sobota 29. června 2013

Deklarace Odporu FSSPX k 25. výročí biskupských svěcení (2013)


Deklarace Odporu FSSPX k 25. výročí biskupských svěcení (2013)
Vienna, VA, USA – 29. června 2013
Slavíc 25. výročí hrdinského rozhodnutí arcibiskupa Lefebvra z roku 1988 vysvětit skutečně katolické biskupy k obraně katolické Víry a pro uchování platných svátostí před devastací Církve způsobenou katastrofálním Druhým vatikánským koncilem, vyjadřuje skupina kněží své znepokojení kvůli stejné devastaci, která se nyní děje vůči Bratrstvu sv. Pia X. arcibiskupa Lefebvra, a rozhodli se společně učinit, co mohou, aby Církev a Bratrstvo chránili proti tomuto nově se rozvíjejícímu nebezpečí.
Protože stejně jako římští duchovní využili posledních 50 let k pokusu smířit Církev se světem, a to zvláště skrze náboženskou svobodu a ekumenismus Druhého vatikánského koncilu, tak i generální představený Bratrstva učinil v posledních 15 letech vše, co mohl, k prosazení zlého snu o smíření katolické Tradice s koncilním Římem. Například Deklarace z 27. června 2013 opět nechává dveře otevřené k znovuotevření vyjednávání s koncilním Římem. (srovnej č. 11)
Výsledkem tohoto pokusu smířit věci nesmiřitelné v rámci Bratrstva sv. Pia X. je vyřazení mnoha dobrých kněží z činnosti, postupná zkáza arcibiskupova díla a ohrožení věčné spásy bezpočtu duší. Je to proto, že Bratrstvo sv. Pia X. bylo po mnoho let oporou v pravé Víře pro celou Církev, a nyní se tato opora zhroutila. A tak stejně jako autority Druhého vatikánského koncilu ztratily důvěru mnoha věrných katolíků skrze své dvojznačnosti, licoměrnosti a lži, tak nyní liberální autority Bratrstva sv. Pia X. ztrácejí veškerou důvěru mnoha tradičních katolíků skrze svou zradu Tradice.
Co nyní může malá a roztříštěná skupina kněží udělat, aby tuto situaci zachránila? Bůh zachrání Svou Církev obrácením papeže, až Jeho Matka nakonec dosáhne zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci. Nicméně pravda není otázkou počtů a tak jsme si pro sebe stanovili arcibiskupův program:
„Svatá Panna bude mít vítězství. Ona zvítězí nad velkou apostazí, plodem liberalismu. Jeden další důvod nesedět s rukama v klíně! Musíme bojovat více než kdy předtím za společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista. V této bitvě nejsme osamocení; jsou s námi všichni papežové až po Pia XII. včetně. Všichni z nich potírali liberalismus, aby od něj Církev uchránili. Bůh nezaručil, že uspějí, to však není důvod složit své zbraně! Musíme vytrvat. Musíme budovat, zatímco ti druzí boří. Rozdrolené tvrze musí být znovu obnoveny, bašty Víry zrekonstruovány: nejprve mše svatá všech časů, která formuje světce; pak naše kaple, které jsou našimi skutečnými farnostmi; naše kláštery; naše velké rodiny, naše podnikání věrné společenské nauce Církve; naši politici pevně rozhodnutí dělat politiku Ježíše Krista – tuto celou síť křesťanského společenského života, křesťanské obyčeje, křesťanské reakce, které musíme obnovit v rozsahu, jak chce Bůh, v čase, který si přeje Bůh. Vše, co znám, nás učí Víra, to jest, že Náš Pán Ježíš Kristus musí vládnout zde dole, nyní a ne až na konci světa, jak by si to představovali liberálové!
Zatímco oni ničí, my máme uspokojení ze znovuobnovování. A ještě větší pocit blaženosti: generace mladých kněží se s horlivostí podílí na tomto úkolu obnovy Církve pro spásu duší.“ (Zbavili Ho trůnu; kapitola XXXIV)
J.E. Bp. Richard Williamson SSPX
P. Joseph Pfeiffer SSPX
P. Tomas de Aquino O.S.B.
P. Jahir FBMV
P. Jean-Michel Faure SSPX
P. Ronald Ringrose
P. Juan Carlos Ortiz SSPX
P. Hugo Ruiz SSPX
P. Ernesto Cardozo SSPX
P. Joaquim FBMV
P. Richard Voigt SSPX
P. David Hewko SSPX
P. François Chazal SSPX
P. Valan Rajakumar SSPX
P. Patrick Girouard SSPX
P. René Trincado SSPX
P. Olivier Rioult SSPX
P. Edgardo Suelo SSPX
Br. Placide OSB
Br. André OSB
Zdroj: Ignis Ardens 
Překlad: D. Grof