sobota 9. března 2013

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCV (2013)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCXCV (2013)
(295)
9. března 2013
 

 GREC II
Předtím, než budeme pokračovat příběhem o GREC, konkrétní pařížské skupině laiků a kléru, která se setkávala od konce 90. let ve snaze o smíření mezi Druhým vatikánským koncilem a katolickou Tradicí, musíme se zamyslet nad základním postojem účastníků GREC. Budoucnost Církve závisí na těch katolících, kteří pochopí omyl GREC, tj. jak moderní myšlení ztratilo své chápání pravdy. Abychom tento postoj ilustrovali, vezměme si namátkou čtyři citáty, které jsou typické mezi tucty a tucty citátů v knize Pro nutné smíření napsané knězem novocírkve P. Michelem Lelongem, jedním ze zakladatelů GREC. V dopise, který napsal papeži v červenci 2008, se nacházejí první dva citáty:
„Také si přejeme, aby byly sňaty exkomunikace (ze čtyř biskupů FSSPX z roku 1988), a aby FSSPX získalo zpět své místo v Církvi, jíž může tolik dát. Proto žádáme autority FSSPX, aby ukončily polemická prohlášení a články kritizující Svatý stolec.“ Komentář: (Nestalo se to v posledních 10 letech?) Jsou-li však polemiky tak špatné, proč bylo celkem dost církevních otců – a arcibiskup Lefebvre – tak polemických? Polemiky jsou pouze natolik špatné, nakolik je jednota dobrá. Jednota je však pouze tak dobrá, jako to, kolem čeho se sjednocuje.
„V naší společnosti, která je tolik v pokušení materialismu, indiferentismu a sektářství, si myslíme, že v odezvě na váš požadavek, Svatý otče, musí všichni katolíci společně usilovat o věrnost Kristovu doporučení: ´Buďte jednotní, aby celý svět uvěřil.´“ Komentář: „Jednotní“ kolem čeho? Kolem katolické pravdy nebo kolem lži, že katolická pravda je smiřitelná s Druhým vatikánským koncilem? Potom je pro katolickou jednotu prvotní a zásadní otázkou, kde se katolická pravda nachází. GREC však nechává otázky pravdy „teologům“. Neteologové tedy mohou být spaseni skrze lži?!
Tento dopis P. Lelonga byl Benediktem XVI. tak dobře přijat, že vůdcové GREC a sympatizanti napsali o několik měsíců později znovu. Zde jsou další dva citáty z druhého dopisu papeži:
„Samozřejmě nás rozesmutnilo, že poslední návrhy Svatého stolce nebyly autoritami FSSPX přijaty, víme však, že zhojení ran mezi katolíky vždy vyžaduje velkorysost a trpělivost, aby se na obou stranách obnovila důvěra, a aby se umožnilo smíření.“ Komentář: Mají se rány vždy jen zhojit a nikdy způsobit? Neužil Náš Pán v chrámě dvakrát důtky na záda směnárníků? Zde je Bůh, jeho čest se má chránit především a člověk může být dost zkažený, aby nepochopil nic než důtky, ať už fyzické nebo verbální.
„Myslíme si, že snětí exkomunikací by dalo do pohybu neodolatelný proces sblížení s vyhlídkou na dohodu mezi Svatým stolcem a FSSPX nebo přinejmenším na dohodu s velkou částí kněží a věřících FSSPX.“ Komentář: přátelské kontakty mezi Římem a FSSPX vskutku daly v lednu 2009 do pohybu takový proces, a pouze vzplanutí té nejstrašnější hereze moderní doby v FSSPX – „antisemitismu“ – tento proces zastavilo. Buď však není katolické smíření s Druhým vatikánským koncilem problémem, nebo se musí říci, že bylo toto vzplanutí způsobeno Prozřetelností, protože také, alespoň na chvíli, zastavilo mylné smíření.
Závěrem: GREC, stejně jako miliony moderních katolíků, především usiluje o jednotu, nepolemizování, smíření, dohodu atd.. Kde však mezi těmi všemi sladkými postoji figuruje Bůh pravdy? Je to milý stařeček, který žehná všem lžím lidí, jen pokud lžou jednotně?
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof