středa 5. února 2014

Antikrist 2. část (1975)

 
Antikrist 2. část (1975)
Yves Dupont
Poznámka překladatele: Yves Dupont byl odborníkem na proroctví a Písmo svaté, autorem vynikající knihy Katolické proroctví: nadcházející trest. Tento esej sepsal v září 1975 a původně měl za cíl demonstrovat, že Antikrista nelze ztotožnit s nějakým společenským systémem (v Dupontově době s komunismem), ale že se jedná o konkrétního člověka.
***
31. „Antikrist bude překonávat v zlobě, zvrácenosti, chlípnosti, nemravnosti, bezbožnosti a nemilosrdnosti a krutosti všechny lidi. Proto jej sv. Pavel rozhodně nazývá ´člověkem hříchu, synem záhuby, protivníkem...[který] ... přijde podle působení satanova se vší svou mocí, s podvodnými divy a zázraky a s všelikým hříšným podvodem..´ (2 Sol. 2). Svou velkou mocí, podvodem a zlým úmyslem uspěje při nalákání či přinucení dvou třetin lidstva, aby jej uctívaly; zbývající třetí část lidí bude dále pokračovat věrně ve víře a v uctívání Ježíše Krista zcela neochvějně. Ale ve svém satanském vzteku a zuřivosti bude Antikrist pronásledovat tyto statečné a zbožné křesťany během tří a půl roku a mučit je s takovou krajní krutostí, všemi starými i nově vynalezenými mučícími nástroji, že překoná všechny předešlé pronásledovatele Církve dohromady. Uloží všem svým stoupencům, aby měli na svém čele nebo pravé ruce vtisknuté znamení Šelmy a umoří hlady všechny ty, kteří jej odmítnout přijmout.“ (Sv. Cyril Jeruzalémský)
32. „A také církve budou bědovat mocným nářkem, protože ani oběť, ani kadidlo nebudou přítomné, ani bohoslužba přijatelná pro Boha; ale sanktuária kostelů budou jako chata správce zahrady a Svaté Tělo a Krev Krista se v těch dnech nebudou vystavovat. Veřejná bohoslužba bude potlačena, zpěvy žalmů ustanou, čtení Písma nebude slyšet, bude však pro lidi temnota a bědování a bědování a trápení a trápení. V té době bude stříbro a zlato vyhozeno na ulici a nikdo je nebude shromažďovat, ale všechny věci budou představovat přestupek. Všichni budou dychtit utéct a skrýt se a nikde nebudou moct nalézt útočiště před trápeními Nepřítele, když však ponesou jeho znamení, budou okamžitě uznáni a prohlášeni za jeho. Bude strach venku a chvění uvnitř ve dne i v noci. Na ulicích i v domech budou ležet mrtví, na ulicích i v domech bude hlad a žízeň; na ulicích i v domech bude rozruch a v domech bude bědování. A krása tváří uvadne, protože jejich podoba bude jako u těch, kteří jsou mrtví; a krása žen uvadne a touha všech mužů se vytratí. Ale navzdory tomu všemu ani pak neponechá milosrdný a dobrotivý Bůh lidstvo bez nějaké útěchy, i ony dny zkrátí na období tří a půl roku a omezí tu dobu kvůli zbytku těch, kteří se skrývají v horách a jeskyních, aby semknutý šik všech těch světců zcela neselhal. Ty dny však uplynou překotně a království Podvodníka a Antikrista bude rychle odstraněno. A pak nakonec uspořádání tohoto světa v okamžiku pomine a moc lidí se stane ničím a všechny viditelné věci budou zničeny.“ (Sv. Hyppolit)
33. „Prostřednictvím událostí, které nastanou v době Antikrista, se ukáže, že on, protože je apostatou a lupičem, dychtí po tom, aby byl uctíván jako Bůh, a že ač pouhý otrok, chce být prohlášen za krále. Protože bude obdařen vší mocí ďábla, nepřijde jako pravý král, ne jako legitimní král poslušný Boha, ale jako bezbožný, nespravedlivý a nezákonný král, jako zločinný a vražedný apostata, jako lupič soustředící v sobě satanskou apostazi a odstraňující modly, aby přesvědčil lidi, že on sám je Bohem.“ (Sv. Irenej)
34. „Ale ten, kdo čte tuto pasáž, dokonce i v polospánku, nemůže nevidět, že království Antikrista zuřivě, ačkoliv na krátkou dobu, přepadne Církev před tím, než Poslední soud Boží nastolí věčnou vládu svatých. Protože je jasné z kontextu, že čas a dva časy a půl času znamená rok a dva roky a půl roku, to jest tři a půl roku. Někdy je v Písmu svatém tatáž věc označena měsíci. Protože ačkoliv slovo časy se zde zdá být užito v latině v neurčitém způsobu, je to tak jen proto, že Latinící nemají dvojné číslo, jako jej mají Řekové a jak mají údajně také Židé. Časy se proto používají pro dva časy. Je známým tématem v rozpravách a srdcích věřících, že v posledních dnech před Posledním soudem Židé uvěří v pravého Krista, to jest našeho Krista, díky onomu velikému a obdivuhodnému proroku Eliášovi, který jim vyloží Zákon. Protože nikoliv bez důvodu doufáme, že před příchodem našeho Soudce a Spasitele přijde Eliáš, jelikož máme dobrý důvod věřit, že je nyní naživu. Byl totiž vzat z této země v ohnivém voze, jak nás Písmo svaté zcela zřetelně informuje. Proto, když přijde, podá duchovní vysvětlení Zákona, který Židé v současnosti chápou světsky...“ (Sv. Augustin)
35. „Během tří a půl roku Antikristovy vlády pošle Bůh Henocha a Eliáše na pomoc křesťanům.“ (Sv. Benedikt)
36. (Poznámka). Na rozdíl od Nera zmíněného v odstavcích 11, 12, a 13, přijdou Henoch a Eliáš na zemi jako osoby. Nejde však o vzkříšení, protože jejich těla byla proměněna a vzata do nebe, aniž by prodělala smrt.
37. „Antikrist bude posedlý Satanem a bude nemanželským synem Židovky z východu.“ (Sv. Jan Zlatoústý)
38. „Antikrist bude léčit nemocné, pozvedat mrtvé, obnovovat zrak slepých, sluch hluchých, řeč němých; přivolává bouře a tiší je, přejmenovává hory, přiměje stromy kvést a uvadat na slovo, obnoví jeruzalémský chrám a z Jeruzaléma učiní hlavní město světa s obrovskou hojností skrytých pokladů.“ (Rabanus Maurus, soukromé zjevení)
39. (Poznámka). Antikrist nemůže činit pravé zázraky; nemůže vrátit život mrtvým. Může však znovu pozvednout ty, kteří se zdají být mrtví podle lidského vědění a zkušenosti, ale ještě nejsou opravdu mrtví. Může také rozpohybovat mrtvá těla Satanovou mocí tak, aby vypadala jako živá. Co se týče jeho léčivé moci a jeho nadvlády nad živly a rostlinstvem, není to vůbec nemožné, protože na nadpřirozených silách je mnohem víc, než se obecně přijímá. Tyto všechny bude mít díky svému pánovi, ďáblovi. Nám se samozřejmě takové divy jeví jako zázračné, ale ve striktně teologickém smyslu nejsou. Všimněte si, že R. Maurus neřekl „křísit mrtvé“, ale „pozvedat mrtvé“, což je výrazně odlišné, protože slovo vzkřísit, navzdory svým etymologickým omezením, je všeobecně chápáno ve významu „přivést k životu“, zatímco slovo pozvedat toto neimplikuje. (Viz též odstavec 3, 52 a 55)
40. „Sedm let před Koncem oceán zaplaví Irsko, aby ďábel nemohl zavládnout nad tímto národem.“ (Sv. Patrik)
41. „Sedm let před Posledním dnem moře potopí Irsko v jedné záplavě.“ (Sv. Columbkille)
42. „Moře uchvátí Irsko sedm let před soudným dnem.“ (Sv. Nennius)
43. „Moře zaplaví Irsko sedm let před soudem.“ (Leabhar Breac)
44. „V posledních dnech padne bída na mnoho lidí a pokaždé, když Angličané budou páchat velké zlo proti dětem Irska, pak budou Angličané vyhnáni a Irsko se stane majetkem svých právoplatných vlastníků.“ (Sv. Maeltamhlacht, 7. století)
45. (Poznámka). Toto proroctví, které bylo učiněno pět století před tím, než si Angličané začali podmaňovat Irsko, je zde podáno pouze k potvrzení toho, že naše časy jsou Posledními časy, protože Irsko je nyní nezávislým národem, ačkoliv severní část je stále pod anglickou kontrolou.“
46. „Irsko bude po staletí prožívat anglický útlak, ale zachová svou víru Bohu a Jeho Církvi. Na konci této doby bude Irsko osvobozeno a naopak Angličané budou muset vytrpět přísné tresty. Irsko však bude nápomocné při přivedení Angličanů zpět k jednotě Víry.“ (Sv. Patrik, 12. století)
47. (Poznámka). Toto proroctví bylo učiněno čtyři století před tím, než byla založena (heretická) anglikánská církev.
