středa 26. dubna 2023

Povinnost uložená ženám – podřídit se muži (2023)

 

Povinnost uložená ženám – podřídit se muži (2023)

Svatý opat ze Solesmes, Dom Prosper Guéranger, nám zde připomíná dva následky prvotního hříchu: Za prvé, že manželský stav je, pokud jde o důstojnost, níže postavený než panenství, které „pokořuje smyslnost“. Za druhé, že povinnost poslušnosti vůči muži byla ženě uložena kvůli její neposlušnosti vůči Božímu příkazu.

Bohužel se tyto nauky Svaté církve od Druhého vatikánského koncilu neberou v úvahu nebo se dokonce opouštějí.

***

Dom Prosper Guéranger

[Po prvotním hříchu] je přislíbeno odpuštění, musí se však vykonat zadostiučinění. Boží spravedlnost musí být uspokojena a budoucí generace se musí naučit, že hřích nikdy neprojde bez potrestání.

Z této dvojice má větší vinu Eva a její trest následuje po trestu hada. Žena, která byla Bohem předurčena k tomu, aby pomáhala muži zalidnit zemi šťastnými a věrnými dětmi a byla tímto Bohem stvořena z vlastní podstaty muže, tělo z jeho těla a kost z jeho kostí, měla být na stejné úrovni s mužem.

Hřích však rozvrátil tento Řád a Boží rozsudek zní takto: Manželské spojení, nehledě na pokoření oné smyslnosti, která na něj odteď působí, má být jako dříve svaté a posvátné – má však mít před Bohem i člověkem nižší důstojnost než panenský stav, který pohrdá touhami těla.

Za druhé, žena bude stále matkou, jako by byla ve stavu nevinnosti, ale její čest bude břemenem. Navíc bude rodit své děti v krutých bolestech a někdy musí být důsledkem příchodu jejího dítěte na svět i její smrt. Vzpomínka na Evu a její přetvářku se bude vznášet nad každým narozením a příroda bude překvapena, když uvidí, že ten, který ji musí vládnout, přichází [na svět] násilně.

A konečně, ona, která byla původně stvořena, aby se těšila rovné cti s mužem, nyní pozbývá svou nezávislost. Muž má být jejím nadřízeným a ona ho musí poslouchat. Po dlouhé věky nebude tato poslušnost o nic lepší než otroctví a toto ponížení bude pokračovat, dokud nepřijde ona Panna, kterou bude svět očekávat čtyři tisíce let a jejíž pokora rozdrtí hlavu hada.

Tato Panna znovu uvede své pohlaví do jeho právoplatného postavení a dá křesťanské ženě onen vliv jemné přesvědčivosti, který je slučitelný s povinností, jíž jí ukládá Boží spravedlnost a která nemůže být nikdy prominuta: povinnost podřídit se.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof