolle z Hampole)
 1. „Bůh sám je veliký. Uskutečnilo se mnoho dobrého. Svatí budou trpět. Člověk hříchu přichází. Je zrozen z dvojí krve. Bílá květina bude pokrytá během desetkrát šesti měsíců a šestkrát dvaceti měsíců (během asi jednoho sta a osmdesáti měsíců) a zmizí a nikdy již nebude viděna.“ (Proroctví z Orvalu)
(Poznámka) Zde je možných mnoho výkladů, žádný by však neměl být považován za jistý. Zde jsou dva:
·         180 měsíců = 15 let, tj. Velký Monarcha zemře v roce 2015 a jeho vláda tedy započne mezi lety 1980 a 1990. V té době se také narodí Antikrist.
·         180 měsíců také může být v prorockém jazyce 180 let. Poslední legitimní francouzský monarcha přestal vládnout v roce 1830. O 180 let později, v roce 2010, také přestane vládnout jeho nástupce. (Prorocké výpočty jsou vždy riskantní.)
 1. „V době, kdy bude Antikristovi asi dvacet let, většina světa již ztratí víru.
Antikrist bude pocházet z kmene Dan. Lidé v té době budou velmi zkažení. Bude kázat lidu, přičemž bude létat ve vzduchu. Bůh zázračně zachová mnoho vroucích kněží a řeholníků v divočině a na poušti. Někteří z nich budou cestovat, aby povzbudili křesťany, aby zůstali pevní ve víře až do smrti.
Když bude zbožný křesťan úpěnlivě prosit Boha o pomoc před krucifixem ve svém pokoji, Satan jej bude vyrušovat v jeho modlitbách a mást ho. Způsobí, že z krucifixu bude vycházet hlas, který bude říkat: ´Proč Mě vzýváš, jako bych ti mohl pomoci? Nejsem Bůh, ani Spasitel světa, ale čaroděj, podněcovatel lidu a podvodník, protože jsem byl falešným prorokem a v důsledku toho jsem zavržen do věčného pekelného ohně. Proto mě již nevzývej, neboť vzýváním mě zvyšuješ bolest, kterou musím trpět v pekle. Mocí Všemohoucího Boha, jehož evangelium se nyní káže po světě, jsem nabádán a přinucen říct ti pravdu a odhalit ti, že já nejsem Syn Boží, ale spíše největší čaroděj, který kdy na světě byl, a proto musím po celou věčnost trpět nejtěžšími bolestmi bez naděje na vykoupení.´ Také obrazy Matky Boží budou příležitostně promlouvat, když se před nimi někdo bude modlit: ´Zastav své prosebné modlitby. Já nejsem Matka Boží. Nemám žádnou moc u Boha. Jsem jen bídné stvoření. Měl bys nalézt útočiště u pravého Bratra Nejvyššího, jehož učení vás dnes učí.´ Totéž se bude dít s obrázky svatých. Bude to ďábel, kdo mluví z krucifixů a obrázků, ale jen nemnozí si to uvědomí, naopak mnozí nadšeně poběží k apoštolům Antikrista, aby přijali nové náboženství. Z příkazu těchto apoštolů pošlapou krucifix a svaté obrázky a roztrhají je na kousky.
Když bude mít nějaká matka své nemluvně v náručí nebo jej uloží do kolébky, začne na ni jasným a zřetelným hlasem mluvit a uznávat božství Antikrista a naléhat na matku, aby opustila Krista a obrátila se k Antikristu. Dítě bude vyčítat rodičům, že navzdory mnoha zázrakům Antikrista stále přetrvávají ve své špatnosti a zatvrzelosti. Ach, kolik utrpení budou muset tito rodiče snést! Přesto si mnoho křesťanů bude pamatovat, že toto vše bylo o Antikristovi předpovězeno před staletími a pochopí Satanův podvod a odmítnou, aby byli klamáni. Pevně vytrvají a poučí bázlivé a utěší je.“ (Bernadine von Busto)
 1. „Jak Henoch a Eliáš budou kázat proti Antikristu a mnohé od něj odvedou, ten, jakmile pochopí škodu, bude pochodovat na Jeruzalém, aby dokázal, že on má být pravým Mesiášem a Bohem. V Jeruzalémě zabije oba proroky. Jejich těla budou ponechána nepohřbená ležící na ulicích, čtvrtého dne však budou vzkříšena hlasem z nebes: ´Henochu a Eliáši, vstaňte!´, a vyjedou v oblaku do nebe. Pak budou stoupenci Antikrista litovat, že mu uvěřili, a budou se kát ze svých hříchů. Načež dá Antikrist ve známost, že po patnácti dnech také vystoupí na nebesa, aby nikdo nemohl zpochybňovat jeho Božství. V určený den se majestátně usadí na krásný stolec na Olivové hoře na dohled obrovského davu a přede vším lidem se s pomocí ďábla pozdvihne k nebi. Ale zde jej na rozkaz Boží Archanděl Michael svrhne dolů na zem úderem blesku.“ (Sibyla, královna Michalda ze Sáby)
 2. „Antikrist přijde jako Mesiáš ze země mezi dvěma moři na Východě.
