středa 25. května 2016

Arcibiskup Lefebvre a koncilní papeži (2012)

 
Arcibiskup Lefebvre a koncilní papeži (2012)
John Lane
Zatímco jsme si jistí, že víra, kterou Církev učila po dvacet století, nemůže obsahovat omyl, jsme si mnohem méně absolutně jistí, že tento papež je skutečně papežem. (1)
Teologický postoj arcibiskupa Lefebvra s ohledem na koncilní papeže je z několika důvodů zahalen jistým tajemstvím. Za prvé, navzdory skutečnosti, že arcibiskup pronesl mnoho komentářů ohledně možnosti, že současní papežové nemusí být skutečně papeži a určil in extenso relevantní principy, podle nichž by tato otázka měla být hodnocena (2), vlastně podrobně nepopsal svůj vlastní postoj v této věci. Poskytl dostatečné údaje, z nichž lze vytušit jeho postoj, výslovně jej však nevyjádřil nijak detailně. Za druhé, Michael Davies [autor monumentální biografie Apologia pro Marcel Lefebvre – pozn. překl.] vyretušoval záznamy, aby relevantní informace k tomuto tématu prostě většina tradičních katolíků neznala. Musí se shromáždit z mnoha různorodých zdrojů a donedávna nikdo takové dílo nevykonal. Za třetí, arcibiskup v jistém smyslu považoval tuto otázku za druhořadou, což bude z následující analýzy zřejmé.
Stejně jako správné pochopení arcibiskupova postoje vůči sedesvakantistické tezi vyžaduje, abychom měli na paměti jeho jedinečné postavení v tradicionalistickém hnutí, podobně když zkoumáme související otázku jeho vlastní teze, musíme ji umístit do kontextu toho, co vnímal jako svou odpovědnost a do kontextu jeho osobní povahy a životního postoje.
Jak již bylo řečeno, arcibiskup Lefebvre cítil velkou odpovědnost za věřící, řeholníky a klérus, kteří k němu vzhlíželi, aby je v této krizi vedl. Byl vybaven hlubokou vrozenou prozíravostí a vždy se snažil jasně oddělovat dvě kategorie skutečností: ty, které jsou základní nebo nezbytné pro udržení víry, a ty, které lze odložit stranou a nechat je počkat na hlubší zvážení. To vysvětluje, proč trval na tom, že nauka týkající se pravé a falešné poslušnosti dostačuje pro minimální soubor kroků, které jsou naprosto nutné, jako je odmítnutí omylů Druhého vatikánského koncilu a reforem, jež zrodil, a pokračování v poskytování svátostí a svěcení kněží a nakonec i biskupů pro pokračování Církve. Křesťanská láska a obezřetnost také formovaly to, že se, kdykoliv to bylo možné, vyhnul komentování nebo utváření soudů ohledně osob.
Arcibiskupovým cílem bylo zajistit, aby měli věřící mši, svátosti a neporušenou nauku a při tom se vyhnout zbytečným praktickým problémům nebo obtížím svědomí pro klérus nebo věřící. Cítil, že otázka papeže je hlubokým tajemstvím. Svatí a učení muži se v této otázce lišili a obě strany prezentovaly to, co se zdálo být silnými argumenty, aniž by si kterákoliv strana zajistila rozhodné vítězství. Navíc tato otázka vyvolávala hluboké rozkoly. Uznával, že spor je legitimní a že křesťanská nauka nevyžaduje, aby byl kterýkoliv z těchto názorů zamítnut jako nelegitimní. Přesto nepociťoval, že by fakta byla dostatečně solidní, aby umožňovala jakýkoliv bezpečný soud.
S tímto na paměti arcibiskup v rámci Bratrstva toleroval otevřeně sedesvakantistické i antisedesvakantistické kněze a seminaristy. Líčí se, že to jednou vyjádřil takto: Neříkám, že tento papež není papežem, ale ani neříkám, že člověk nemůže říkat, že tento papež není papežem.
Toto prohlášení shrnuje skutečný názor arcibiskupa Lefebvra, ani sedesvakantistický, ani dogmaticky sedeplenistický. Existuje však ve skutečnosti několik postojů vztahujících se ke koncilním papežům, nikoliv jen ony dvě možnosti všeobecně volené tradičními katolíky. Tyto možnosti jsou obměnami dvou hlavních otázek.
