pátek 16. prosince 2011

Mše. Proč tradiční latinskou mši? Proč ne novou?

Mše. Proč tradiční latinskou mši? Proč ne novou?
ŠEDESÁT DVA DŮVODŮ
proč s klidným svědomím nemůžeme navštěvovat novou mši
(také známou jako mše papeže Pavla VI., Novus Ordo, nová liturgie), ať už v národním jazyce nebo v latině, ať slouženou čelem k lidu nebo čelem ke svatostánku. Pro těchto šedesát dva důvodů se věrně držíme tradiční mše (také známé jako tridentská mše, stará latinská mše, mše dle Římského misálu, Misálu sv. Pia V., mše svatá všech časů). – Založeno na šedesáti dvou důvodech podaných 25 diecézními kněžími Diecéze Campos v Brazílii.
1. Protože nová mše není jednoznačným vyznáním katolické víry (což tradiční mše je), je dvojznačná a protestantská. Proto, jelikož se modlíme tak, jak věříme, vyplývá z toho, že se nemůžeme modlit s novou mší protestantským způsobem a stále věřit jako katolíci!
2. Protože změny nebyly jen nepatrné, ale ve skutečnosti „řeší základní obnovu...úplnou změnu... nové dílo“! (Msgr. A. Bugnini, spoluautor nové mše.)
3. Protože nová mše nás vede k myšlení, „že pravdy... mohou být změněny nebo ignorovány bez toho, že by došlo ke zpronevěření se k posvátnému pokladu věrouky, jíž je katolická víra provždy zavázána.“*
4. Protože nová mše představuje „ohromující odchylku od katolické teologie mše, jak byla formulována na XXII. sezení Tridentského koncilu“, který, při stanovování „kánonů“, poskytl „nepřekonatelnou překážku jakékoliv herezi proti integritě eucharistie.“ *
5. Protože rozdíl mezi nimi není jednoduše v pouhém detailu nebo změně obřadu, ale „vše co má trvalou hodnotu nalézá jen málo místa (v nové mši), pokud to v ní vůbec žije.“ *
6. Protože „Poslední reformy dostatečně ukázaly, že nové změny v liturgii mohou vést jen k úplnému zmatku u věřících, kteří už dávají najevo známky znepokojení a zmenšení víry.“ *
7. Protože v době zmatení, jaká je nyní, nás vedou slova Pána: „Po ovoci jejich poznáte je.“ Ovoce nové mše je: 30% snížení návštěvnosti nedělní mše v USA (NY Times 24. 5. 1975), 43% snížení ve Francii (kardinál Marty), 50% snížení v Holandsku (NY Times 5. 1. 1976).
8. Protože „mezi nejlepšími duchovními je praktickým výsledkem (nové mše) trýznivá krize svědomí...“ *
9. Protože za méně než sedm let po zavedení nové mše klesl počet kněží ve světě ze 413,438 na 243,307 – takřka o 50% (statistika Svatého stolce).
10. Protože „Pastorální důvody uvedené k podpoření takového závažného porušení tradice... se nám nezdají dostatečné.“ *
11. Protože nová mše nemanifestuje víru v reálnou přítomnost Našeho Pána – tradiční mše ji manifestuje neklamně.
12. Protože nová mše zaměňuje reálnou přítomnost Krista v eucharistii s Jeho TAJEMNOU přítomností mezi námi (což se blíží protestantismu).
13. Protože nová mše zamlžuje to, co by mělo být ostrým rozlišením mezi HIERARCHICKÝM kněžstvím a všeobecným kněžstvím lidu (jako u protestantismu).
14. Protože nová mše upřednostňuje heretickou teorii, že je to VÍRA lidu a nikoliv SLOVA KNĚZE, co zpřítomňuje Krista v eucharistii.
15. Protože vložení luterské „Modlitby věřících [přímluvy]“ do nové mše následuje a přináší protestantský omyl, že všichni lidé jsou kněžími.
