pondělí 24. května 2021

Komentář Eleison DCCXXIII – Čtyři obavy (2021)

Komentář Eleison DCCXXIII – Čtyři obavy (2021)

(723)

22. května 2021

ČTYŘI OBAVY

Jeden čtenář píše: „Vaše Excelence, mohl byste vyjasnit čtyři body, v nichž se sám se sebou neshodujete, a které se, jak se zdá, v tradičně katolických kruzích znovu a znovu objevují.“ Není problém:

1 Říká se, že podporujete a propagujete „Poému o člověku-Bohu“ od Marie Valtorty, která obsahuje závažné omyly v rozporu s Vírou a má velmi pohoršlivý obsah.

Určitě toto dílo Marie Valtorty (1897–1961) podporuji a propaguji, protože jsem přesvědčen, že je to velký dar Našeho Pána našemu ubohému modernímu světu, Jeho zvláštní odpověď na elektronické přístroje, kino, televizi a internet, které miliony a miliony duší odvádějí od Boha dolů do pekla. Těchto pět svazků v anglickém překladu, nebo deset svazků v originále v italštině, prezentují úplný obrázek života, smrti a vzkříšení Našeho Pána v tak realistických podrobnostech, že to je takříkajíc, jako by Evangelium vystupovalo přímo ze stránek. Takový účinek nemají na každého čtenáře, ve skutečnosti je mnoho seriózních katolíků vůči „Poémě“ lhostejných. Na druhou stranu, od doby, kdy byla „Poéma“ poprvé v 50. letech 20. století zveřejněna, přinesla ohromně dobré plody díky zvětšení lásky k Bohu a povědomí o Něm a díky seriózní konverzaci po celém světě. Bezpočet duší bude „Poémě“ dlužit svou věčnou spásu.

Pokud jde o obvinění z věroučného omylu a pohoršlivého obsahu, ani jedno z toho se nemusí brát vážně. S jistotou horské kozy tancující mezi horskými vrcholky tato italská laička upoutaná na lůžko tančí mezi výšinami trinitární teologie způsobem, který se dá sotva vysvětlit, pokud by nešlo o Boží vnuknutí. Pokud jde o „pohoršlivý obsah“, některým by se měl připomenout List Titovi I, 15: „Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny.“ Mnozí, kteří obviňují „Poému“ z pohoršení, jen odsuzují sami sebe. Kéž by jasně viděli!

2 Říká se, že podporujete problematická neschválená mariánská zjevení, která podporují Novus Ordo.

Za prvé si povšimněte, že by neexistovala žádná falešná mariánská zjevení, kdyby ďábel neměl žádná ryzí zjevení, která by napodoboval. Jde o to rozlišovat, „zda jsou ti duchové z Boha“ (I Jn IV, 1). Normálně jsou jmenováni katoličtí pastýři (biskupové) k tomu, aby toto rozlišování pro katolické ovce dělali, protože to může být delikátní úkol. Při rozlišování duchů je navíc rozumné chybovat na straně obezřetnosti. Když je však doba tak nenormální jako dnes, a většina biskupů jsou modernisté, jak mohou dělat katolickou práci rozlišování duchů? Kolik z nich vůbec ještě věří v ďábla? A tak dnes musí katolické ovce provádět [sice] jen to nutné, ale alespoň nějaké, rozlišování samy. Skutečným problémem dnes je příliš mnoho duší, které již neumějí přemýšlet nebo nechtějí uznat objektivní důkazy, které Bůh hojně poskytuje, když chce, aby se v Něj věřilo, např. v Garabandalu nebo Akitě.

3 Říká se, že povzbuzujete duše, aby navštěvovaly novou mši, pokud cítí, že z toho budou mít užitek.

teoretické rovině je nová mše ohavností, ústředním aktem bohoslužby nového modernistického náboženství, a proto arcibiskup Lefebvre stanovil obecné pravidlo naprosto ji nenavštěvovat. Ale v konkrétní rovině není každá jednotlivá nová mše automaticky neplatná a v takovém případě se může nahodile stát duchovně přínosnou, ve své podstatě však zůstává trojským koněm vytvořeným dobře známými nepřáteli Boha ke zničení katolické Církve zevnitř, což činí pokaždé, když je slavena a navštěvována, tím, že každému účastníkovi vstřikuje jed překrouceného chápání vztahů mezi Bohem a člověkem.

4 Říká se, že jste přesvědčen, že je František uzurpátorem, který by neměl být v mešním kánonu jmenován.

Jakkoliv je František jakožto papež neadekvátní, já osobně jej v kánonu při každé mši, kterou slavím, jmenuji, protože katolická Církev nemůže přežít bez svého papeže, za něhož je dnes obecně uznáván. Je to všeobecně uznávaná hlava, která je pro organizaci tak nezbytná.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof