pondělí 2. prosince 2013

Pár slov o „indultu“, svátostech a stavu nouze (2013)Pár slov o „indultu“, svátostech a stavu nouze (2013)
D. Grof
Motto: „Anebo, jak to že říkáš svému bratru: ´Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka´; a hle, v tvém oku je trám?“ (Mt 7:4)
Úvod
V nedávné době jsem opakovaně četl úvahy o „indultních společnostech“, „indultních kruzích“ a „indultní mentalitě“. Na toto téma jsem byl také dotazován a spolu s tím i na stav nouze v Církvi a věci související. Sluší se tedy odpovědět. Sám jsem se v minulosti čtenářům v několika překladech snažil obě témata přiblížit a zaplnit tak informační mezeru. Za jeden ze stěžejních překladů týkajících se velice závažného tématu stavu nouze považuji například článek s názvem Suplovaná jurisdikce a tradiční kněží. Dnes si proto dovolím jen pár drobných poznámek k výše zmíněnému.
Indult
Ačkoliv se s pojmem „indult“ mezi tradičními katolíky operuje docela často, poměrně mnoho lidí neví, co skutečně znamená nebo jej užívají jen ve velmi omezeném smyslu. Ve své podstatě je indult „dovolením“ či „výsadou“ v oblasti kanonického práva. Uděluje jej papež, případně příslušný ordinář. Toto „dovolení“ či „výsada“ spočívá zejména v úlevě od dodržení určité povinnosti, jíž ukládá Kodex kanonického práva.
Quattuor Abhinc Annos
Asi nejznámějším indultem mezi katolickými laiky minimálně za posledních třicet let je „indult“, poskytnutý papežem Janem Pavlem II v roce 1984. Nesl název Quattuor Abhinc Annos, což latinsky znamená „před čtyřmi lety“ a odvozuje se od počátečních slov tohoto oběžného dopisu, který Kongregace pro Boží kult a disciplínu svátostí zaslala 3. října 1984 předsedům biskupských konferencí, a který se týká slavení tradiční latinské mše svaté.
Kongregace takto zaručila diecézním biskupům „indult“ pro povolování slavení tridentské mše dle misálu z roku 1962 určeným kněžím a skupinám věřících, kteří o ní žádali. Aby bylo takové žádosti možné vyhovět, byla stanovena podmínka, že „musí být beze vší nejednoznačnosti veřejně zaručené, že takoví kněží a jejich příslušní věřící žádným způsobem nesdílejí postoje těch, kteří zpochybňují legitimitu a věroučnou přesnost římského misálu promulgovaného papežem Pavlem VI. v roce 1970.
Právě tato podmínka se stala zástupným důvodem, na základě něhož diecézní biskupové odmítli mnoho žádostí o sloužení tradiční mše. Nicméně diecézní biskupové nebo přímo Svatý stolec takový „indult“ vydali mnoha kněžím, farnostem a kněžským společenstvím, kteří tak mohli tradiční mši sloužit výlučně nebo příležitostně. Mezi taková indultní společenství patřily např. Kněžské bratrstvo sv. Petra, Institut Krista Krále aj.
Je také pro přesnost třeba říci, že již předtím, na přelomu let 1969-70, takovéto „povolení“ sloužit tradiční mši svatou také dostali mnozí staří kněží i celé skupiny. Například po petici anglických a waleských katolíků, kteří žádali zachování tradiční mše, takové „povolení“ pro Anglii a Wales vydal Pavel VI. v listopadu 1971. Čistě pro zajímavost, někdy je přezdíváno „indult Agathy Christie“, neboť petici podepsaly i mnohé nekatolické osobnosti kulturního života, mezi nimi i proslulá spisovatelka detektivek.
Jiná společenství jako např. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX), která správně trvala na tom, že žádné povolení sloužit tradiční mši nepotřebují, tento dokument odsuzovala a tradiční mše sloužené na základě „indultu“ nazývala „indultními mšemi“, kněze, kteří je sloužili, „indultními kněžími“ a věřící, kteří je navštěvovali, „indultisty“. Obecně vzato se tak za „indultního katolíka“ považoval kdokoliv, kdo navštěvoval tradiční mši, která však byla sloužena s explicitním schválením církevních autorit. Tento termín byl vnímán jako pejorativní a užívali jej tradiční katolíci, kteří správně chápali, že pro tradiční mši z hlediska církevně-právního nepotřebují žádné zvláštní „povolení“.
Byl indult nutný?
Samozřejmě, že nikoliv. Tradiční katolíci vždy zakládali své právo přidržet se tradiční mše svaté na dvou věcech. Za prvé, na základě posvátného statutu liturgie dle odvěkého obyčeje, a za druhé, na základě papežské buly Quo Primum (zde) papeže sv. Pia V. Ta jednoznačně prohlásila, že latinská tridentská mše nemůže být nikdy zakázána, a že všichni kněží a věřící budou mít navždy právo tuto liturgii užívat. Sama bula končí slovy:
Tedy vůbec nikdo z lidí nesmí zrušit tuto stránku našeho povolení, ustanovení, nařízení, rozkazu, koncese, dovolení, prohlášení vůle, rozhodnutí a zadržení (zákazu), ani se jí v nerozvážné opovážlivosti protivit. Jestliže by se však někdo odvážil zkusit to, nechť ví, že ho stihne hněv všemohoucího Boha a jeho apoštolů Petra a Pavla.
Dobře to věděl i papež Jan Pavel II., ačkoliv mu to nebylo po chuti. V roce 1986 totiž jmenoval komisi devíti kardinálů ve složení Ratzinger, Mayer, Oddi, Stickler, Casaroli, Ganti, Innocenti, Palazzini, Tomko s jasným úkolem prozkoumat dvě základní otázky:
1)      Zmocnil papež Pavel VI. biskupy, aby zakázali slavení tradiční mše?
2)      Má kněz právo veřejně a soukromě slavit tradiční mši bez omezení, třebas i proti vůli biskupa?
Závěry byly jednoznačné. Komise prakticky jednomyslně konstatovala, že papež Pavel VI. nikdy nedal biskupům zmocnění, aby kněžím zakázali slavení tradiční mše. U druhé otázky komise konstatovala, že kněží nemohou být povinni slavit nový mešní obřad a biskupové nemohou zakázat nebo omezit slavení tradičního ritu mše, ať veřejně či v soukromí.
Jan Pavel II. tedy věděl, že tradiční mši nemůže zakázat, ale přesto chtěl, aby se sloužila mše nová, proto nikdy nevydal veřejný výnos, který by na základě závěrů komise oznamoval skutečnost, že každý kněz může kdykoliv a bez jakéhokoliv zvláštního povolení svobodně sloužit tradiční mši. Na místo toho ponechal v „platnosti“ Quattuor Abhinc Annos.
Motu Proprio Ecclesia Dei
Dne 2. července 1988 vydal Jan Pavel II. motu proprio Ecclesia Dei (motu proprio je dekret, který vydává papež z vlastní iniciativy).
Papež v něm ostře odsoudil krok arcibiskupa Lefebvra, který dva dny předtím vysvětil bez svolení papeže spolu se spolusvětitelem biskupem de Castro Mayerem čtyři biskupy FSSPX. V tomto dokumentu také papež oznámil údajné exkomunikace světitele i čtyř nově vysvěcených biskupů. Ti však exkomunikace právě na základě stavu nouze, o němž ještě bude řeč, nikdy nepovažovali za platné.
Jan Pavel II. se v tomto dokumentu také vyslovuje za „široké a velkorysé užití“ směrnic z Quattor Abhinc Annos.
Motu proprio sestává ze 7 bodů. V prvním a druhém bodě hovoří o „bolestné zprávě o nelegitimním biskupském svěcení“ a zármutku, který „pociťuje zvláště Petrův nástupce“. Ve třetím bodě hovoří o neposlušnosti vůči Svatému Otci, svěcení hodnotí jako schizmatický akt a deklaruje trest exkomunikace pro výše zmíněné. Bod čtvrtý hovoří o tom, že „nikdo nemůže být věrný tradici, jestliže rozbíjí svazky a pouta s tím, komu sám Kristus v osobě apoštola Petra svěřil službu jednoty své církve“. Bod pátý obsáhle zdůvodňuje pojetí tradice, povinnosti biskupů, dovolává se Druhého vatikánského koncilu a ve svém závěru říká:
Všem katolickým věřícím, kteří se cítí být připojeni k některým z předcházejících liturgických a disciplinárních forem latinské tradice, chceme také vyjádřit vůli – ke které prosím, aby se připojili biskupové a všichni, kdo v Církvi konají službu – usnadnit jim návrat k církevní jednotně skrze patřičná opatření, aby byla zajištěna úcta k jejich spravedlivým touhám.
Proto ustanovuje komisi Ecclesia Dei a dodává, že „citlivost všech těch, kteří se cítí spojeni s latinskou tradicí, se bude všude respektovat skrze široké a velkorysé uplatňování norem daných před časem apoštolským stolcem pro použití římského misálu podle typického vydání z roku 1962. 
Za zmínku také stojí, že lví podíl na tomto neblaze proslulém dokumentu měl kardinál Ratzinger, tehdejší hlava Kongregace pro nauku Víry. Dokument také ustavil Papežskou komisi Ecclesia Dei a upravil podmínky pro slavení tradiční mše svaté.
Motu proprio Summorum Pontificum a Universae Ecclesiae
I již zmiňovaný kardinál Ratzinger, pozdější papež Benedikt XVI., ačkoliv byl umírněným progresivistou, dobře věděl, že tradiční mše svatá nikdy nemohla být a nikdy nebyla zakázána a že ani není potřeba žádné „povolení“ k jejímu sloužení či účasti na ní. Konec konců byl sám členem komise, která věc v roce 1986 zkoumala. Jistě i proto „diplomaticky“ směrnice Jana Pavla II. dne 7. července 2007 revidoval a nahradil je normami, které formuloval ve svém motu propriu Summorum Pontificum. Taktéž „sňal“ exkomunikace z biskupů FSSPX, na nichž měl v minulosti jako hlava Kongregace pro nauku Víry zásadní negativní podíl. Proč exkomunikace prostě a správně neprohlásil za neplatné? Důvod je nasnadě, musel by tak veřejně přiznat, že skutečně v Církvi existuje stav nouze, který arcibiskupa Lefebvra opravňoval ke krokům, které dříve učinil. Otázkou, nikoliv nepodstatnou s ohledem na pozdější vývoj je, proč biskup Fellay jako generální představený FSSPX zásadně neprotestoval proti „snětí“ a mnohem vehementněji se nedožadoval zrušení exkomunikací.
Samotný oběžný list je obvyklou ratzingerovskou dialektickou směsí: zmiňuje se na jedné straně papež sv. Pius V. a Tridentský koncil, na druhé straně se zmiňuje Druhý vatikánský koncil a Pavel VI., hovoří se o jakési „řádné“ a „mimořádné“ formě latinské liturgie. (Cílem v budoucnu nejspíš bude dialektická syntéza a hybridní mše, jak jsem popisoval v článku zde.)
V každém případě oběžný list výslovně uvádí, že římský misál vydaný v roce 1962 nikdy nebyl zrušen a výslovně také uvádí, že toto motu proprio nahrazuje podmínky stanovené Janem Pavlem II. V čl. 2 dále říká, že kněz nepotřebuje „žádné povolení, ani Apoštolského stolce, ani svého ordináře“ k slavení mše dle tohoto misálu. Pro naši věc je vcelku nepodstatné, jak Benedikt XVI. věc zdůvodňuje a omlouvá. Faktem je, že po vydání tohoto dokumentu neexistuje žádná „indultní“ mše v pravém smyslu slova. Tudíž mluvit o „indultu“ a „indultistech“ je nesmysl.
 
Motu proprio Summorum Pontificum následně doplnila instrukce papežské komise Ecclesia Dei s názvem Universae Ecclesiae vydaná 13. května 2011, která na základě sesbíraných připomínek stanovuje jednotlivé změny a pravidla slavení „mimořádné“ formy římského ritu. Instrukce znovu opakuje zdůvodnění pro slavení tradiční mše, jež zazněla již v samotném Summoru Pontificu, a stanovuje praktické pokyny pro kněze, ordináře a skupiny věřících. Pro potřeby našeho článku jsou jednotlivé detaily této instrukce irelevantní. Podotýkám ale, že Instrukce obsahuje mnohé problematické či přímo nepřijatelné články, jejichž rozbor by však překračoval rámec tohoto článku.
Nicméně přes všechno výše řečené platí, že Summorum Pontificum není žádným klasickým indultem.
Motu Proprio Ecclesiae unitatem
Pro pořádek dodávám, že Benedikt XVI. vydal 8. července ještě další dokument pod názvem Ecclesia unitatem (Jednota Církve). Ten měl za cíl restrukturalizovat již existující Papežskou komisi Ecclesia Dei. Papež to zdůvodnil tím, že tak projevuje „otcovskou péči směrem k FSSPX a usiluje o znovunalezení jednoty Církve“, protože právě tato komise má na starosti dialog s FSSPX. Komise byla v rámci reorganizace převedena pod Kongregaci pro nauku Víry.
A co na to biskup Fellay?
Vícekrát jsem opakoval, že biskup Fellay, současný generální představený FSSPX, se odchýlil od „linie“ arcibiskupa Lefebvra (který ovšem učil a zastával jen to, co Církev vždy učila a zastávala). Nejen to, postoje biskupa Fellayho (a mnohých dalších) jsou za poslední roky značně nekonzistentní, mnohokrát se jeví jako značně pragmatické a směřující k dohodě s neomodernistickým Římem, aniž by se ten nejprve obrátil. Tento názor sdílí nejenom kněží „Odporu“, ale zatím také velké množství kněží současného FSSPX.
V současnosti biskup Fellay, alespoň rétoricky, opět zastává „tvrdou linii“, nicméně 6 ostudných podmínek generální kapituly z roku 2012 platí dál a představují zásadní posun ve vždy zastávaném postoji FSSPX: „žádná kanonická dohoda před věroučnou dohodou“. Přesto nebude od věci ocitovat jeho slova k Summoru Pontificu. Pro dokreslení toho, jak se dnes pod vedením biskupa Fellayho v FSSPX pracuje, dodávám, že citace pocházejí z článku SSPX Bp. Fellay about Summorum Pontificum, kam byly původně převzaty ze stránek Amerického distriktu FSSPX, kde však již rozhovor nenajdete. Už jen takovéto „glajchšaltování“ samo o sobě je výmluvné.
 
A jak se tedy tehdy biskup Fellay vyjadřoval? Na otázku, zda si myslí, že motu proprio Summorum Pontificum je navzdory všem nedostatkům krokem vpřed k obnově Tradice, odpověděl: „Je to krok zásadního významu: dokonce by se to dalo nazvat nevyhnutelným krokem... ...v právní rovině motu proprio uznalo, že starý zákon, ten, který se týkal tradiční mše, nebyl nikdy anulován...