16. Protože nová mše skoncovala s kněžským vyznáním, činí ho kolektivním spolu s lidem, čímž prosazuje Lutherovo odmítnutí katolického učení, že kněz je soudce, svědek a přímluvce u Boha.
17. Protože nová mše nám dává na srozuměnou, že lid koncelebruje s knězem – což je proti katolické teologii!
18. Protože šest protestantských pastorů spolupracovalo při přípravě nové mše (Georg, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith a Thurian).
19. Protože stejně jako Luther se zbavil Oběti – jelikož velmi jasně vyjadřovala posvátný, smírný charakter mše – tak se jí také nová mše zbavila a zredukovala ji na jednoduchou přípravu darů.
20. Protože se odstranila katolická teologie natolik, že protestanti mohou používat bez obtíží text nové mše, zatímco si dále podrželi svůj odpor k pravé Římskokatolické Církvi. Protestantský pastor Thurian řekl, že ovoce nové mše „bude pravděpodobně to, že nekatolická společenství budou schopná celebrovat Večeři Páně s použitím stejných modliteb jako katolická Církev.“ (La Croix 30. 4. 1969)
21. Protože způsob pronášení konsekrace v nové mši navozuje, že jde jen o připomínku a ne pravou Oběť (protestantská teze).
22. Protože kvůli závažným opomenutím nás nová mše vede k víře, že jde jen o hostinu (protestantská nauka), a nikoliv o Oběť za odpuštění hříchů (katolická nauka).
23. Protože změny jako: stůl místo oltáře, celebrace čelem k lidu nikoliv ke svatostánku, přijímání na ruku atd., zdůrazňují protestantskou věrouku (např. mše je jen hostina, kněz jen předsedá shromáždění atd.).
24. Protože sami protestanti řekli: „nové katolické eucharistické modlitby opustily mylnou perspektivu Oběti přinášené Bohu.“ (La Croix 10. 12. 1969)
25. Protože čelíme dilematu: buď budeme protestantizováni slavením nové mše, nebo si zachováme katolickou víru tím, že se věrně přidržíme tradiční mše svaté všech časů.
26. Protože nová mše byla utvořena v souladu s protestantskou definicí mše: „Večeře Páně neboli mše je posvátné shromáždění lidu Božího, které se shromažďuje za předsednictví kněze, aby celebrovalo připomínku Páně.“ (část 7 Úvod k nové mši, definující novou mši, 6. 4. 1969)
27. Protože prostřednictvím dvojznačnosti nová mše předstírá, že těší katolíky, zatímco těší protestanty; pročež je „dvojího jazyka“ a urážlivá k Bohu, který  si oškliví jakýkoliv druh pokrytectví. „Štvavý jazyk poškodil život mnohých.“ (Kniha Sirachovcova 28, 13)
28. Protože nádherné dobře známé hymny, které inspirovaly lidi po staletí, byly odhozeny a nahrazeny novými hymny se silně protestantským cítěním, ještě prohlubující už tak silný dojem, že člověk už není na katolické mši.
29. Protože nová mše obsahuje dvojznačnosti mírně nakloněné herezi, což je nebezpečnější, než kdyby to byla jasná hereze, jelikož poloviční hereze připomíná pravdu!
30. Protože Kristus má jen jednu Nevěstu, katolickou Církev, a její bohoslužba nemůže také sloužit náboženstvím, která jsou s ní v nepřátelství.
31. Protože nová mše následuje strukturu Cranmerovy heretické anglikánské mše a metody užité k jejímu prosazení jsou přesně metody anglických heretiků.
32. Protože Svatá Matka Církev kanonizovala množství anglických mučedníků, kteří byli zabiti, jelikož se odmítli účastnit na mši jako je nová mše.