  1. Je koncilní nárokovatel [Svatého stolce] skutečně papežem?
  2. Je legitimní zaujímat k této otázce nějaký názor?
V důsledku toho od samého počátku krize existovali ti, kteří zastávali názor, že Pavel VI. je určitě papežem a kdokoliv, kdo to popírá, je schizmatikem. Podobně zde existovali lidé, kteří považovali nárok Pavla VI. za určitě falešný a zastávali názor, že kdokoliv, kdo toto nevidí, je schizmatikem podporujícím falešného papeže na čele falešné církve. Byli zde však také ti, možná dokonce většina myslících tradicionalistů v různých dobách, kteří uznávali, že je tato otázka legitimní a že žádná odpověď si nemůže nárokovat dostatečně objektivní jistotu, aby druhou odpověď učinila nelegitimní. A v této poslední kategorii byli sedesvakantisté i sedeplenisté. Tyto různé pozice můžeme nazvat jako dogmatický sedesvakantismus, ostýchavý sedesvakantismus, dogmatický sedeplenismus a ostýchavý sedeplenismus.
Přesto by nedostačovalo popsat arcibiskupa Lefebvra jako ostýchavého sedeplenistu, protože otevřeně spekuloval, že může docela dobře změnit svůj názor a usoudit, že stolec je ve skutečnosti uprázdněný. A vskutku, když člověk prozkoumává jeho různá prohlášení k této otázce za několik desetiletí, stává se to jasnějším. Takže člověk dochází k závěru, že náhled arcibiskupa Lefebvra lze jedině popsat jako „Papa dubius“ (3) – statut papeže je pochybný.
V roce 1977 arcibiskup v připraveném textu, který zamýšlel vyjasnit věci pro klérus a věřící, uvedl, že jednoho dne může Církev usoudit, že Pavel VI. ve skutečnosti nebyl papežem.
Otázka je tedy rozhodná: Je Pavel VI., byl kdy Pavel VI., nástupcem Petrovým? Je-li odpověď záporná: Pavel VI. nikdy nebyl, nebo již není, papežem, bude náš postoj postojem období sede vacante, což by problém zjednodušilo. Někteří teologové říkají, že je to ten případ a spoléhají se na prohlášení teologů minulosti schválených Církví, kteří tento problém heretického papeže, schizmatického papeže nebo papeže, který v praxi opustí svou zodpovědnost nejvyššího pastýře, zkoumali. Není nemožné, že tato hypotéza bude jednoho dne Církví potvrzena. (4)
Co to bylo jiného, než uznání toho, že Pavel VI. s jistotou není papežem? A přesně takto to shrnul biskup Tissier de Mallerais po arcibiskupově smrti. V roce 1998, jako část úvah k desátému výročí biskupských svěcení, biskup Tissier shrnul myšlení arcibiskupa následovně:
Vícekrát o těchto papežích – o Pavlu VI. od roku 1976 a o Janu Pavlu II. po modlitebním setkání [různých] náboženství v Assisi v roce 1986 – řekl, že nevylučuje možnost, že tito papeži nejsou papeži, že jednoho dne Církev bude muset jejich situaci prozkoumat, že budoucí papež a jeho kardinálové mohou vyslovit zjištění, že tito muži nebyli papeži. Za sebe však dával přednost tomu, považovat je za papeže. (5)
A v témže rozhovoru biskup Tissier zveřejnil text původně napsaný arcibiskupem Lefebvrem v roce 1984.