48. „Angličané se navzájem zradí, čehož výsledkem bude, že jejich svrchovanost bude zrušena a oni poskvrní své meče a válečné sekery krví ... Angličané a Irové z Irska se sjednotí v jedné konfederaci proti silám Sasů ... Jeden panovník bude vládnout v Irsku, nad Angličany a pravými Iry. Za vlády tohoto člověka nebude lid trpět žádnou bídou.“ (Sv. Senanus, 6. století)
49.  (Poznámka). Odkazuje se zde na přicházející anglickou revoluci a vpád sil sídlících v Německu, nemusí to však být během Antikristova pronásledování.
50. „Bůh poučuje tajemným způsobem Henocha a Eliáše v ráji. Bůh jim ukazuje díla lidí, jak by je mohli pozorovat nefalšovanýma očima. Tito dva lidé jsou proto mnohem moudřejší než všichni moudří lidé dohromady. Tatáž síla, která vzala Henocha a Eliáše ze země, je za bouřlivého větru zase přinese zpět v době, kdy bude Antikrist šířit svou falešnou nauku. Dokud budou dlít mezi lidmi, budou vždy po čtyřiceti dnech občerstvováni. Mají od Boha poslání vzdorovat Antikristovi a vést chybující zpět na cestu spásy. Oba muži, význační věkem a postavou, budou promlouvat k lidem: ´Tento prokletý je poslán ďáblem, aby vedl lidi do omylu. My jsme byli Bohem zachováni na tajném místě, kde jsme nezakoušeli utrpení lidí. Nyní jsme Bohem posláni, abychom vzdorovali herezi tohoto ničitele. Podívejte se, zda se vám podobáme postavou a věkem.´ A protože svědectví obou bude souhlasit, bude se jim věřit. Všichni budou následovat tyto dva staré muže a zříkat se hereze. Oni budou navštěvovat všechna velkoměsta a města, kde předtím Antikrist zasel svou herezi, a silou Ducha Svatého budou činit zázraky. Všechen lid z nich bude velmi udiven. Henoch a Eliáš budou mást stoupence Satana údery hromu a ničit je a posilovat křesťany ve víře. Proto budou křesťané spěchat k mučednictví, které pro ně syn zla připraví, jako na hostinu, takže se vrazi unaví počítáním mrtvých kvůli jejich velikému počtu, protože krev poteče jako řeka.
Henoch a Eliáš se naučili mnoho moudrosti a vědění v ráji, když čekali na svůj návrat na zemi. Bůh jim, až budou na zemi, dá pokyny každých čtyřicet dní. Obdrží výjimečné milosti a sílu od Boha, aby je užili proti Antikristovi.
Až se nikde nebude dbát obav z Boha, nastanou násilné a zuřivé války. Mnoho lidí bude zabito a mnoho měst bude proměněno v hromady odpadu.
Ke konci dní trvání světa se objeví Syn Zkaženosti a Zmaru a bude vládnout jen po krátkou dobu, což je období, které odpovídá chvíli, kdy slunce zmizelo za horizontem, to jest, přijde v posledních dnech světa. Nebude Satanem samotným, ale člověkem rovnajícím se mu a připomínajícím ho v otřesné ošklivosti. Jeho matka, nemravná žena posedlá Ďáblem, bude žít na poušti jako prostitutka. Bude prohlašovat, že nezná totožnost jeho otce a bude tvrdit, že jí byl její syn dán Bohem nadpřirozeným způsobem, jako u Dítěte Blahoslavené Panny. Oklamanými lidmi pak bude uctívána jako svatá.
Antikrist přijde ze země, která leží mezi dvěma moři a bude praktikovat svou krutovládu na východě. Po jeho narození se objeví falešní učitelé a nauky a budou následovány válkami, hladomory a smrtící nákazou.