Narodí se na poušti; jeho matka bude prostitutkou Židů a hinduistů; on bude lživým a falešným prorokem a pokusí se vyjet na nebesa jako Eliáš. Začne působit na Východě jako voják a náboženský kazatel až mu bude třicet let.
Antikrist a jeho armáda dobude Řím, zabije papeže a převezme trůn.
Obnoví turecký režim zničený Velkým Monarchou. Židé, kteří z Bible vědí, že Jeruzalém bude sídlem Mesiáše, přijdou odevšud a přijmou Antikrista jako Mesiáše.
On bude umět létat. Jeho let se přihodí na Hoře Kalvárie. Řekne davu, že usiluje o Henocha a Eliáše (kteří vstali z mrtvých), aby je znovu zabil. (Ctihodný B. Holzhauser)
 1. „Početí Antikrista bude jako Kristovo početí s tou výjimkou, že bude z ďábla namísto z Ducha Svatého. On bude mít ďábelskou moc, jako měl Kristus Boží moc.
(Poznámka) Antikrist nebude počat z ďábla stejně, jako Náš Pán byl počat z Ducha Svatého (viz odstavec 51). Ale ačkoliv bude z lidského otce, jeho početí bude inspirováno a takříkajíc dozorováno samotným ďáblem.
Antikrist bude sám sebe Židům představovat jako Mesiáše. Oni budou jeho stoupenci.
„Antikrist bude mít od počátku ďábelskou moc. Bude tak zlý, že se bude zdát, že jeho otcem byl ďábel. (viz také odstavec 51, jako u poznámky výše). Zdědí své špatné sklony od své matky, která ho také bude cvičit ve zlém.
Jeho ženou bude Židovka, bude však mít mnoho žen, zvláště dcer vládců. (Dan 11:27)
Život Antikrista bude výsměchem Kristovu životu. Bude přesvědčivým řečníkem, bude mít velké vědění, dar jazyků (Zjevení 13:5) a v šesti či sedmi letech bude zázračným dítětem.
Přinese bohatství světa do Jeruzaléma a bude se zdát, že má moc nad přírodními zákony.
Eliáš způsobí, že ustane déšť, rosa a sníh v těch zemích, kde obyvatelé odporují dvěma prorokům a odmítají zavrhnout Antikrista. První takto potrestanou zemí bude Palestina, aby si naklonil Židy.
Poté, co Eliáš nalezne ´Archu úmluvy´ Židů (skrytou dokud si Židé nevzpomenou na Boha), on a Henoch na ni umístí Svátost oltářní. Židé si pak uvědomí, že Ježíš Kristus a nikoliv Antikrist, je pravým Mesiášem. Opustí Antikrista a vykonají pouť na horu Nebo (kde se najde Archa) a budou oplakávat tvrdost srdcí svých předků. Poté přijmou křesťanskou víru.
Antikrist zabije Henocha a Eliáše a ponechá je nepohřbené. Ti však budou vzkříšeni po třech a půl dnech a v oblaku vstoupí na nebesa za přítomnosti svého nepřítele. Tato zázračná událost opravdu zmate Antikrista. Aby jej národy neopustily, pozvedne se s velkou vznešeností do prostoru Olivové hory s údajným úmyslem svrhnout dolů ony dva proroky, kteří vystoupili na nebesa. V tuto chvíli jej však Kristus srazí dolů. Země se otevře a pohltí jej a jeho proroky zaživa. Pak velká část Jeruzaléma padne v troskách po zemětřesení. (Dyonisius Lucemburský)
 1. „Syn Boží, Náš Pán Ježíš Kristus, osobně přijde. Objeví se na nebeských oblacích obklopený legiemi andělů a zářící slávou a usmrtí Antikrista, Šelmu, Nepřítele, Svůdce a všechny jeho stoupence. To bude konec časů a počátek posledního soudu.“ (Sv. Zenobius)
[KONEC]
Překlad: D. Grof