Současný stav papežství činí nedůležitými obtíže ohledně jurisdikce, neposlušnosti a apostolicity, protože tyto pojmy předpokládají panování papeže katolického ve své víře a vládě. Aniž bychom vstupovali do úvahy o důsledcích heretického, schizmatického nebo neexistujícího papeže, která by vedla k nekonečným teoretickým diskuzím, nemohli a neměli bychom po promulgaci Kodexu kanonického práva z roku 1983, který jasně potvrzuje novou církev, a po jeho skandálních prohlášeních týkajících se Luthera, ve svědomí nyní uznat, že papež Jan Pavel II. není katolíkem? Neříkáme nic víc, ale neříkáme ani nic méně. Čekali jsme, až se míra naplní a od nynějška tomu tak je. (6)
Ostýchavá, prozatímní povaha arcibiskupova postoje zjevná v tolika textech, v nichž to komentoval, byla zřejmá také v jeho přednáškách z roku 1986, v nichž nadnášel, že možná změní svůj soud a rozhodne se, že bude považovat stolec v Římě ve skutečnosti za uprázdněný.
Po dvacet let jsme Msgr.de Castro Mayer a já dávali přednost čekání; říkali jsme, že je prozíravější a více v souladu s Prozřetelností čekat, protože je to tak důležité, tak tragické, když nejde jen o biskupa, arcibiskupa nebo kardinála, ale o člověka na Petrově stolci. Je to tak významné, tak vážné, tak smutné, že upřednostňujeme čekat, dokud nám Prozřetelnost nedá takový důkaz, že již není možné odmítat říci, že papež je heretik. (7)
Je velmi dobře známé, že biskup Tissier je nejautentičtějším komunikačním kanálem myšlení arcibiskupa Lefebvra a z tohoto důvodu je biskupův dopis, který vyšel nedávno na světlo, velmi zajímavý. Text je následující:
Pro: P. Paula Schoonbroodta
28.2.2009
Drahý otče,
obdržel jsem Váš dopis při svém návratu z USA. Umím pochopit, proč kněz nebo laik může chovat pochyby ohledně platnosti papeže jako je J.P. II. nebo Benedikt XVI.; cožpak je nechoval i Msgr. Lefebvre? Avšak stejně jako náš ctihodný zakladatel, ani já sám nechci učinit tuto legitimní pochybnost hlavním důvodem pro svůj boj nebo jako ospravedlnění pro své kroky. Můj boj je zcela založen na povinnosti hájit víru stylem sv. Pavla. Co se týče toho, který sedí na Římském stolci: Protože existuje pochybnost, presumpce je ve prospěch držitele [stolce] a protože argumenty sede vacante nejsou přijímány velkou většinou tradičních katolíků, je nutné aplikovat kánon č. 209: „in dubio positivo....juridictionem supplet ecclesia pro fors tum externo tum interno.“ (v případě pozitivní pochybnosti...je jurisdikce doplněna Církví ve vnitřním i vnějším fóru); proto FSSPX udržuje kontakt s Benediktem XVI.; samozřejmě nikoliv, aby přijalo jeho omyly, ale aby jej obrátilo.
Přijměte, prosím, drahý otče, navzdory tomu všemu ujištění o mé zbožné oddanosti v Našem Pánu Ježíši Kristu.
+ Bernard Tissier de Mallerais
Z tohoto dopisu je dostatečně jasných několik věcí. Za prvé, ostýchavý sedesvakantistický názor je legitimní; arcibiskup Lefebvre sám měl pochyby o legitimitě koncilních papežů. Za druhé, vzhledem ke své pochybné povaze nemůže být tento názor základem našeho odporu k Druhému vatikánskému koncilu, jenž musí spíše být založen na nadpřirozené jistotě víry. Za třetí, jestliže Benedikt není papežem, pak ty jeho kroky, které jsou objektivně pro dobro duší, jsou platné na základě suplované jurisdikce. Jurisdikce je suplovaná pod různými podmínkami, z nichž jedna spočívá v pozitivní a pravděpodobné pochybnosti o skutečnosti. Pozitivní pochybnost je pochybnost založená na závažném důvodu, přesto bez dostatečné síly, aby bylo možné vyloučit všechny obavy z omylu. Pochybnost se předpokládá, jestliže existuje solidní a předpokládaný důvod ve prospěch této teorie, která však nemá jistotu. Biskup Tissier proto říká, že teorie, že Benedikt není papežem, má solidní předpoklad; není to lehkovážný nebo nezodpovědný názor. Za čtvrté, Benedikt se musí obrátit k víře – nehlásá katolickou víru.