Když byl tázán, jakou radu by dal katolíkům, kteří díky motu proprio nyní mají tradiční mši blíže než je kaple FSSPX, odpověděl: „Mojí radou je, aby požádali nejprve o radu kněze Bratrstva...“ A i když ve zbytku odpovědi popisuje, proč a z jakých důvodů nelze bez rozmyslu jít na jakoukoliv tradiční mši, takovou návštěvu tradiční mše nevylučuje za předpokladu, že je duše uchráněna před nebezpečími současné krize. Jako „indultní“ tuto mši nenazývá. Stejně tak zbývající biskupové FSSPX v tomto případě nemluví o „indultní mši“, ani pohrdlivě nenazývají věřící, kteří je navštěvují, „indultisty“.
Průběžné zhodnocení
Z výše popsaného je poměrně jasné následující. Tradiční katolíci zastávají názor, že není potřeba žádné povolení (indult) ke sloužení resp. účasti na tradiční mši svaté a to na základě posvátného statutu liturgie dle odvěkého obyčeje a na základě papežské buly Quo Primum. Přesto se v rozporu s tím v Církvi postupovalo tak, jako by takový indult potřeba byl a Jan Pavel II. takový „indult“ pod názvem Quattuor Abhinc Annos v roce 1984 vydal. Již v roce 1986 jím samotným ustanovená komise kardinálů potvrdila, že papež Pavel VI. nikdy nedal biskupům zmocnění, aby kněžím zakázali slavení tradiční mše, a dále konstatovala, že biskupové nemohou zakázat nebo omezit slavení tradičního ritu mše. Z těchto zjištění však Jan Pavel II. nevyvodil žádné závěry.
Papež Benedikt XVI. následně v roce 2007 vydal své motu proprio Summorum Pontificum, kde přes množství problematických tvrzení a požadavků nahrazuje indult Jana Pavla II. Technicky vzato tedy žádná „indultní“ mše v pravém smyslu slova v současnosti neexistuje. Takto věc konec konců vnímal i biskup Fellay (a ostatní biskupové FSSPX), který o indultu nemluví a účast na tradiční mši slavené na základě Summora Pontifica nevylučuje. Psát proto o indultních mších je v současnosti zavádějící, stejně jako mluvit o společenstvích vedených pod Papežskou komisí Ecclesia Dei jako o indultních společenstvích, neboť ani ona žádný indult nepotřebují. Tím se zajisté neříká, že bojují za plnost Víry a Tradice a že si mohou naplno dovolit kritizovat Druhý vatikánský koncil a jeho tragické reformy. Nikoliv. Říká se tím, že mluvit o nich jako o indultních je prostě laciné a manipulativní, na což upozorňuji navzdory tomu, že osobně tato společenství považuji za společenství kompromisu.
V české realitě, pokud vím, společenství vedená pod Papežskou komisí Ecclesia Dei v současnosti nastálo nepůsobí. Je tu pouze několik kněží, kteří nejsou členy těchto společenství a slouží tradiční mši svatou, přičemž samo FSSPX s některými z nich tu více, tu méně spolupracuje. Chci proto věřit, že na ně se hanlivé označení „indultisti“ nevztahuje.
Píše-li dnes FSSPX ve své tiskovině, že prvním pokušením je „pokušení ke kompromisu s falešnými naukami, zamlčování pravd víry z diplomatických ohledů tak, že to navenek působí jako jejich nevyznávání nebo zapírání(Informační leták FSSPX č. 133 srpen/září 2013), nelze s tím než souhlasit, bohužel však lze uvést celou řadu citátů generálního představeného FSSPX biskupa Fellayho, na něž se přesně tato slova hodí. Známý je výrok: Papež říká, že ... koncil musí být začleněn do rámce velké tradice Církve, musí být chápan v souladu s ní. S těmito výroky plně souhlasíme, naprosto, úplně, absolutně.“ V odpovědi na další otázku, zda Druhý vatikánský koncil patří do katolické tradice, řekl: „V to doufám..“ Pokračovat lze třeba u výroku olegitimně promulgované“ nové mši a skončit lze u obsahu obojakého soukromého dopisu adresovaného Benediktu XVI. 17. června 2012.