33. Protože protestanti, kteří kdysi konvertovali ke katolicismu, jsou šokováni, když vidí, že nová mše je stejná jako ta, kterou navštěvovali jako protestanti. Jeden z nich, Julien Green, se ptá: „Proč jsme konvertovali?“
34. Protože statistiky ukazují velký pokles v počtu konverzí ke katolicismu poté, co byla zavedena nová mše. Konverze, kterých bylo až ke 100 000 za rok v USA, klesly na méně než 10 000!
35. Protože tradiční mše vytvořila mnoho světců. „Bezpočet světců jí bylo hojně syceno řádnou zbožností k Bohu..“ (papež Pavel VI., Const. Apost. Missale Romanum)
36. Protože povaha nové mše je taková, že usnadňuje zneuctění svaté eucharistie, což se děje s četností neslýchanou u tradiční mše.
37. Protože nová mše, bez ohledu na zevnějšek, tlumočí novou víru, nekatolickou víru. Tlumočí modernismus a následuje přesně taktiku modernismu používáním vágní terminologie, aby protlačila omyl a přiblížila se mu.
38. Protože zavedením volitelných variant podkopává nová mše jednotu liturgie tím, že každý kněz se pod rouškou kreativity může odchýlit, jak chce.
39. Protože mnozí dobří katoličtí teologové, odborníci v kanonickém právu a kněží nepřijímají novou mši a prohlašují, že nejsou schopni ji celebrovat s čistým svědomím.
40. Protože nová mše eliminovala takové věci jako: poklekání (zůstala pouze tři), očištění knězových prstů v kalichu, zabránění jakémukoliv rouhavému kontaktu knězových prstů po konsekraci, posvátný oltář a relikvie, tři oltářní plátna (zredukováno na jedno), což vše „jen zdůrazňuje, jak strašně je víra v dogma reálné přítomnosti Krista skrytě odmítnuto.“ *
41. Protože tradiční mše, obohacená a vyzrálá staletími posvátné tradice, byla kodifikována (ne vymyšlena!) papežem, který byl světcem, Piem V.; zatímco nová mše byla uměle vyrobena.
42. Protože omyly nové mše, které jsou zdůrazněny ve verzích v národních jazycích, jsou dokonce přítomné i v latinském textu nové mše.
43. Protože nová mše nás svou dvojznačností a shovívavostí vystavuje Božímu hněvu tím, že usnadňuje riziko neplatných celebrací. „Budou kněží v blízké budoucnosti, kteří neobdrželi tradiční formování, a kteří spoléhají na Novus Ordo se záměrem ´dělat, co Církev dělá´ konsekrovat platně? Člověk si může dovolit o tom pochybovat.“ *
44. Protože odstranění tradiční mše připomíná Danielovo proroctví 8,12: „A byla mu dána moc proti ustavičné oběti pro hříchy lidu“ a pozorování sv. Alfonse Liguori, že kvůli tomu, že mše je nejlepší a nejkrásnější věc, která existuje v Církvi zde na zemi, ďábel se vždy snaží prostřednictvím heretiků nás o ni připravit.
45. Protože na místech, kde je tradiční mše zachována, víra a horlivost lidu jsou větší, zatímco opak je pravdou tam, kde vládne nová mše. (Zpráva o mši, Diecéze Campos, ROMA, Buenos Aires, č. 69, 8/81)
46. Protože spolu s novou mší přichází také nový katechismus, nová morálka, nové modlitby, nové ideje, nový kalendář – jedním slovem, nová církev, úplně revoluční oproti staré. „Liturgická reforma ... nenechte se oklamat, je tam, kde začíná revoluce.“ (Msgr. Dwyer, arcibiskup birminghamský, mluvčí episkopální synody).
47. Protože vnitřní nádhera tradiční mše přitahuje duše sama sebou; zatímco nová mše, která sama o sobě postrádá jakoukoliv přitažlivost, musí vymýšlet novoty a zábavy, aby přitáhla lidi.