Několik věcí je nejasných, což není vzhledem ke stručnosti tohoto textu překvapivé. Není jasné, co biskup Tissier myslí tím, když říká, že je nutné aplikovat kánon 209 o suplované jurisdikci, protože většina tradičních katolíků nejsou sedesvakantisté. Tento fakt by se zdál po formální stránce irelevantní. Nutné je, aby byla pochybnost objektivně pozitivní a pravděpodobná. Názory většiny tradicionalistů jsou mimo toto téma. Názory tradičních katolíků by byli relevantní pouze, kdyby člověk zvažoval existenci suplované jurisdikce pod podmínkou obecného omylu, spíše než pozitivní a předpokládanou pochybnost ohledně faktu nebo zákona.
Zvažme způsob argumentace: „protože argumenty sede vacante nejsou přijímány velkou většinou tradičních katolíků, je nutné aplikovat kánon č. 209“. Tímto argumentem je nepřímo vyjádřen z toho plynoucí důsledek: jestliže by sede vacante argumenty byly přijímány většinou tradičních katolíků, Benedikt by nevykonával žádnou jurisdikci, dokonce ani suplovanou jurisdikci. Jak již bylo řečeno, tento argument by se správně aplikoval na případ obecného omylu, nikoliv na případ pozitivní a předpokládané pochybnosti. Toto je tedy nejasné.
Také je nejasný závěr, který biskup Tissier vyvozuje: „proto FSSPX udržuje kontakt s Benediktem XVI.“. Toto nemůže být skutečně závěr založený na existenci suplované jurisdikce, která nepropůjčuje nebo nepotvrzuje jinak pochybný úřad, ale pouze doplňuje jurisdikci pro specifické akty.
Doplňovat jurisdikci znamená dávat ji samotným aktům, které nemají jurisdikci z jakéhokoliv jiného zdroje. Proto, když je jurisdikce doplňovaná Církví, je jednající osoba zcela bez jurisdikce před i po aktu, o nějž se jedná; má jurisdikci doplněnou Církví jen při aktu samém. (8)
Pokud Benedikt uplatňuje suplovanou jurisdikci, není papežem. Proto chovat se k němu jako k papeži by nebylo důsledkem úvahy, že uplatňuje suplovanou jurisdikci. Co tedy biskup Tissier myslí v tomto velmi zhuštěném komentáři? Jeho „proto“ se musí vztahovat zpět k dřívějšímu bodu a tím je skutečnost, že většina tradicionalistů nepřijímá „argumenty sede vacante“. Argument vyjádřený v úplnosti by zněl: „Protože argumenty sede vacante nejsou přijímány velkou většinou tradičních katolíků, FSSPX udržuje kontakt s Benediktem XVI.“ Případ týkající se suplované jurisdikce je zcela odlišný a v podstatě nesouvisející.
A nakonec, nejasný je následující komentář biskupa Tissiera: „Protože existuje pochybnost, presumpce je ve prospěch držitele [stolce].“
Je to aplikace obecného principu, že držení je devět desetin zákona; princip preskripce [vydržení]. Kodex kanonického práva (9) však prohlašuje, že cokoliv, co se vztahuje k Božímu zákonu, ať přirozenému nebo pozitivnímu, nemůže být předmětem preskripce. Ale jestliže Benedikt není papežem, je to kvůli Božímu zákonu, Božímu zákonu, který po všech křesťanech vyžaduje, aby se vyhýbali heretikům, jak učí sv. Robert Bellarmin. Proto se zdá, že preskripce by se na úřad papeže v případě nároku ze strany veřejného heretika nevztahovala.
Naopak nauka vyložená Wernzem a Vidalem by se jevila jako aplikovatelná.
454. Scholion.
Staří autoři všude připouštěli axiom „Papa dubius est papa nullus“ [tj. „Pochybný papež není papežem“] a použili jej při řešení obtíží, které vyvstaly z velkého západního schizmatu. Tento axiom mohl mít několik významů. Například „pochybný papež“ se mohlo chápat nikoliv negativně, ale pozitivně – tj. ve smyslu, který by se uplatnil, když by, po pečlivém zkoumání skutečnosti, kompetentní muži katolické Církve vyhlásili: „Platnost kanonické volby tohoto římského pontifika je nejistá.“ Mimoto, slova „není papežem“ se nutně nevztahují na papeže, který byl předtím přijímán jako jistý a nepochybný celou Církví, ale týkají se toho, s jehož volbou postupně vychází na světlo tolik obtíží, že se stává „pochybným papežem“, takže by tím ztrácel papežskou moc již získanou.
