středa 13. března 2013

Protokol o dohodě (1988)

Protokol o dohodě (1988)
navržený Římem arcibiskupu Lefebvrovi.
(Jedná se pouze o 1. část, text dogmatického prohlášení.)
Poznámka autora blogu: Před několika dny byl zveřejněn text Věroučné preambule navržené biskupem Fellayem Římu. V roce 1988 podepsal arcibiskup Lefebvre pod tlakem některých svých kněží dohodu s Římem (tzv. Protokol o dohodě). Tohoto podpisu okamžitě litoval a hned následujícího dne jej odvolal. Později o tom s ohledem na FSSPX napsal: „Kdybych tu dohodu podepsal, do roka bychom byli vyřízení.“ Z tohoto pohledu je zajímavé porovnat Věroučnou preambuli z roku 2012 s první částí tohoto Protokolu o dohodě z roku 1988, tj. s úvodním dogmatickým prohlášením. Podobnosti jsou zarážející. Ovšem to, co arcibiskup podepsal a následujícího dne prozíravě odvolal, to byl v podstatě nyní ochoten podepsat biskup Fellay, a to i přes historickou zkušenost, kterou arcibiskup v roce 1988 neměl, tj. i přesto, že biskup Fellay znal tragický osud FSSP a dalších indultních společenství.

Já, Marcel Lefebvre, arcibiskup a emeritní biskup z Tulle, jakož i členové mnou založeného Kněžského bratrstva sv. Pia X.:
  1. Slibujeme, že budeme vždy věrní katolické Církvi a Římskému veleknězi, Nejvyššímu pastýři, Kristovu náměstku, následníku Petrovu v jeho primátu jakožto hlavy sboru biskupů.
  2. Prohlašujeme, že přijímáme nauku obsaženou v čl. 25 dogmatické konstituce Lumen Gentium Druhého vatikánského koncilu o učitelském úřadu Církve a nutnému přilnutí k němu.
  3. Pokud jde o jisté body učené Druhým vatikánským koncilem nebo se týkající pozdějších reforem bohoslužby a práva, které se nám jeví jako obtížně slučitelné s Tradicí, zavazujeme se přijmout kladný a sdělný postoj k Apoštolskému stolci s vyvarováním se všech polemik.
  4. Prohlašujeme rovněž, že uznáváme platnost mešní Oběti a svátostí slavených s úmyslem činit, co Církev činí, dle obřadů předepsaných vzorovými vydáními Římského misálu a svátostných rituálů promulgovaných papeži Pavlem VI. a Janem Pavlem II.
  5. Konečně slibujeme ctít obecnou kázeň Církve a církevní zákony, zvláště ty obsažené v Kodexu kanonického práva promulgovaného papežem Janem Pavlem II. kromě zvláštního řádu zaručeného Bratrstvu zvláštním zákonem.
Zdroj: The Recusant
Překlad: D. Grof