Pokud se ovšem v citovaném Informačním letáku mluví o „diplomatických ohledech“ a o „zapírání“, je potřeba říci, že taková výtka může být stejně dobře vznesena i proti FSSPX, například pokud jde o stav nouze a řádné poučování věřících.
Svátosti a stav nouze
Na začátku tohoto článku jsem se zmínil o stavu nouze a citoval jsem jeden z článků, který danou tematiku přibližoval. Je slušné říci, že 9. 9. 2013 byl spolu se zmiňovaným Informačním letákem č. 134 na stránkách FSSPX zveřejněn také fundovaný článek s názvem „Otázka jurisdikce biskupů a kněží FSSPX v dnešní Církvi“, který přehledně shrnuje problematiku stavu nouze a suplované jurisdikce.
Není mým cílem opakovat jeho obsah, nicméně pro potřeby toho, co chci říci, použiji dva citáty z něj. Biskupové a kněží FSSPX nemají řádnou jurisdikci k tomu, aby mohli vysluhovat svátosti a konat „všechny ostatní církevní úkony moci učitelské, posvěcující i pastýřské ve prospěch věřících“. (Proto se mimo jiné při rozhovorech FSSPX-Řím jednalo o regularizaci, které mělo být dosaženo například udělením statutu osobní prelatury.) FSSPX a spolu s ním například také množství nezávislých kněží vychází z toho, že existuje-li stav nouze v Církvi, pak mají jurisdikci mimořádnou, protože platí zásada Ecclesia supplet, tj. Církev tuto jurisdikci doplňuje. Tato mimořádná jurisdikce „není trvalá, ale je Církví poskytována ad hoc, tedy pro každý jednotlivý případ, a také vykonávaná v každém jednotlivém případě (per modum actus) sloužení mše svaté, udělení kněžského svěcení či jiné svátosti nebo výkonu ostatních biskupských a kněžských funkcí....je závislá na potřebách věřících s ohledem na nouzový stav.“ V první řadě jde tedy o to, aby věřící měli možnost přijímat bezpochyby platné svátosti. Zde ovšem článek končí.
Na jedné straně se mluví takřka posměšně o „indultistech“, na druhé straně již zmíněný informační leták sice správně říká: „Kdo není přesvědčen o plné legitimitě vysvěcení našich biskupů, musí uznat platnost církevních trestů a na naší činnosti se nesmí dle tradiční nauky Církve podílet.“, ovšem bez hlubšího poučení nechává, co to s sebou nese v rovině praktické.
Z pohledu jurisdikce jsou problematické především dvě svátosti a to svátost manželství a svátost pokání. Nemá-li kněz jurisdikci, jsou tyto svátosti udělovány neplatně. Jak jsme si řekli, ve stavu nouze je tato jurisdikce doplněna Církví jako mimořádná a kněz uděluje rozhřešení platně, obrací-li se na něj kajícník ve stavu nouze. (Svátost manželství nyní ponechávám stranou.). Je to totiž „stav nouze věřících, který mezi knězem a věřícími vytváří vztah pravomoci neboli suplované jurisdikce“, jak vysvětluje biskup Tissier de Mallerais.
A teď konečně k jádru problému, který je důležitější než to, kdo je „indultista“. Jestliže věřící pravidelně navštěvuje Novus Ordo mši ve své domovské farnosti, jsou mu zde pravidelně poskytovány svátosti a to včetně svátosti pokání, pak tím nepřímo říká, že stav nouze neexistuje a tudíž jen stěží může následující neděli žádat o svátost pokání u kněze FSSPX, protože ten má jurisdikci jen a právě pro stav nouze. A naopak.