Jeho matka nechá zřídkakdy někoho, aby jej viděl, a přesto se jí magickým uměním podaří získat pro něj lásku lidu. Bude vychováván na různých tajných místech a budou jej držet v ústraní až do úplné dospělosti. Až dospěje do plné mužnosti, veřejně vyhlásí nauku nepřátelskou vůči náboženství. Bude k sobě lákat a přitahovat lidi tím, že jim zaručí úplné zproštění dodržování všech Božích i církevních příkazů a tím, že jim odpustí jejich hříchy a bude po nich požadovat pouze víru v jeho božství. Odmítne a zavrhne křest a evangelium. Otevře ústa, aby učil rozpor. Řekne: ´Ježíš Nazaretský není synem Božím, jen podvodníkem, který se vydával za Boha; a jím založená Církev je jen pověrou.´ Pravý Kristus přišel v jeho [Antikristově] osobě. Řekne: ´Já jsem spasitel světa.´ Zvláště se bude snažit přesvědčit Židy, že je Mesiášem poslaným od Boha a Židé ho jako takového přijmou. Jeho nauka víry bude převzata z židovského náboženství a zdánlivě se nebude moc lišit od základní nauky křesťanství, protože bude učit, že existuje jeden Bůh, který stvořil svět, který je vševědoucí a zná myšlenky člověka a je spravedlivý, který odměňuje ty, jež jsou poslušní jeho příkazů, a trestá ty, jež je porušují, který křísí všechny mrtvé v pravý čas. Tento Bůh hovořil skrze Mojžíše a proroky a proto se zásady mosaického zákona mají dodržovat, zvláště se má dodržovat obřízka a šábes, i tak se však bude pokoušet zvrátit všechen řád na zemi. Proto je v Písmu sv. nazýván „člověkem nepravosti“. Bude si myslet, že může změnit dobu a zákony. Odhodí všechny zákony, mravy a náboženské zásady, aby k sobě přivedl svět. Zaručí úplnou svobodu od Božích přikázání a příkazů Církve a dovolí každému žít, jak mu jeho vášně přikazují. Tím, že to učiní, doufá, že bude lidem uznán jako osvoboditel ze jha a jako příčina blahobytu ve světě. Bude se snažit učinit náboženství pohodlným. Bude říkat, že se nemusíte postit a ztrpčovat si svůj život sebezáporem jako to činili lidé ve dřívějších dobách, kdy neměli žádný pojem o Boží dobrotě. To bude stačit, aby milovali Boha. Nechá lidi těšit se dle libosti, takže budou litovat nešťastné lidi dřívějších století. Bude kázat volnou lásku a roztrhá na kusy rodinná pouta. Bude se posmívat všemu svatému a s ďábelským výsměchem zesměšňovat všechny milosti Církve. Odsoudí pokoru a bude podporovat pyšná a děsivá dogmata. Zboří to, co Bůh učil ve Starém i Novém Zákoně a bude tvrdit, že hřích a neřest nejsou hříchem a neřestí. Stručně řečeno, prohlásí cestu do pekla za cestu do nebe.
Až velký vládce (Velký Monarcha, který má vládnout Evropě po zhroucení komunismu) takřka úplně vyhladí Turky, obrátí se jeden ze zbývajících mohamedánů, stane se knězem, biskupem a kardinálem a až bude zvolen nový papež (bezprostředně před Antikristem), zavraždí tento kardinál papeže před jeho korunovací z žárlivosti, protože sám bude chtít být papežem; pak když druzí kardinálové zvolí dalšího papeže, prohlásí se tento kardinál vzdoropapežem a dvě třetiny křesťanů půjdou s ním, On, stejně jako Antikrist, je potomkem kmene Dan.
Znamení (Antikrista) bude ďábelským znamením křtu, protože bude takto člověk označen za stoupence Antikrista a také Ďábla v tom, že se tímto vzdává vlivu Satana. Kdokoliv, kdo nebude mít toto znamení Antikrista, nemůže cokoliv kupovat, ani prodávat a bude sťat.
Nakloní si vladaře, mocné a bohaté, přinese zkázu těch, kteří nepřijmou jeho víru, a nakonec si podrobí celou zemi.
Ulice Jeruzaléma pak budou zářit nejjasnějším zlatem krve křesťanů, která poteče jako voda. Zároveň se Antikrist pokusí zvětšit své zázraky. Jeho popravčí budou konat takové zázraky až budou mučit křesťany, že si lid bude myslet, že Antikrist je pravým Bohem. Popravčí nedovolí křesťanům získat si snadno mučednickou korunu, protože se budou snažit prodlužovat jejich bolest, dokud se nezřeknou své víry. Přesto někteří obdrží zvláštní milost od Boha, že zemřou během tohoto mučení.
Antikrist přinutí zemi se pohnout, srovná hory se zemí, vysuší řeky, způsobí hromy a blesky a krupobití, odstraní listí ze stromů a zase je na stromy vrátí, přiměje lidi onemocnět a vyléčí je, vyžene démony, zvedne mrtvé k životu. Zdánlivě bude ukřižován a vstane z mrtvých. Celkově budou křesťané ohromeni a budou v těžkých pochybách, zatímco stoupenci Antikrista budou utvrzeni ve své mylné víře.
Nakonec, když přemění všechny své plány na realitu, shromáždí své vyznavače kolem sebe a řekne jim, že nyní vystoupá na nebesa. Avšak ve chvíli nanebevstoupení jej zasáhne blesk a zničí jej. Plánované vstoupení na nebesa bude připraveno za pomoci lstivého použití důmyslného zařízení a ve chvíli, kdy se tato událost bude mít udát, vytvoří [toto zařízení] oblak, který bude šířit nesnesitelný zápach. Tím mnoho lidí opět přijde k rozumu a pochopí.
Pak by se lidé měli připravit na Poslední soud, na den, který je doopravdy zahalen tajemstvím a je neznámý, není však vzdálený.“ (Sv. Hildegarda)
Překlad: D. Grof