Takové chápání tohoto axiomu týkajícího se „pochybného papeže“ by mělo být pokáráno, protože celá Církev, kvůli jednotě přislíbené Kristem Jeho Církvi, nemůže zcela odpadnout od římského papeže, který byl legitimně zvolen. Ale jiná část tohoto axiomu mohla mít ten význam, že římský papež, jehož kanonická volba je nejistá a zůstává předmětem pozitivních a solidních pochyb po pečlivém přezkoumání, naprosto nenabyl také papežskou jurisdikci od Krista Pána. Z tohoto důvodu biskupové shromáždění na všeobecném koncilu, aby podrobili zkoumání pochybný případ tohoto typu, nevyhlašují soud ohledně pravého papeže, protože dotčená osoba postrádá papežskou jurisdikci. Pokud by se tento axiom chápal v tomto posledním smyslu, nauka, jíž obsahuje, je zcela neporušená. Pro jurisdikci je podstatný vztah mezi představeným, který má právo být poslouchán, a podřízeným, který má povinnost poslouchat. Když se postrádá jedna z těchto stran v tomto vztahu, pak druhá nutně také přestává existovat, jak je jasné z povahy vztahu. Je-li však papež opravdu a trvale pochybný, nemůže existovat vůči němu povinnost poslušnosti ze strany jakéhokoliv podřízeného. Protože zákon „Poslušnost je dlužna legitimně zvolnému nástupci sv. Petra,“ nezavazuje, je-li pochybný; a je nanejvýš pochybný, byl-li zákon pochybně promulgován, protože zákony jsou ustanoveny, když jsou promulgovány a bez dostatečné promulgace postrádají konstitutivní část nebo nezbytnou podmínku. Je-li však skutečnost legitimní volby konkrétního nástupce sv. Petra pouze pochybně projevena, je promulgace pochybná z toho důvodu, že zákon není řádně a objektivně utvořen ve svých nutných částech a zůstává opravdu pochybný a proto nemůže ukládat jakoukoliv povinnost. Bylo by vskutku ukvapené poslouchat takového člověka, který neprokázal svůj titul ze zákona. Nelze se ani odvolat k principu držení, protože se jedná o případ římského papeže, který ještě nemá [svůj úřad] v držení. V důsledku toho taková osoba nemá žádné právo přikazovat – tj. postrádá papežskou jurisdikci.
Tentýž závěr se potvrzuje na základě viditelnosti Církve. Protože viditelnost Církve spočívá ve skutečnosti v tom, že má takové znaky a rozlišující známky, že když se užije mravní svědomitost, může být [Církev] rozeznána a rozpoznána, zvláště na straně svých legitimních oficiálních představitelů. Ale v předpokladu, který zvažujeme, se nedá papež nalézt dokonce ani po svědomitém zkoumání. Správný závěr proto je, že takový pochybný papež není řádnou hlavou viditelné Církve ustanovené Kristem. O nic méně ani není takový pochybný papež slučitelný s jednotou Církve, která by v nejvyšším stupni došla újmy v případě, že by tělo bylo dokonale odděleno od své hlavy. Protože pochybný papež nemá žádné právo nařizovat a tudíž neexistuje žádná povinnost poslušnosti ze strany věřících. Proto by v takovém případě hlava byla dokonale oddělena od zbytku těla Církve. (srovnej Suarez, De Fide, Disp. 10, sekce 6, č. 4, 19)
Tato nauka není tak jasná, aby připouštěla nepokryté tvrzení, že je-li Benediktův nárok pochybný, pak není papežem. To říkám proto, že předložit tento argument (věřím, že argument se může vznést), vyžaduje demonstrovat několik spojujících pravd. Za prvé, musí se prokázat, že celá Církev pokojně nepřijala Benediktův nárok, když byl prvně zvolen. To se, jak říkám, dá dokázat, ale dokud se to nedokázalo, nauka Wernze a Vidala nepomůže k vyjasnění debaty. Bohužel tito vážení autoři nepojednávali výslovně o případu heretického papeže, takže aplikace [jejich principu] je diskutabilní. Dá se předložit silný argument, ale znamenalo by to otevřít dveře jiným, aby vůči němu činili námitky a, myslím si, že s argumenty určité pravděpodobnosti.