Nebo řečeno jinak: s přihlédnutím k principu bezrozpornosti stav nouze buď existuje nebo neexistuje (pomíjím nyní zda objektivně nebo subjektivně, protože je to v tuto chvíli irelevantní). Není možné, aby stav nouze zároveň existoval a zároveň neexistoval resp. aby byl věřící zároveň vnitřně přesvědčen, že stav nouze existuje a zároveň jej popíral. A o tom by měl být detailně a zevrubně poučován včetně zdůvodnění a závažných důsledků, které to s sebou nese. Není možné tyto zásadní otázky z pragmatických či jakýchkoliv jiných důvodů částečně či úplně zamlčovat před věřícími.
Mimoto, když je řeč o stavu nouze a suplované jurisdikci, nabízí se úvaha týkající se biskupa Fellayho, která by ovšem také dalece přesáhla rámec tohoto článku. Vedla by však asi tímto směrem: Církev poskytuje nezbytné fakulty (suplovanou jurisdikci) ve stavu nouze. Biskup Fellay ve svém dopisu tehdejšímu papeži Benediktu XVI. dne 17. června 2012 mimo jiné skoro omluvně a lítostivě napsal: „Bohužel, v současném kontextu Bratrstva, nebude nová dohoda přijata.“ A dále: „Věřil jsem, že jste připraven ponechat na později rozhodnutí ohledně nedořešených neshod u jistých bodů koncilu a liturgické reformy [...] aby byla dosažena jednota, za čímž jsem pevně stál navzdory dosti silné opozici v řadách Bratrstva...
Byl-li biskup Fellay připraven takřka za každou cenu podepsat dohodu s Římem, což se nakonec právě kvůli velké vnitřní opozici v FSSPX nepodařilo, je ještě osobně přesvědčen o trvání stavu nouze?
Závěr
Shrnu-li to, FSSPX ve svém nedávném letáku s despektem mluví o „indultistech“ a „indultních společnostech“. Ačkoliv nemám k takto v minulosti označovaným společenstvím žádné sympatie, je poctivé říci, že technicky vzato žádný „indult“ pro sloužení tradiční mše svaté v současnosti není potřeba, protože byl „nahrazen“ Summorem Pontificem, které mimo jiné přivítal biskup Fellay. (Pomíjím při tom fakt, že poučení tradiční katolíci jsou si jistí, že tak či tak není potřeba žádné povolení ke sloužení resp. účasti na tradiční mše svaté a to na základě posvátného statutu liturgie dle odvěkého obyčeje a na základě papežské buly Quo Primum.)
Důležitější než výše zmíněné se mi kvůli otázce stavu nouze a všem důsledkům z toho vyplývajícím jeví podrobné a názorné poučování věřících, kteří střídavě navštěvují kaple FSSPX a kostely ve svých Novus Ordo farnostech, protože to je věc daleko závažnější. Stav nouze totiž nemůže zároveň existovat a neexistovat. Taktéž je nutné věřící, i kdyby to měli být členové vlastní rodiny, trvale poučovat o škodlivosti Novus Ordo mše. Nebudou-li totiž věřící poučováni o pravdě, budou ji hledat na špatném místě.
Jinou otázkou a na jiný článek by bylo to, co se nazývá „indultní“ mentalitou. Ta by se jistě dala popsat a rozebrat. V každém případě, vezmeme-li citát z Informačního letáku FSSPX č. 133 srpen/září 2013: „První je pokušení ke kompromisu s falešnými naukami, zamlčování pravd víry z diplomatických ohledů tak, že to navenek působí jako jejich nevyznávání nebo zapírání. Tento typ „dobře utajené pravověrnosti“ v současnosti velmi často provází indultní kruhy, je tím, co nazýváme indultní mentalitou.“, ocitáme se rázem před otázkou, zda náhodou nemá indultní mentalitu současný generální představený FSSPX biskup Fellay, případně někteří další členové FSSPX. O tom ale třeba až jindy...
 
S využitím materiálů
Informační leták FSSPX č. 133 srpen/září 2013
Tradiční mše nebyla nikdy zakázána