48. Protože nová mše zahrnuje množství chyb dogmaticky zavržených na Tridentském koncilu (mše celá v národním jazyce, slova konsekrace pronášená nahlas atd. viz Zavržení jansenistické synody v Pistoi) a omylů zavržených papežem Piem XII. (např. oltář ve formě stolu, viz Mediator Dei).
49. Protože nová mše se pokouší přeměnit katolickou Církev na novou, ekumenickou Církev zahrnující všechny ideologie a všechna náboženství – dobro i zlo, pravdu i omyl – což je vysněný sen nepřátel katolické Církve.
50. Protože nová mše odstraněním pozdravů a závěrečného požehnání, když kněz celebruje sám, ukazuje nevíru v dogma společenství svatých.
51. Protože oltář a svatostánek jsou nyní odděleny, což značí oddělení Krista v oběti na oltáři od Krista reálně přítomného ve svatostánku, „dvě věci, které musí ze své přirozenosti zůstat pohromadě.“ (Pius XII.)
52. Protože nová mše už nepředstavuje vertikální uctívání Boha člověkem, ale místo toho horizontální uctívání mezi člověkem a člověkem.
53. Protože nová mše, ačkoliv se zdá, že se řídí dispozicemi II. vatikánského koncilu, ve skutečnosti stojí v protikladu k jeho instrukcím, jelikož koncil vyhlásil svou touhu uchovat a prosazovat tradiční ritus.
54. Protože tradiční latinská mše papeže Pia V. nebyla nikdy zákonně zrušena a proto zůstává pravým ritem katolické Církve, kterým katolíci mohou plnit svou nedělní povinnost.
55. Protože papež sv. Pius V. poskytl trvalý indult, platný „navždy“, ke svobodnému celebrování tradiční mše, zákonně, bez zábran svědomí, trestu, odsudku nebo zavržení. (papežská bulla „Quo Primum“).
56. Protože papež Pavel VI., když vyhlašoval novou mši sám deklaroval, že „Ritus ... sám o sobě NENÍ dogmatickou definicí ...“ (19. 11. 1969)
57. Protože papež Pavel VI., když byl dotazován kardinálem Heenanem z Anglie, jestli ruší nebo zakazuje tridentskou mši, odpověděl: „Není mým úmyslem naprosto zakázat tridentskou mši.“
58. Protože „V Libera Nos nové mše, se již nezmiňují Panna Maria, apoštolové a všichni svatí, pročež její a jejich přímluva se už nežádá, ani v čase nebezpečí.“ *
59. Protože v žádné ze tří nových eucharistických modliteb (nové mše) není žádná zmínka ... o utrpení těch, kteří umřeli, v žádné není možnost zvláštní připomínky, čímž se podkopává víra ve vykupitelskou povahu oběti. *
60. Protože uznáváme svrchovanou autoritu papeže při jeho univerzální vládě ve Svaté Matce Církvi, ale víme, že i tato autorita může na nás uvalit povinnost praktikovat něco, co je JASNĚ proti víře: mši, která je dvojznačná a nakloněná herezi, a proto Bohu protivná.
61. Protože, jak bylo uvedeno na I. vatikánském koncilu, „Duch svatý nebyl přislíben následníkům Petra tak, že Jeho zjevením mohou vytvořit novou věrouku, ale s Jeho pomocí mohou neporušitelně podržet a věrně vykládat zjevení nebo poklad víry předané apoštoly. (D.S. 3070)
62. Protože hereze nebo cokoliv, co je nakloněno herezi, nemůže být předmětem poslušnosti. Poslušnost je ke službě víry a ne víra v službě poslušnosti! Dle výše zmíněného tedy: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Skutky apoštolů 5, 29)
* Dopis kardinálů A. Ottavianiho a A. Bacciho papeži Pavlu VI. z 25. září 1969, přiloženém ke Kritické studii Novus Ordo Missae.
Zdroj:  SSPX ASIA
Překlad: D. Grof