Pro účely tohoto článku jsme viděli dost. Naším cílem bylo pochopit postoj, který zaujal arcibiskup Lefebvre ve vztahu k otázce statutu koncilních papežů.
Arcibiskup zastával názor, že je jejich status pochybný. Biskup Tissier to interpretuje jako druh pochybnosti, která by ospravedlňovala aplikaci kánonu 209, pozitivní a předpokládanou pochybnost o skutečnosti. Přesto, je-li toto skutečně statut koncilních papežů, zdálo by se, že nauka Papa dubius est papa nullus, by se dala aplikovat a učinit jistým to, co je jinak pochybné.
V každém případě názor arcibiskupa Lefebvra jej jistě uchránil od ukvapeného podrobení se Pavlu VI. a Janu Pavlu II. Aplikoval přesně ústřední konstitutivní zásadu formulovanou Wernezem a Vidalem: „bylo by vskutku ukvapené poslouchat takového člověka, který neprokázal svůj titul ze zákona“. Arcibiskup Lefebvre se k nim nechoval tak, jak se katolíci musí chovat a vždy se chovali k nepochybným papežům. Odvolával se na nauku o stavu nouze a jednal zcela nezávisle na nich a zachovával pouze verbální uznání jejich nároků.
Celá moc koncilní revolty spočívala na významnosti postavení Říma. Bez ní by revolta byla zoufalým selháním; s ní byla nebývalým úspěchem. Poslušnost byla využita ve prospěch revolty. Opakovaná spekulace arcibiskupa Lefebvra týkající se skutečného statutu Pavla VI. a Jana Pavla II. sloužila jako mocná zbraň proti modernistům, kteří si nárokovali stolec, zbavovala je části pravomoci, které využívali proti věřícím. Nikdo z těch mužů si nemohl být nikdy jistý, že arcibiskup Lefebvre nakonec nezformuje soud, že Římský stolec je uprázdněný a že je jejich pravomoc neplatná. To vážně oslabilo jejich moc a umožnilo Bratrstvu sv. Pia X. vzkvétat bez vážných zásahů ze strany modernistů.  Do té míry, do jaké Bratrstvo přestalo brát zřetel na skutečný názor arcibiskupa Lefebvra na tuto otázku, do té míry bylo zataženo do vztahů s heretiky.
Poznámky:
1)      Le Figaro, 4. srpna 1976
2)      Zvláště při své přednášce z roku 1986 k seminaristům v USA a publikované v The Angelus a Fideliter.
3)      Doslova „pochybný papež“.
4)      Arcibiskup Lefebvre, Econe, 24. února 1977, Odpovědi na rozličné palčivé otázky. Toto je jeden z výrazných textů, které Michael Davies ve svých knihách vynechal.
5)      Biskup Tissier de Mallerais v rozhovoru publikovaném ve francouzském časopise Bratrstva sv. Pia X. Fideliter (č. 123, str. 25-29, květen-červen 1998) připomínajícím desáté výročí biskupských svěcení z června 1988.
6)      tamtéž
7)      Promluva arcibiskupa Lefebvra pronesená 30. března a 18. dubna 1986, The Angelus, sv. IX, č. 7, červenec 1986. V roce 1988, když arcibiskup Lefebvre přikročil ke svěcení biskupů proti vůli Jana Pavla II., zabezpečoval to, co bylo jistě nutné – pokračování pravého katolického kléru ve světě – tím, že jednal proti tomu, co nebylo zcela jisté – autoritě Jana Pavla II.
8)      Bouscaren a Ellis, Canon Law, A text and Commentary, 2. vydání Bruce, Millwaukee, 1953, str. 141.
9)      CIC 1509.
Překlad: D. Grof