sobota 23. března 2013

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCVII (2013)Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCVII (2013)
(297)
23. března 2013
 „VY SI VYBERTE!“
Jaké zmatení panuje v Církvi a také ve světě! Vidíme nejlepší muže, možná s nejlepšími úmysly, jednoho po druhém vzdávat boj a rozhodovat se již neodporovat, jít s proudem, následovat proud, činit, co všichni ostatní činí. Avšak tento proud zůstává bezbožný a je Bohem zavržen bez odvolání, protože on se nemění. Není pochyb, že právě teď vyzývá nového papeže, aby učinil, co je správné, ať to stojí cokoliv.
Mezi lety 1966 a 1975 se, jak se zdá, [Bůh] obrátil s žádostí na jistou ženu ve Francii, aby přiměla jistého francouzského preláta předat do vlastních rukou Pavla VI. sérii Božích poselství vyzývajících papeže, aby vedl obrovské kající poutě do proslulé baziliky Vézelay (a od roku 1972, aby obnovil tridentskou mši). Poselství mají název postního zpěvu, Parce, Domine, Populo Tuo (Ušetři, Pane, svůj lid). Nemají žádnou oficiální autorizaci, ale hodí se ke Svatému týdnu. Čtenáři, kteří mají zájem přečíst si tyto krátké výňatky, mohou sami posoudit, jestli zní věrohodně:
16-X-65: Svět je na pokraji katastrofy. Věřte však, že naléhává prosba v modlitbě několika pokorných duší má nad Mým srdcem velikou moc.
3-III-68: Řekněte Svatému otci, aby úpěnlivě pěl Parce, Domine s rukama rozpaženýma ve tvaru kříže na čele zástupů, které shromáždí ve Vézelay.
2-III-70: Nebude-li se dbát na mou výzvu, vody Mého hněvu zaplaví vše. Jaký pláč a sténaní zde v tuto chvíli bude, bude však příliš pozdě.
13-II-71: Řekněte kněžím, aby uprostřed hroutícího se křesťanstva vyzývali k modlitbě a pokání a aby sami šli příkladem. Jinak nastane na francouzské půdě hromadné vraždění. Odmítnete-li vyslat k Mému Otci výkřiky pokorných kajících modliteb, nevyhnutelně vyšlete výkřiky hrůzy. Vy si vyberte!
25-III-71: Mé dítky, nechcete-li procesí lásky, budete mít procesí nenávisti. Ta již začala. Co víc potřebujete, abyste uvěřili Mým výzvám k vám?
28-IV-72: Nechtějí-li poklekat před Svátostí oltářní, budou poklekat v solných dolech!
10-VII-72: Neučiní-li papež, o co jsem žádal, Boží spravedlnost těžce dopadne na zemi, a vy budete muset podstoupit takové utrpení, že kdybyste teď znali detaily, ztuhli byste hrůzou.
15-VII-72: Apeluji na Své věrné děti. Naleznu pouze poušť? Kdybyste, mé děti, věděli, co vás čeká, jak byste si pospíšili vyplnit Má přání. Brzy však bude učiněno spravedlnosti zadost. Budete ke Mně křičet v hrůze, bude však příliš pozdě.
6-XI-72: Kdybych vám ukázal, co vás čeká, trávili byste celé noci v modlitbě u Mých nohou, abych zadržel tento strašlivý trest.
13-VII-73: Laici jsou v současnosti nadějí Církve. Modlete se za své nevěrné pastýře.
2-V-75: V nadcházející době pohrom se budou křesťanské rodiny muset semknout a přijít na to, jak se postarat o potřeby Mých věrných kněží, kteří budou muset vykonávat svou duchovní službu ve skrytosti před veřejností... Je to návrat do katakomb. Není jiná cesta.
Parce, Domine.
Překlad: D. Grof